Hukuk Lisans Programı

Milletlerarası Özel Hukuk I(HUK461)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK461 Milletlerarası Özel Hukuk I 7 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ziya AKINCI ziya@akincilaw.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Milletlerarası Özel Hukuk alanına ilişkin kanuni düzenlemeleri, uluslararası anlaşmaları ve kanunlar ihtilafı kurallarını incelemek ve yabancılık unsuru taşıyan hukuki ilişkilere uygulanması gereken hukuku tanıtmak.
İçerik 1. Hafta: Giriş ve Milletlerarası Özel Hukuk’un Kaynakları ve Tarihsel Gelişimi
2. Hafta: Genel Hükümler
3. Hafta: Kamu Düzeni, Zamanaşımı, Doğrudan Uygulanan Kurallar
4. Hafta: Şahsi Statüye Uygulanacak Hukuk ve Ehliyet
5. Hafta: Aile Hukuku Statüsüne Uygulanacak Hukuk (Nişanlanma, Evlenme)
6. Hafta: Aile Hukuku Statüsüne Uygulanacak Hukuk (Boşanma)
7. Hafta: Aile Hukuku Statüsüne Uygulanacak Hukuk (Evlat Edinme, Soybağı ve Velayet)
8. Hafta: Aile Hukukuna İlişkin Uygulanacak Hukuku Belirleyen Uluslararası Sözleşmeler
9. Hafta: Miras Statüsüne Uygulanacak Hukuk
10. Hafta: Eşya Statüsüne ve Ayni Haklara Uygulanacak Hukuk
11. Hafta: Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk (Genel Olarak)
12. Hafta: Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk (Özel Olarak)
13. Hafta: Çeşitli Sözleşme Tiplerine Uygulanacak Hukuk
14. Hafta: Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşmeye Uygulanacak Hukuk
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin amacı, yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde Türk hakiminin uygulayacağı hukuku belirleyecek olan kanunlar ihtilafı kuralları sistemini kavramaktır
Öğretim Yöntemleri Bu ders teorik açıklamalardan ve örnek davaların tartışılmasından oluşmaktadır.
Kaynaklar 1. Aysel ÇELİKEL / Bahadır ERDEM: Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul 2016.

2. Gülören TEKİNALP / Ayfer Uyanık: Milletlerarası Özel Hukuk: Bağlama Kuralları, İstanbul 2016.


3. Ziya AKINCI / Cemile Demir GÖKYAYLA: Milletlerarası Aile Hukuku, İstanbul, 2010.

4. Ata SAKMAR / Nuray EKŞİ / İlhan YILMAZ: Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun ve Mahkeme Kararları, İstanbul, 2001.

5. ATAMAN FİGANMEŞE İnci: “Çocukların Uluslararası Kaçırılmasının Hukuki Yönlerine Dair 1980 Tarihli Lahey Sözleşmesi”, Prof. Dr. Nihal Uluocak’a Armağan, İstanbul, 1999.

6. ATAMAN FİGANMEŞE İnci: “Çifte Vatandaşlık Halinde MÖHUK’un 4. maddesinin b ve c bendlerinin Uygulama Alanı”, MHB, Y. 19-20, S. 1-2, 1999-2000.

7. ÇELİKEL Aysel: “Türk Milletlerarası Özel Hukukunda Atıf Prensibinin Uygulanması”, MHB, Y. 3, S. 2, 1983.

8. EKŞİ Nuray: “Kanunlar İhtilafı Alanında Incorporation”, Prof. Dr. Aysel Çelikel’e Armağan, MHB 19-20, İstanbul, 1999-2000.

9. ESEN Emre: “5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun Zaman İtibariyle Uygulanma Alanı”, İBD, S. 3, 2009.

10. GİRAY Kerem: “Uluslararası Sözleşmelerde Evlat Edinme”, MHB, Y. 19-20, S. 1-2, 1999-2000.

11. GİRAY Kerem: “4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Yer Alan Aile Konutu Kavramının Kanunlar İhtilafı Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi”, Prof.Dr. Gülören Tekinalp’e Armağan, MHB, Y. 23, S. 1-2, 2003.

12. GÜRZÜMAR Aydanur: “Türk Devletler Özel Hukuku Açısından Boşanma Davalarında Kamu Düzeninin Etkileri”, MHB, Y. 14, S. 1-2, 1994.

13. HUYSAL Burak: “Kanunlar İhtilafı Alanında İkametgah ve Doğurduğu Sorunlar”, MÜHFD, S. 2, 2003.

14. NOMER Ergin: “Rızai Boşanma ve Kamu Düzeni”, MHB, 4, 1984, S. 2, s. 94-98.

15. OKUTAN Gül: Milletlerarası Özel Hukukta Fikir ve Sanat Eserleri, Prof. Dr. Nihal Uluocak’a Armağan, İstanbul, 1999, s. 199-250.

16. ÖZDEMİR Hatice: “Kambiyo Taahhütlerinin Şekil Bakımından Geçerliliğine Uygulanacak Hukuk”, Prof. Dr. Nihal Uluocak’a Armağan, İstanbul, 1999.

17. ÖZEL Sibel: “Sebepsiz Zenginleşme Davalarında Kanunlar İhtilafı Meselesi”, Prof. Dr. Aysel Çelikel’e Armağan, MHB 19-20, İstanbul, 1999-2000.

18. ÖZTEKİN Günseli: “Türk Hukukunun Yorumunda Hata Yapılmasına İlişkin Hukuk Genel Kurulu’nun 21.06.2000 Tarihli Kararı, MHB, 1-2, 1999-2000.

19. ŞANLI Cemal: “Milletlerarası Akitlerde Zamanaşımı”, İBD, 10-11-12, 1989.

20. ŞANLI Cemal: “Türk Devletler Özel Hukukunda Mirasa İlişkin Bazı Sorunlar”, Prof. Dr. Nihal Uluocak’a Armağan, İstanbul, 1999, s. 345-352.

21. TEKİNALP Gülören: “Milletlerarası özel Hukukta Ortaklıkların Merkezi Kriteri, AT Hukuku ve MÖHUK”, Prof. Dr. Aysel Çelikel’e Armağan, MHB 19-20, İstanbul, 1999-2000.

22. TİRYAKİOĞLU Bilgin: “Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunmasına İlişkin Önlemler Hakkında Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşme”, Prof. Dr. Nihal Uluocak’a Armağan, İstanbul, 1999.

23. ULUOCAK Nihal: “Milletlerarası Haksız Fiil İhtilaflarında Fransız İçtihatındaki Yeni Gelişmeler” , MHB 2/2002, Prof. Dr. Ergin Nomer’e Armağan, İstanbul, 2002.

24. ULUOCAK Nihal: “Milletlerarası Haksız Fiiller Konusunda Avrupa Birliği’ndeki Son gelişmeler ve Birleşik Krallığın Yeni Düzenlemesi: Bilgi Toplumunda Hukuk ( Ünal Tekinalp’e Armağan, İstanbul, C. 2, 2003.

25. UYANIK ÇAVUŞOĞLU Ayfer: “İnternet Ortamında İşlenen Haksız Fiil Sorumluluğuna Uygulanacak Hukuk: MHB 2/2002 , Prof. Dr. Ergin Nomer’e Armağan, İstanbul, 2002.

26. UYANIK ÇAVUŞOĞLU Ayfer: “Devletler Özel Hukukunda Yapay Döllenme Sonucunda Dünyaya Gelen Çocuk ile Ana ve Babası Arasındaki Nesep İlişkisine Uygulanacak Hukuk Sorunu”, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S. 17-18, 2006.

27. Berk Demirkol, Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk (Vedat, 2014)

28. Cemal Şanlı / Emre Esen / İnci Ataman - Figanmeşe, Milletlerarası Özel Hukuk (Vedat, 2016)
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş ve Milletlerarası Özel Hukuk’un Kaynakları ve Tarihsel Gelişimi
2 Genel Hükümler
3 Kamu Düzeni, Zamanaşımı, Doğrudan Uygulanan Kurallar
4 Şahsi Statüye Uygulanacak Hukuk ve Ehliyet
5 Aile Hukuku Statüsüne Uygulanacak Hukuk (Nişanlanma, Evlenme)
6 Aile Hukuku Statüsüne Uygulanacak Hukuk (Boşanma)
7 Aile Hukuku Statüsüne Uygulanacak Hukuk (Evlat Edinme, Soybağı ve Velayet)
8 Aile Hukukuna İlişkin Uygulanacak Hukuku Belirleyen Uluslararası Sözleşmeler
9 Miras Statüsüne Uygulanacak Hukuk
10 Eşya Statüsüne ve Ayni Haklara Uygulanacak Hukuk
11 Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk (Genel Olarak)
12 Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk (Özel Olarak)
13 Çeşitli Sözleşme Tiplerine Uygulanacak Hukuk
14 Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşmeye Uygulanacak Hukuk
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top