Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

İnsan Kaynakları Yönetimi(IND458)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
IND458 İnsan Kaynakları Yönetimi 7 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Mehtap DURSUN mdursun@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnsan kaynakları yönetiminin ana konusu, üretim faktörlerinden biri olan insandır. İnsan üretimin hem amacı hem de aracıdır. İnsan kaynakları terimi, bir işletmede en üst konumda bulunan yöneticiden en alt konumdaki vasıfsız işçiye kadar tüm çalışanları kapsar. İnsan kaynakları yönetimi işletmenin, insan kaynağının işletmeye ve bireyin kendisine yararlı olacak şekilde, yasal çerçeve içinde, etkin yönetilmesini sağlayan işlev ve çalışmaların tümü olarak tanımlanabilir. Bu nedenle insan kaynakları yönetimi öğrencilerimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Programda zorunlu olarak sunulan bu ders sayesinde öğrencilerin edinecekleri bilgi birikimi, mezuniyet sonrası atılacakları iş hayatında, işletmelerde insan kaynakları yönetim stratejilerinin nasıl belirlendiği konusunda oldukça yardımcı olacaktır. Bu bağlamda dersin amaçları şu şekilde belirlenmiştir:
• İnsan kaynakları yönetiminin bir işletme için önemini ve kapsamını belirlemek
• İnsan kaynakları yönetiminin ulaşmak istediği amaçları belirlemek
• Bir işletmede etkin bir insan kaynakları yönetimi yoksa, o işletmenin karşılaşabileceği sorunları belirlemek
• Bir örgütte insan kaynakları yönetim süreçlerinin nasıl işlediği konusunda fikir sahibi olmalarını sağlamak
İçerik 1. Hafta: Dersin tanıtımı ve dersle ilgili kuralların belirlenmesi
2. Hafta: İnsan kaynakları yönetimi (İKY): Tanım, işlev ve amaçlar
3. Hafta: Stratejik İKY
4. Hafta: İKY’nin dinamik çevresi
5. Hafta: Eşit istihdam fırsatları (örnek olaylar)
6. Hafta: Çalışan hakları ve disiplin (örnek olaylar)
7. Hafta: İnsan kaynakları planlaması ve iş analizi (örnek olaylar)
8. Hafta: Pazarlama ve İKY
9. Hafta: Ara sınav
10. Hafta: Personel işe alımı (örnek olaylar)
11. Hafta: Seçim esasları (örnek olaylar)
12. Hafta: İş değerlemesi ve ücret yönetimi
13. Hafta: Performans ve ödül yönetimi (örnek olaylar)
14. Hafta: Kariyer yönetimi (örnek olaylar)
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
1. İnsan kaynakları kavramını, gelişimini ve yönetimini tanımlayabilir.
2. İnsan kaynakları yönetiminin güncel sorunlarını ve işlevlerini açıklayabilir.
3. İnsan kaynakları yönetiminde etik ilkeleri açıklayabilir.
4. İnsan kaynakları planlamasını, performans değerlendirme sistemini, iş gören bulma ve seçimi ve kariyer planlama kavramlarını açıklayabilir.
Öğretim Yöntemleri Sözlü anlatım
Vaka çalışmaları
Kaynaklar 1. David A. DeCenzo, Stephen P. Robbins, Susan L. Verhulst “İnsan Kaynakları Yönetiminin Temelleri”, Nobel, 2017.
2. Schuler, R.S., Jackson, S.E. “Human Resource Management”, Thomson, 2006.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dersin tanıtımı ve dersle ilgili kuralların belirlenmesi
2 İnsan kaynakları yönetimi (İKY): Tanım, işlev ve amaçlar
3 Stratejik İKY
4 İKY’nin dinamik çevresi
5 Eşit istihdam fırsatları (örnek olaylar)
6 Çalışan hakları ve disiplin (örnek olaylar)
7 İnsan kaynakları planlaması ve iş analizi (örnek olaylar)
8 Pazarlama ve İKY
9 Ara sınav
10 Personel işe alımı (örnek olaylar)
11 Seçim esasları (örnek olaylar)
12 İş değerlemesi ve ücret yönetimi
13 Performans ve ödül yönetimi (örnek olaylar)
14 Kariyer yönetimi (örnek olaylar)
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 6 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 1 20
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 8 70
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi
2 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
3 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
4 Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
5 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
6 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan ulusal ve/veya uluslararası standartlar hakkında bilgi X
11 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi X
12 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; toplumsal ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci
14 Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi X
15 Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 2 26
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Proje 1 10 10
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 96
Toplam İş Yükü / 25 3,84
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top