Siyaset Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Avrupa Birliği'nde Kentsel Politikalar(SP 721)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP 721 Avrupa Birliği'nde Kentsel Politikalar 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Hamza Yüksel DİNÇER hydincer@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 21 yüzyıl toplumlarının kentsel toplumlar olacağı çok nettir. Küresel gelişimin de kentler üzerinden gerçekleşmekte olduğu açıkça izlenmektedir. Kentler ister gelişmiş olsun ister gelişmekte olan ülkelerde olsun siyaset arenasının temel mekanları olarak toplumsal yapıyı değiştirmekte dönüştürmekte ve geliştirmektedir. Günümüzde toplumsal olguları kentlerden bağımsız bir şekilde okumak mümkün değildir. Derste kentleşme açısından oldukça derin bir geçmişe sahip Avrupa’da bu olgunun güncel durumunun irdelenmesi amaçlanmaktadır.
İçerik Avrupa Birliğinde Kentsel Politikalar başlığı altında kentleşme tarihi içinde oldukça önemli bir yer tutan Avrupa kentsel tarihinde gelinen düzeyi ve Avrupa Birliği olarak yeniden örgütlenen üye ülkelerde kentler ve kentleşme ile ilgili yeni oluşumları ve Avrupa Birliği kurumsal yapısının bu gelişim ve oluşuma katkısı irdelenmektedir. Aday ülkeler açısından artan önemliyle kentleşme politikaları Birlik açısından gelişmenin motoru olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle ülkemiz adına adaylık sürecinde göz önünden ayrılmaması gereken konuların başında gelen kentleşme politikaları toplumsal değişim ve gelişimin de anahtarı olarak 21 yüzyılın en temel olgularından biridir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Kentsel politikalar - Avrupa'da kentleşme dinamikleri - Avrupa Birliği içinde kentleşme olgusuna yaklaşım - Avrupa Birliği üyesi ülkelerde kentsel politikalar ve Avrupa Birliğinin kurumsal yapısı içinde kentsel sorunlara yaklaşım ve uygulamaya konulan çözüm süreçleri - Üye ülkelerin bu süreçlere katılımı.
Öğretim Yöntemleri Derste genel anlatımlar görsel sunumlar ile desteklenmekte ayrıca araştırmalar yaptırılarak sunumlar hazırlanmakta bu yolla öğrencilerin derse katılımı artırılmaya çalışılmaktadır.
Kaynaklar Aldskogius, G., (2000), “Urban Policy in the Structural Policy of the European Union”, Umea University Cerum, Centre for Regional Science, Cerum Working Paper, No. 21, 2000.
Avrupa Birligi Mekansal Gelişme Komitesi, (2000) “Proposal For A Multiannual Programme of Co-Operation In Urban Policy Within The European Union”, Lille.
Avrupa Komisyonu, (1999) “ESDP European Spatial Development Perspective Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the EU”, Potsdam.
Avrupa Birliği, (2006) “Report of Senior Officials’ Meeting on Urban Policy”, Lappeenranta.
Avrupa Birliği, (2007) “Leipzig Charter on Sustainable European Cities”, Leipzig.
Avrupa Kentli Hakları Deklerasyonu,
URL: http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=964,
Avrupa Komisyonu, (2007) “Urban Audit”,
URL: http://www.urbanaudit.org/,
Avrupa Konseyi, (2000) “Lisbon European Council Presidency Conclusions”, Lizbon.
Avrupa Konseyi, (2007) “European Urban Charter”,
URL: http://www.urban.nl/gen_downloads/URBAN_CHARTER_EN.pdf,
Avrupa Kentsel Şartı (AKŞ) (1996), Çev. Zerrin Yener ve Kumru Arapkirlioğlu, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
Avrupa Mekansal Planlama Gözlem Ağı, ESPON,
URL: http://www.espon.eu/
Bossel, H. (1999) Indicators for Sustainable Development: Theory, Method, Applications, Winnipeg, Manitoba: IISD.
Brown, A., Kristiansen, A., (2008), “Urban Policies and the Right to the City: Rights, responsibilities and citizenship”, UNESCO, World Urban Forum III, Vancouver, Canada, 19-23 June 2006
BUDAK, Sevim, (2006) “Yeniden Yapılanma, Avrupa Birliği ve Kent”, Kamu Yönetiminden Planlamaya Yeniden Yapılanma, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, İstanbul.
Castells, M. (1989) The Informational City, Oxford.
City & Shelter, (1997), The European Charter for Women in the City. City & Shelter, Brussels:Belgium.
URL: http://www.cityshelter.org/03.charte/charter_en/charter.htm
CoE (2002) Guiding Principles for Sustainable Spatial Development of the European Continent (Strasbourg, Council of Europe).
Commission of the European Communities (CEC) (1992) Europe 2000 (Luxembourg, Office for official publications of the European Communities).
Commission of the European Communities (CEC) (1994) Europe 2000+ (Luxembourg, Office for official publications of the European Communities).
Commission of the European Communities (CEC) (1999) European Spatial Development Perspective (ESDP)—Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the EU (Luxembourg, Office for official publications of the European Communities).
Commission of the European Communities (CEC) (2001a) European Governance, White Paper (2001) 428 final (Brussels).
Commission of the European Communities (CEC) (2001b) Unity, Solidarity, Diversity for Europe, its People and its Territory, Second Report on Economic and Social Cohesion (Luxembourg, Office for official publications of the European Communities).
Commission of the European Communities (CEC) (2004) Third Report on Economic and Social Cohesion (Luxembourg, Office for official publications of the European Communities).
Committee on Spatial Development, CSD, (1994) Principles for a European Spatial Development Policy (Leipzig. European Convention (2003) Draft Treaty establishing a Constitution for Europe. CONV 850/03 (Brussels).
DPT, (2000) “Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, Ankara.
DPT, (2006) “Dokuzuncu Kalkınma Planı Yerleşme ve Şehirleşme Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, Ankara.
Lefebvre, H., (1991), The Production of Space, Oxford: Blackwell.
ESPON 3.1 (2004). Final Report on Integrated Tools for European Spatial Development. URL:www.espon.lu/online/documentation/projects/cross_thematic/index.html
Commission of the European Communities (CEC) (1998) Sustainable Urban Development in the European Union: A Framework for Action, Communication from the Commission, Brussels.
Keleş, R., (2002), Kentleşme Politikası, 7. Baskı, İmge, Ankara.
UNESCO Chair on ‘Urban Policies and Citizenship’, University of Lyon, France
Vieillard–Baron, H., (2001), Les quartiers sensibles en France et en Allemagne : Approche comparative, Paris 2001.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dünya’da ve Avrupa’da kentleşme – Kentleşmenin tarihsel gelişimi – 20. yüzyılda Avrupa’da kentleşmenin genel çizgileri
2 Avrupa Birliği – Genel tanımlar organları ve işleyiş şeması
3 Avrupa Birliğinde kentsel - bölgesel çalışmalar ve raporlar
4 Avrupa Birliği bölgesel gelişim yaklaşımları - modelleri
5 Avrupa Birliği mekansal gelişim perspektifi
6 Üye ülkelerde kentsel gelişim süreçleri – sorunlar, çözüm çalışmaları
7 İngiltere’de gelişim süreçleri – sorunlar, çözüm çalışmaları
8 Fransa’da gelişim süreçleri – sorunlar, çözüm çalışmaları
9 Federal Almanya’da gelişim süreçleri – sorunlar, çözüm çalışmaları
10 Diğer topluluk ülkelerinde kent ve kentleşme sorunları ve çözüm çabaları
11 Avrupa Birliği bünyesinde kentsel bölgesel gelişim programları, politikaları ve gerçekleştirme araçları - fonlar
12 Fonların kullanılması ve sonuçları
13 Ülkemiz açısından konunun değerlendirilmesi
14 Genel değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 60
Sunum 1 40
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ile ilgili temel kavram, kuram ve yaklaşımları aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde kullanır. X
2 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir. X
3 Alanındaki ulusal ve uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapabilir ve akademik yayın faaliyetleri ile sahip olduğu bilgiyi paylaşır. X
4 Toplumsal dönüşümlerin nedenlerini kavrama becerisine sahiptir ve bu beceriyi çağın gerekleri doğrultusunda toplumun gelişimi için kullanır. X
5 Türkiye toplumunun ve siyasetinin tarihsel ve güncel dinamiklerini bilimsel bir bakış açısıyla yorumlayabilir. X
6 Toplumsal dinamiklerin güncel görünümlerini eleştirel bir şekilde kavrar ve çözümler. X
7 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir. X
8 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meseleler hakkında farkındalık ve duyarlılığa sahiptir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 1 25 25
Sunum 1 10 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 143
Toplam İş Yükü / 25 5,72
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top