Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Endüstri Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri(IND495)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
IND495 Endüstri Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri 7 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) GÜLÇİN BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU gulcin.buyukozkan@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Gerçek hayat problemlerinin çözümü, ekip çalışması ve proje yönetimi tekniklerinin etkin bir şekilde kullanılmasını zorunlu kılar. Programda zorunlu olarak sunulan bu ders sayesinde öğrenciler, güncel bir problemin Endüstri Mühendisliği yöntemleri kullanılarak çözümündeki takip edilmesi gereken adımları kavramış olacak ve bu adımları iş hayatında uygulayacaktır. Dolayısıyla dersin amaçları şu şekilde belirlenmiştir:

• Öğrencilere, Web of Science, Science Direct, Springer, Emerald gibi veri tabanlarında araştırma yapma yetisini kazandırmak.
• Öğrencilere, teknik raporlama ve teknik yazım yetilerini kazandırmak.
• Öğrencilerin proje yönetimi, iş güvenliği, iş etiği konularında gerekli bilgileri edinmelerini sağlamak.
• Öğrencilerin güncel problemler hakkında gerekli bilgileri edinmelerini sağlamak.
İçerik 1- Kütüphanenin üyeliği olan veritabanlarının tanıtımı

2- Teknik yazım ve teknik yazımda referans verme

3- Proje içeriği, zaman, maliyet ve kalite yönetimi (Heagney, Bölüm 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ve 10)

4- Proje yönetiminde insan kaynaklarının yönetilmesi (Heagney, Bölüm 2, 12, 13 ve 14)

5- Proje yönetiminde risk yönetimi (Heagney, Bölüm 5, 10 ve 11)

6- Iş güvenliği semineri

7- Mesleki etik semineri

8- Değişik sektörlerdeki Endüstri Mühendisliği uygulamaları konulu seminerler
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci,
1. Bir gerçek hayat problemine dair akademik yazın taraması yapabilir ve ilgili veri tabanlarını etkin şekilde kullanır.
2. Bir gerçek hayat probleminin çözümünde izlenecek yolu, proje yönetimi araçları kullanarak, planlar.
3. Bir gerçek hayat probleminin Endüstri Mühendisliği yöntemleri kullanılarak çözümünden elde edilen sonuçların, çevre, sağlık ve iş güvenliği konularındaki etkilerinin farkında olur.
4. Bir gerçek hayat probleminin Endüstri Mühendisliği yöntemleri kullanılarak çözümünden elde edilen sonuçların, sürdürülebilirlik ve girişimcilik konularındaki etkilerinin farkında olur.
5. Bir gerçek hayat probleminin Endüstri Mühendisliği yöntemleri kullanılarak çözümünde uyulması gereken mesleki etik kurallarının farkında olur.
6. Bir gerçek hayat probleminin çözümünde, yazın taramasından sonuç elde edilmesine kadar olan tüm süreci, teknik yazım kurallarına uygun olarak ve Türkçe ve Fransızca olarak raporlar.
Öğretim Yöntemleri Anlatım
Tartışma
Gösterip yapma
Seminer
Soru cevap
Kaynaklar Heagney, J., “Fundamentals of Project Management”, 4. Baskı, AMACOM Books, New York, 2012

Project Management Institute vaka analizleri, https://www.pmi.org sayfasından yüklenebilinir.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 1 20
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi
2 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
3 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
4 Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
5 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
6 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan ulusal ve/veya uluslararası standartlar hakkında bilgi X
11 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi X
12 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
13 Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; toplumsal ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci X
14 Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi X
15 Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 30 30
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 1 10 10
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 84
Toplam İş Yükü / 25 3,36
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top