İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kültürel Antropoloji(Mİ509)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
Mİ509 Kültürel Antropoloji 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) SUAT GEZGİN suatgezgin@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Antropolojinin ilkeleri ve süreçleri hakkında öğrenciler bilgilendirilerek iletişimin araçlarından biri olan kültürün oluşumu ve değişimi süreçlerini öğrenir.
İçerik İnsanoğlu yeryüzünde var olmaya başladığı zaman diliminden itibaren kim olduğu, nereden geldiği, niçin ve ne şekilde eylemde bulunduğu sorularına yanıt aramak gereksinimini daima hissetmiştir. Antropoloji 200 yılı aşkın bir süredir bu soruları yanıtlamaya çalışan bilimsel bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Ders kapsamında; insanlığı en yalın ve en doğal haliyle ele alan; yaşadığı dönem ve içinde yaşadığı kültür her ne olursa insanı bütünsel olarak ve hiçbir ayrıma tabi tutmaksızın değerlendiren kültürel antropolojinin ilkeleri ve süreçleri hakkında öğrencilere giriş niteliğinde bilgiler sunulmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Antropoloji biliminin kapsamını bilir.
Kültürü tanımlayabilir.
Kültürün işlevlerini bilir.
Kültürün oluşum ve değişim süreçlerini bilir.
Antropoloji biliminin diğer bilimlerle ilişkisini açıklayabilir.
Öğretim Yöntemleri Dersler anlatım ve tartışma şeklinde yapılır. Mümkün olduğu kadar öğrencilerin derse katılımının sağlanır. Anlatılacak konuyla ilgili olarak film izletilir. Bu sayede konunun örneklerle kalıcı bir biçimde öğrencilere aktarılması amaçlanır.
Kaynaklar - Abadan Unat, Nermin: Bitmeyen Göç, İstanbul Bilgi Ü. Yay., 2002.
- Güvenç, Bozkurt: İnsan ve Kültür, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1991.
- Havilland, William A.: Kültürel Antropoloji, Çev. H. İnaç, Seda D. Çiftçi, İstanbul, Kaknüs Yayınları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Antropolojinin tanımı ve içeriği
2 Antropolojinin diğer bilimlerle etkileşimi
3 Antropolojinin Türleri
4 Antropolojinin Türleri (devam)
5 Antropoloji ve sosyoloji
6 Antropoloji ve metodoloji
7 Kültürel Antropoloji ile ilgili bir belgesel film izletilmesi
8 Kültür kavramı Tanımı, işlevi, önemi.
9 Kültürün yapısal özellikleri
10 Kültürün yapısal özellikleri (devam)
11 Kültürel süreç, kültürel adaptasyon, kültürün fonksiyonları
12 Kültür, toplum ve birey, kültür ve değişim
13 Kültürün evrimi
14 İlkel toplumların kültürleriyle günümüz toplumlarının kültürlerinin karşılaştırılmalı olarak ele alınması ve örneklerle anlatılması
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 30
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 70
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 20
Sunum 1 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 30
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerde üst düzey yönetim kademelerine ilişkin gereken bilgi ve becerileri kullanabilmelidir. X
2 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşulları dikkate alarak, riskleri minimize edecek davranış biçimlerini belirleyebilmelidir. X
3 Temel işletme fonksiyonları dışında, işletme yönetiminde gerekli olabilecek, iş hukuku, sosyoloji, psikoloji, örgüt sosyolojisi, lojistik ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır. X
4 Profesyonel iş yaşamının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerine hakim olabilmelidir. X
5 Artan rekabet ve küreselleşme ortamında, yenilikçi stratejiler uygulayarak, işletmenin rekabet gücünü üst düzeyde tutabilmelidir. X
6 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşullardaki değişimleri ve bu değişimlerin yaratabileceği sorunları zamanında tesbit ederek, çözüm önerileri geliştirebilmeli ve uygulayabilmelidir. X
7 İşletme oyunu, simülasyon gibi tekniklerden yararlanarak yönetsel sorunlara çözümler üretebilmelidir. X
8 En az iki yabancı dilde işletme sorunlarını tartışabilecek ve fikirlerini sunum haline getirebilecek düzeyde olmalıdır. X
9 Vak’a analizi, örnek olay çözümü gibi pratiklere yatkınlık sahibi olup, görev aldığı projelerde katkı sağlayabilmelidir. X
10 Ekip içinde sorumluluk alabilmeli ve takım çalışmasına katkı sağlayabilmelidir. X
11 Sürekli gelişen bilim ve teknoloji ortamına ayak uydurabilmek için mesleki ve teknolojik becerilerini güncelleme alışkanlığı kazanmış olmalıdır. X
12 İş hayatında etik davranmayı, iş arkadaşlarının ve işletme paydaşlarının menfaatlerini gözetmeyi prensip edinmiş olmalıdır. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 30 30
Sunum 1 10 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 144
Toplam İş Yükü / 25 5,76
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top