İşletme Yüksek Lisans Programı

Araştırma Metodolojisi(G519)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G519 Araştırma Metodolojisi 1 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) AHMET FAHRİ NEGÜS afneg5932@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, araştırma yöntemlerine ilişkin temel kavramları, ilke ve uygulamaları ile analiz tekniklerini öğretmeye yöneliktir.
İçerik 1. Hafta : Giriş, araştırma projesinin adımları, örnekleme kavramı.
2. Hafta : İstatistik tahmin yöntemleri, ana kitle ortalama ve oran tahmini.
3. Hafta : İstatistik tahmin yöntemleri, ana kitle ortalama ve oran tahmini, örneklem büyüklüğünün belirlenmesi.
4. Hafta : Hipotez testleri : Hipotezlerin yazılması, anlamlılık düzeyinin belirlenmesi, I. ve II. tip hatalar, karar kriterleri.
5. Hafta : Hipotez testleri – Parametrik yöntemler, bir ana kitle ortalama ve oran testleri.
6. Hafta : Hipotez testleri – Parametrik yöntemler, iki ana kütlenin ortalama ve oranlarının karşılaştırılması.
7. Hafta : Ara Sınav 1.
8. Hafta : Hipotez testleri – Parametrik olmayan testler (İkiden fazla ana kitle oranlarının karşılaştırılması, kontenjans tabloları, Chi kare bağımsızlık, homojenlik ve uygunluk testleri).
9. Hafta : Hipotez testleri – Parametrik olmayan testler (Kolmogorov-Smirnov tek örnek testi, Wilcoxon sıra testi, Mann-Whitney U testi).
10. Hafta : İstatistikte ilişki analizi, serpilme diyagramları. Regresyon ve korelasyon analizi ve varsayımlar.
11. Hafta : Ara Sınav 2
12. Hafta : Basit doğrusal regresyon analizi, regresyon katsayılarının en küçük kareler yöntemi ile belirlenmesi. Regresyon ve korelasyon katsayılarının testi.
13. Hafta : Çoklu regresyon ve korelasyon analizi. Kısmı korelasyon katsayıları.
14. Hafta : Parametresiz ilişki analizi – Spearman sıra korelasyonu ve Kendall uygunluk testleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin başarı ile tamamlanması sonucunda öğrenci,
1. Bir araştırmaya ilişkin temel kavramlar içselleştirip araştırma projesinin unsurlarını tanımlayarak bir bilimsel araştırma projesi yürütebilmelidir.
2. Bir araştırma projesinde ana kitleyi, örnekleme yöntemlerini ve örnek büyüklüğünü doğru olarak belirleyebilmelidir.
3. Bir araştırma projesininde amaca uygun olarak veri toplama ve kullanılacak analiz yöntemlerini belirleyebilmelidir.
4. Parametrik veya parametrik olmayan bir istatistik testinden gerekli sonuçları doğru ve yansız olarak çıkarabilmelidir.
5. Parametrik veya parametrik olmayan bir ilişki analizi yapabilmelidir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Daniel Wayne W. & Terrell James C., Business Statistics, 5. edition, Houghton Miflin, USA.
Newbold, Paul, Statistics for Business and Economics, Pearsons Education
Newbold, Paul, İşletme ve İktisat için İstatistik, Çeviren Ümit Şenesen, Literatür Yayıncılık
Orhunbilge, Prof. Dr. Neyran, Örnekleme Yöntemleri ve Hipotez Testleri, İ.Ü.İşletme Fak. Yayınları Avcıol Basım Yayın, 2. Baskı, İstanbul 2000.
Orhunbilge, Prof. Dr. Neyran, Uygulamalı Regresyon ve Korelasyon Analizi, 2. B., İ.Ü.İşletme Fak. Yayınları, İ.Ü. Basım ve Yayınevi Md., İstanbul 2002
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş, araştırma projesinin adımları, örnekleme kavramı. İstatistik tahmin yöntemleri, ana kitle ortalama ve oran tahmini.
2 İstatistik tahmin yöntemleri, ana kitle ortalama ve oran tahmini, , örneklem büyüklüğünün belirlenmesi.
3 Hipotez testleri : Hipotezlerin yazılması, anlamlılık düzeyinin belirlenmesi, I. ve II. tip hatalar, karar kriterleri. Hipotez testleri – Parametrik yöntemler, bir ana kitle ortalama ve oran testleri.
4 Hipotez testleri – Parametrik yöntemler, iki ana kütlenin ortalama ve oranlarının karşılaştırılması.
5 Hipotez testleri – Parametrik yöntemler, ikiden fazla ana kütlenin ortalamalarının karşılaştırılması, varyans analizi.
6 Hipotez testleri – Parametrik olmayan testler (İkiden fazla ana kitlenin oranlarının karşılaştırılması, kontenjans tabloları, Chi kare bağımsızlık, homojenlik ve uygunluk testleri).
7 Hipotez testleri – Parametrik olmayan testler (Kolmogorov-Smirnov tek örnek testi, Wilcoxon sıra testi, Mann-Whitney U testi).
8 İstatistikte ilişki analizi, serpilme diyagramları. Regresyon ve korelasyon analizi ve varsayımlar. Basit doğrusal regresyon analizi, regresyon katsayılarının en küçük kareler yöntemi ile belirlenmesi. Regresyon ve korelasyon katsayılarının testi.
9 Parametresiz ilişki analizi – Spearman sıra korelasyonu ve Kendall uygunluk testleri.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Bu programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci, İşletmenin üretim, pazarlama, muhasebe/finansman, yönetim ve örgütsel davranış gibi farklı alanlarına ilişkin kavram ve teorilerine hakim olabilmeli ve bu alanlar arasındaki etkileşimi anlamak için bütüncül bakabilmelidir. X
2 İşletmelerin farklı fonksiyonları (muhasebe/finansman, pazarlama, insan kaynakları, yönetim) açısından işleyişini anlayabilmeli ve bu konularda hipotezler oluşturarak araştırma önerileri geliştirebilmelidir. X
3 İş dünyasındaki değişimleri saptamak, sorunları teşhis etmek ve bunlara çözüm üretebilmek için araştırma ve incelemeler yapabilmelidir. X
4 Kantitatif ve kalitatif araştırma metodolojisine hakim olabilmelidir. X
5 İstatistiksel analizler yaparak sonuçları yorumlayabilmelidir. X
6 Bilimsel çalışmaları (bildiri sunmak, makale yazmak) gerçekleştirmek için gerekli temele sahip olabilmelidir. X
7 Kültür karşılaştırmalı çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla en az bir yabancı dile bilimsel yayın yapacak düzeyde hakim olmalıdır. X
8 Bilim dünyasındaki değişimlere uyum sağlayabilmek için mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleyebilmelidir. X
9 Yürüttüğü araştırma ve incelemelerde takım çalışması yapabilmeli ve takım içindeki bilgi akışına gerekli katkıyı sağlayabilmelidir. X
10 İşletme ve yönetime ilişkin bütüncül bir bakış kazanarak işletmenin belirli bir alanında uzmanlaşmayı sağlayacak tez çalışması yapabilmelidir. X
11 İşletme ve yönetime ilişkin bütüncül bir bakış kazanarak işletmenin belirli bir alanında uzmanlaşmayı sağlayacak tez çalışması yapabilmelidir. X
11 İşletme ve yönetime ilişkin bütüncül bir bakış kazanarak işletmenin belirli bir alanında uzmanlaşmayı sağlayacak tez çalışması yapabilmelidir.
11 İşletme ve yönetime ilişkin bütüncül bir bakış kazanarak işletmenin belirli bir alanında uzmanlaşmayı sağlayacak tez çalışması yapabilmelidir.
11 İşletme ve yönetime ilişkin bütüncül bir bakış kazanarak işletmenin belirli bir alanında uzmanlaşmayı sağlayacak tez çalışması yapabilmelidir.
11 İşletme ve yönetime ilişkin bütüncül bir bakış kazanarak işletmenin belirli bir alanında uzmanlaşmayı sağlayacak tez çalışması yapabilmelidir.
11 İşletme ve yönetime ilişkin bütüncül bir bakış kazanarak işletmenin belirli bir alanında uzmanlaşmayı sağlayacak tez çalışması yapabilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 4 48
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 25 50
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 32 32
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 172
Toplam İş Yükü / 25 6,88
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top