Hukuk Lisans Programı

Genel Kamu Hukuku I(HUK191)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK191 Genel Kamu Hukuku I 1 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Birden GÜNGÖREN BULGAN birdengungorenbulgan@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin devlet kavramını daha iyi anlamalarını sağlamaktır. Bu derste, devlet kavramı ilintili kavramlarla, örneğin egemenlik, güç ve otorite kavramlarıyla beraber derinlemesine işlenecektir.
İçerik 1. Estat ve Res Publica kavramlarının karşılaştırılması
2. Modern devlet kavramının sınırlandırılması
3. İktidar kavramının sınırlandırılması
4. Yasa ve uygulama açısından farklılaşan toplum tipleri
5. Skolastik düşünce ve Machiavelli arasındaki fark
6. Ulusal ve evrensel düşünce arasındaki fark: Vitoria ve Erasmus
7. Rönesans
8. Reform ve Humanizm
9. İspanyol altın çağı
10. Egemenlik (Bodin, Suarez)
11. Sosyal sözleşme
12. Modern Devlet Kuramı
13. Spinoza’nın Hak Kuramı
14. Spinoza’da İfade Özgürlüğü
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu ders aracılığıyla öğrenciler farklı düşünürlerin devlet kavramını ele alışını ve bunlar arasındaki farklılıkları tartışabilecektir. Devlet kuramına ilişkin kavramlar aynı zamanda güncel konuları tartışmak için de öğrenciler için bir temel teşkil edecektir.
Öğretim Yöntemleri Ders kavramlar üzerinden farklı düşünürlerin görüşleri ortaya konarak ve düşünürlerin metinleri analiz edilerek yapılacaktır.
Kaynaklar Cemal Bâli Akal, İktidarın Üç Yüzü, Dost Yayınları, 2003

Cemal Bâli Akal, Devlet Kuramı, Dost Yayınları, 2006

Cemal Bâli Akal, Modern Düşüncenin Doğuşu, Dost Yayınları

Ernst Cassirer, Le Myte de L’Etat, Gallimard, Paris, 1993

Claude Lévi-Strauss, La structure élementaire de la parenté, Mouton & Co., Paris, 1981

Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Hil yayınları

Machiavelli, Il principo

Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus

Bodin, Les six livres de la république
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Estat ve Res Publica kavramlarının karşılaştırılması
2 Modern devlet kavramının sınırlandırılması
3 İktidar kavramının sınırlandırılması
4 Yasa ve uygulama açısından farklılaşan toplum tipleri
5 Skolastik düşünce ve Machiavelli arasındaki fark
6 Ulusal ve evrensel düşünce arasındaki fark: Vitoria ve Erasmus
7 Rönesans
8 Reform ve Humanizm
9 İspanyol altın çağı
10 Egemenlik (Bodin, Suarez)
11 Modern Devlet Kuramı
12 Sosyal sözleşme
13 Spinoza’nın Hak Kuramı
14 Spinoza’da İfade Özgürlüğü
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 60
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 2 14 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 56
Toplam İş Yükü / 25 2,24
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top