Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı

Medeni Usul Hukukunda Geçici Koruma Önlemleri(ÖHYL-334)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ÖHYL-334 Medeni Usul Hukukunda Geçici Koruma Önlemleri 1 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Nur BOLAYIR nurbolayir@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Geçici koruma önlemlerine ilişkin teorik problemler ile uygulamaya ilişkin sorunların incelenmesi
İçerik Geçici Hukukî Korumaya İlişkin Genel Esaslar
İhtiyatî Tedbirin Amacı
İhtiyatî Tedbirin Şartları
İhtiyatî Tedbir Talebi
İhtiyatî Tedbir Yargılaması
İhtiyatî Tedbir Talebi Hakkında Karar
İhtiyatî Tedbiri Tamamlayıcı Merasim
İhtiyatî Tedbir Kararına Karşı Konulması
Delil Tespiti
İcra ve İflâs Hukuku’na Özgü Geçici Hukukî Koruma Önlemleri
Boşanma Davalarında Geçici Hukukî Koruma Önlemleri
Fikri Mülkiyet Hukukuna Özgü Geçici Hukukî Koruma Önlemleri
Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Geçici Ödemeler
HMK Uyarınca İhtiyati Tedbirler ve Delil Tespiti
Dersin Öğrenme Çıktıları Geçici koruma önlemlerine ilişkin teorik problemler ile uygulamaya ilişkin sorunların anlaşılması ve bunlara ilişkin çözüm önerileri ortaya konulabilmesi.
Öğretim Yöntemleri Sözlü
Kaynaklar Pekcanıtez Hakan/Özekes Muhammet/Akkan Mine/Taş Korkmaz Hülya (Editörler), Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, İstanbul 2017.
Kuru Baki, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medenî Usûl Hukuku Ders Kitabı, İstanbul 2017.
Erişir Evrim, Geçici Hukuki Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri, İstanbul 2013
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Geçici Hukukî Korumaya İlişkin Genel Esaslar
2 İhtiyatî Tedbirin Amacı
3 İhtiyatî Tedbirin Şartları
4 İhtiyatî Tedbir Talebi
5 İhtiyatî Tedbir Yargılaması
6 İhtiyatî Tedbir Talebi Hakkında Karar
7 İhtiyatî Tedbiri Tamamlayıcı Merasim
8 İhtiyatî Tedbir Kararına Karşı Konulması
9 Delil Tespiti
10 İcra ve İflâs Hukuku’na Özgü Geçici Hukukî Koruma Önlemleri
11 Boşanma Davalarında Geçici Hukukî Koruma Önlemleri
12 Fikri Mülkiyet Hukukuna Özgü Geçici Hukukî Koruma Önlemleri
13 Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Geçici Ödemeler
14 HMK Uyarınca İhtiyati Tedbirler ve Delil Tespiti
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 - Özel hukuk alanında temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma, X
2 -Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme, X
3 -Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme, X
4 -Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma, X
5 -Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, X
6 -Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme, X
7 -Özel hukuk alanındaki teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme, X
8 -Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, X
9 -Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme, X
10 -Özel hukuk alanında belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim olma. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 7 98
Ödevler 4 4 16
Sunum 4 5 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 170
Toplam İş Yükü / 25 6,80
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top