Lojistik ve Finansman Yönetimi Yüksek Lisans Programı

İşlemler Yönetimi(LFM 542)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFM 542 İşlemler Yönetimi 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Tuncay GÜRBÜZ tuncaygurbuz09@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı öğrencilere, işlem stratejileri, tahminler, stok yönetimi, kalite yönetimi, karar teorisi ve analizi, proje yönetimi vb. gibi çeşitli işlemler yönetimi kavramlarını görmelerini sağlamaktır.
Günümüz dünyasının dinamik ve rekabetçi ortamında şirketlerin etkinlikleri şirket kaynaklarının ne kadar iyi yönetildiğine bariz bir şekilde dayanmaktadır.
Şirketin, kalite, hız, esneklik ve maliyet gibi performans boyutlarını yönetmek, müşteriye iletilecek mal veya hizmetlerin üretilmesi sırasında rol oynayan süreçlerin derinlemesine anlaşılmasını gerektirmektedir.
Bu ders, bahsi geçen bu süreçlerin anlaşılması için gerekli olan yönetimsel araçlara odaklanmaktadır ve öğrencileri şirketin işlemsel performansını inceleyip sürekli olarak geliştirmeye hazırlar.
İçerik 1. Hafta: İşlemler Yönetimine Giriş
2. Hafta: İşlemler Stratejisi
3. Hafta: Karar Teorisi, Karar Analizi, Fayda Teorisi
4. Hafta: Tahmin, Hareketli Ortalamalar, Regresyon, Zaman Serileri.
5. Hafta: Proje Yönetimi
6. Hafta: Stok Yönetimi – I
7. Hafta: Stok Yönetimi – II
8. Hafta: Kalite Yönetimi – I
9. Ara Sınav
10. Hafta: Kalite Yönetimi – II
11. Hafta: Tesis Yeri Seçimi
12. Hafta: Tesis Planlama
13. Hafta: Çok Ölçütlü Karar Verme
14. Hafta: Proje Sunumları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci,
1. İşlemler stratejisinin dinamiklerini açıklayabilir.
2. Bir şirket için strateji geliştirebilir.
3. Süreç geliştirme uygulamaları yapabilir.
4. Kalite yönetimi ve istatistiksel kalite kontrolün önemini açıklayabilir.
5. Tesis yeri seçimini yapabilir.
6. Tesis planlama görevini uygulayabilir.
7. Çeşitli tahmin tekniklerini uygulayabilir.
8. Stok yönetiminin tekniklerini uygulayabilir.
9. Proje yönetimi konusundaki bilgileri ile bir projenin bitiş süresini ve kritik faaliyetlerini bulabilir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Render, B. & Stair, R. M., Quantitative Analysis for Management, 4th Edition, Allyn & Bacon, Massachusetts, USA, 1990.

Monks, J. G., Schaum’s Outline of Operations Management, McGraw-Hill, USA,1996.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İşlemler Yönetimine Giriş
2 Strateji
3 Karar Teorisi - Fayda Teorisi
4 Tahmin
5 Proje Yönetimi - CPM&PERT
6 Stok/Envanter Yönetimi
7 Sabit Sipariş Miktarı Modelleri
8 Kalite Yönetimi
9 Ara Sınav
10 Kalite Yönetimi - Yeni Ürün Geliştirme
11 Tesis Yeri Seçimi
12 Tesis Planlama
13 Çok Ölçütlü Karar Verme
14 Proje Sunumları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 10
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Lojistik ve finansman yönetimi alanındaki güncel işletme ve teknoloji uygulamaları ile analiz ve strateji geliştirme yöntemleri hakkında yetkinliğe sahip olmak X
2 Problem ve vaka analizi tabanlı öğrenme ile etkin bir lojistik ve finansman yönetimi için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmak X
3 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşmak, bilgiyi değerlendirmek, yorumlamak ve uygulamak X
4 Akademik alanda çalışmalara devam ediyorlarsa lojistik/finansman yönetimi uygulamalarıyla ilgili yeterli bilgi sahibi olmak; sektörde çalışıyorlarsa kavramsal konularda yeterli donanıma sahip olmak X
5 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlamak ve uygulamak, değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirmek. X
6 Aldıkları disiplinlerarası dersler ile lojistik ve finansman bilgi teknolojilerini, yenilikçi süreçler ile birleştirerek fırsatlar yaratabilmek. X
7 Eğitim süresince edindikleri bilgi ve beceriler ile kendi profesyonel değerlerine, bağlı oldukları kuruma ve lojistik sektörünün gelişimine katkıda bulanabilmek, kurum ve sektördeki değişimi yönetebilmek. X
8 Mühendislik problemlerini kurgulamak, yeni, özgün fikir ve yöntemler geliştirmek; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirmek. X
9 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmek, mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları incelemek ve öğrenmek. X
10 Küresel lojistik ve finansman yönetimi konuları üzerinde çalışarak yaratıcı çözümler geliştirmek, proje yönetimi bilgisini kullanarak bunları hayata geçirme yeteneklerine sahip olmak. X
11 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlamak ve uygulamak, çok disiplinli takımlarda liderlik yapabilmek, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilmek, yorumlayabilmek ve sorumluluk alabilmek. X
12 Yurtiçi ve yurtdışı doktora çalışmalarına devam edecek donanıma sahip olabilmek. X
13 Lojistik ve Finansman Yönetimi kapsamında uygun araştırma sorularını belirleyebilmek, bu alanda gerekli yöntemleri kullanarak etkin bir çalışma yürütebilmek ve araştırma sonuçlarını sektörde veya akademik alanda uygulayabilmek. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek. X
14 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak. X
15 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 5 5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 1 35 35
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 145
Toplam İş Yükü / 25 5,80
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top