İletişim Lisans Programı

Türk Siyasal Yaşamı(COM312)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM312 Türk Siyasal Yaşamı 6 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Esra ATUK eatuk@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze Türk siyasi hayatını konular, aktörler, önemli olaylar ve yapısal değişim açısından incelemektir. Ders, kronolojik olarak Türk siyasal hayatında dönüm noktası olmuş önemli konular etrafında anlatılacaktır.
İçerik (Bknz: Konu Başlıkları)
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- Türk siyasetindeki önemli aktörleri tanır,
- Türk siyasal tarihindeki dönüm noktalarını bilir,
- Siyasal gelişmeleri kendi bağlamında değerlendirir,
- Yakın dönem siyasal gelişmeleri anlamaya yönelik farkındalık geliştirir.
Öğretim Yöntemleri Teorik aktarım
Kaynaklar -Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, Çev. Yasemin Saner Gönen, 21. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2007.
-Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Çev. Yavuz Alagon, İstanbul: Sarmal Yayınları, 1995.
- Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, 5. Baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1993.
- Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), Çev. Ahmet Fethi, İstanbul: Hil Yayın, 1994.
- Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi (1950’den Günümüze), 3. Baskı. Ankara: İmge, 2004.
- Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarıbay (Der.), Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme, İstanbul: Alfa yay., 2000.
- Emre Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye, 8. Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1998.
- Ali Bayramoğlu, “Asker ve Siyaset,” Bir Zümre Bir Parti: Türkiye’de Ordu, der. Ahmet İnsel ve Ali Bayramoğlu, İstanbul, Birikim, 2004, ss. 59-118.
- Kemal Kirişçi ve Gareth M. Winrow, Kürt Sorunu: Kökeni ve Gelişimi, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt yayınları, 1997, ss. 92-211.

Belgeseller
- Demirkırat Belgeseli, Haz. Bülent Çaplı ve Can Dündar, 10 Bölüm, 1991.
- 12 Mart. İhtilalin Pençesinde Demokrasi Belgeseli, Haz. Bülent Çaplı ve Can Dündar, 10 Bölüm, 1994.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tanışma ve dersin genel çerçevesinin sunumu
2 İttihat ve Terakki Yönetimi, İmparatorluğun çöküşü ve cumhuriyete giden yol
3 Tek Parti Yönetiminin kurulması
4 Çok partili hayata geçiş ve Demokrat Parti dönemi
5 27 Mayıs 1960 ve sonrası (İkinci Cumhuriyet)
6 27 Mayıs sonrası ve 1971 Muhtırası
7 1971-1980 arası siyasal gelişmeler
8 Vize sınavı
9 12 Eylül 1980 ve sonrası (Üçüncü Cumhuriyet)
10 1990’larda siyasal gelişmeler
11 28 Şubat süreci
12 Sorunlu alanlar (azınlıklar, etnik kimlikler, toplumsal cinsiyet, sivil toplum vb.) ve demokrasi I
13 Sorunlu alanlar (azınlıklar, etnik kimlikler, toplumsal cinsiyet, sivil toplum vb.) ve demokrasi II
14 21. Yüzyıl başında Türkiye’de siyasal yaşam
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 100
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir X
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 16 16
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 24 24
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 82
Toplam İş Yükü / 25 3,28
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top