Pazarlama İletişimi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Küreselleşme ve İletişim(CO-E 591)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CO-E 591 Küreselleşme ve İletişim 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Nilgün TUTAL CHEVİRON ntutal@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dünyanın mekânsal ve zamansal olarak daralması/küçülmesi, kültürel çeşitlilikten kaynaklanan farklılıkların küresel iletişim düzenine nasıl eklemlenebileceği sorunsalını önümüze koymaktadır. Küresel iletişim çağında iletişimsel ve politik/ekonomik iletişim sorunlarını düşünmek ve çözümlemek kaçınılmazdır. Bu dersin amacı sözkonusu sorunsalı tartışmak ve küreselleşmenin yarattığı sorunları çözümlemektir.
İçerik Sanayi sonrası toplum ya da post-fordist toplumda iletişim, iş /emek süreci ve kültür/iktidar alanlarında ortaya çıkan dönüşümler ve yarattığı sorunlar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Tüm büyük ulusal ve küresel şirketler kültürel farklılık ve bu farklılıkla iletişim sorunuyla doğrudan doğruya karşılaşmaktadır. Farklı dilleri konuşan ve farklı kültürlere sahip şirket çalışanlarını ortak bir proje etrafında toparlamayı başarmak oldukça çetrefilli bir iş haline gelmiştir. ulusal ve ulus,üstü çalışma ve iletişim ortamları post-fordizmin etkisiyle girdiği dönüşüm ile daha fazla denetim ve gözetim olanaklarını elde etmeye başlamıştır. bu denetimi ve gözetimi dönüştürmenin nasıl olası olacağı önemli bir bahis olarak ortaya çıkmaktadır. Coğrafi, Toplumsal ve kültürel birbirinden farklı bağlamları küresel şirketlerin dikkate alması kaçınılmazlaşmıştır. Yönetim modellerinin yeni küresel çalışma ortamlarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu derste, farklı kültürler arasındaki ekonomik, kültürel ve siyasi alanlarda ilişkilerin yoğunlaşmasıyla ortaya çıkan işbirliği, uyum sorunlarını çözümleyebilmek açısından kültürlerarası iletişimsel mantığın sunduğu olanakların neler olduğu ele sunulup tartışılacaktır.

Ayrıca tüm büyük küresel şirketler kültürel farklılık ve bu farklılıkla iletişim sorunuyla doğrudan doğruya karşılaşmaktadır. Farklı dilleri konuşan ve farklı kültürlere sahip bir şirket çalışanlarını ortak bir proje etrafında toparlamayı başarmak oldukça çetrefilli bir iş haline gelmiştir. Amaçları dönüştürmenin nasıl olası olacağı bu açıdan önemli bir bahis olarak ortaya çıkmaktadır. Coğrafi, Toplumsal ve kültürel birbirinden farklı bağlamları küresel şirketlerin dikkate alması kaçınılmazlaşmıştır. Yönetim modellerinin yeni küresel çalışma ortamlarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Örneğin egemen Amerikan yönetim tarzının her şirket yapısına dayatılmasındansa özgün yönetim tarzları icat etmek gerekebilmektedir. Büyük küresel şirketler kültürlerarası iletişim deneyimlerinin ortaya çıktığı en ayrıksı yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alanda elde edilen deneyimlerin uluslararasında var olan diplomatik ve kültürel ilişkileri zenginleştirmesi beklenmektedir. Günümüzde ekonomik mantık kültürel farklılığı dikkate almak zorunda kalmaktadır. Bunun kültürel çeşitlilikle birlikte yaşamanın yeni yolları konusunda yol gösterici deneyimler oluşturmaya yardımcı olacağını dikkate almak gerekir. Hatta olgusal olarak işlerin pratikte daha hızlı ilerlediğini kabul etmek gerekir.
Günümüz dünyasına baktığımızda kültürel, politik, toplumsal ve dinsel çeşitliliğin neredeyse sonsuz olduğunu görüyoruz. Yeni teknolojik buluşlar ve ekonomi dünyayı küçük bir köye dönüştürdü, böylece fiziki sınırların aşılmasına olanak tanıdı. Ancak aynı şekilde antropolojik farklılıklar tamamen aşikâr ve görülür hale geldi. Bu durumda kimi zaman mütevazi bir şekilde kültürler arasındaki farklılıkları tanımaya, onlara hoşgörü göstermeye çalışıyor ya da yaygınlaşan küresel iletişim ve kültür sayesinde Batı modernliğinin sessizce dünyanın her yanını saran ve benimsenen modernlik olmasını diliyoruz. Batı bakış açsısından bakıldığında, unutulan şey yaygınlaşan küresel modernliğin daha barışçıl değil de daha çatışmalı bir dünyaya doğru evrildiğimizdir.
Dersin Öğrenme Çıktıları -küreselleşmeyle ortaya çıkan iletişim, yönetim ve kültürlerarası ilişki ortamlarında ortaya çıkan
sorunları tanımlamak,
-denetim ve gözetim toplumunun çıkmazlarını tartışmak
-alandaki sorunlara çözüm getirebilmek
Öğretim Yöntemleri Derslere öğrenciler ortak okumalarıyla katılırlar, öğrendikleri konuları daha da geliştirecekleri kitaplar belirlenir ve her öğrenci bir kitap sunarak derse katkıda bulunur.
Kaynaklar Derste öncelikle ilgili konularda hazırlanan ders notları temel alınır. Ek olarak alanla ilgili farklı okumalar öğrencilerin yapacağı sunumlar için verilir.
Zygmunt Bauman Küreselleşme ve Toplumsal Sonuçları
Paul Virilio Enformasyon Bombası
Hubert L. Dreyfus İnternet Üzerine
Christian Fucsh, Sosyal Medya Eleştirel Bir Giriş
Jean Baudrillard Tüketim Toplumu
Christian Fuchs Dijital Emek ve Karl Marx
Richard Sennett Yeni Kapitalizm Kültürü
Joel Bakan Şirket
Richard Sennett Karakter Aşınması
Ralph Keyes Hakikat-sonrası çağ
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 100
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Kurumsal pazarlama stratejileri geliştirirebilir.
2 Marka yönetim stratejileri üretebilir.
3 Reklam kampanyalarını eleştirel gözle analiz eder.
4 Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
5 Kurum kimliği ve kurum imajı konularında bilgi sahibi olur ve aralarındaki ilişkiyi kurabilir.
6 İletişim alanındaki yenilikçi ve yaratıcı gelişmeleri takip eder.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 3 14 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 15 15
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 144
Toplam İş Yükü / 25 5,76
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top