İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Halkla İlişkiler Kuramları ve Etiği(RPS 591)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPS 591 Halkla İlişkiler Kuramları ve Etiği 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Gaye Aslı SANCAR DEMREN asancar@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste stratejik iletişimin en fazla uygulandığı alan olan halkla ilişkiler disiplinine ait kuram, model ve kavramlarla ilgili temel bilgilerin tanımlanması, ayrıca alana ait etik sorunların tartışılması amaçlanmaktadır. Halkla ilişkilerin yalnızca yönetimsel ve araçsal bir perspektifle değil, bir sosyal aktivite ve bir sosyal fenomen olarak da ele alındığı bu derste, öğrenciler analitik ve eleştirel bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir.
İçerik Halkla ilişkiler kuramları ve modelleri
Stratejik iletişim ve bir sosyal fenomen olarak halkla ilişkiler
Kamu manipülasyonu ve propagandanın yeni biçimleri
Etik karar alma
Kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;

1. Halkla ilişkiler kuramlarını ve modelleri hakkında bilgi sahibi olur.
2. Halkla ilişkiler alanındaki etik kuralları tanır ve etik meseleler hakkında sorgulama yapabilir.
3. Stratejik iletişim uygulamalarını gerçekleştirebilir.
4. Alan ile ilgili analitik ve etik sorgulama yapabilir.
Öğretim Yöntemleri Sunumlar/Anlatım
Tartışma
Vak'a analizleri
Kaynaklar Ders notları.
?
CHOMSKY Noam, Medya Denetimi: Immediast Bildirgesi. 2. Baskı, İstanbul: Tüm Zamanlar Yayıncılık, 1995.

ÇINARLI İnci, Stratejik İletişim Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınları, 2010.

CUTLIP S.M., CENTER A.H. ve BROOM G.M., Effective Public Relations, 8th. Edition, New Jersey: Prentice-Hall International, 2000.
?
ERDOĞAN İrfan, İletişimi Anlamak, Ankara: Erk Yayınları, 2002.
?
ERDOĞAN İrfan, Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler, Ankara: Erk Yayınları, 2006.
?
EWEN Stuart, PR! A Social History of Spin. New York: Basic Books, 1996.
?
GRUNIG James E. ve HUNT Todd, Managing Public Relations, New York: Holt, Reinehart ve Wilson Inc., 1984.
?
IHLEN Øyvind, VAN RULER Betteke ve FREDRIKSSON Magnus, Public Relations and Social Theory: Key Figures and Concepts, New York: Routledge, 2009.
?
JOWETT Garth S. ve O’DONNELL Victoria, Propaganda and Persuasion, 4th. Ed., California: Sage Publications, 2006.
?
L’ETANG Jacquie ve PIECZKA Magda (der.). Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Vadi Yayınları, 2002.
?
OKAY Ayla ve OKAY Aydemir, Halka İlişkiler Kavram, Strateji ve Uygulamaları, Genişletilmiş 3.Basım, İstanbul: Der Yayınları, 2007.
?
PELTEKOĞLU BALTA Filiz, Halkla İlişkiler Nedir?, 4. Baskı, Beta Yayınları: İstanbul, 2006.
?
PRATKANIS Anthony ve ARONSON Elliot, Propaganda Çağı: İknanın Gündelik Kullanımı ve Suistimali, Çev.Nagihan Haliloğlu, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2008.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Dijital platformlarda etkili iletişim stratejileri üretmek ve yönetmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olur. X
2 Enformasyon toplumu temel dinamiklerine ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve yorumlar. X
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar, değerlendirir, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir. X
4 İletişim ve Bilgi teknolojileri alanlarındaki gelişmeleri, yenilikleri bilir ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlar, değerlendirir. X
5 Sosyal Bilimlerde araştırma, değerlendirme ve sunum teknikleri bilir ve kullanır.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top