Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

İstatistik(IND314)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
IND314 İstatistik 5 4 0 0 4 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Esra ALBAYRAK ealbayrak@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İstatistik; mal ve hizmet üreten her çeşit kurumun ve endüstri mühendisliğinin temel alanlarından biridir. Bu ders öğrenciye mühendislikte temel modelleme ve karar verme tekniklerini uygulayabilmek için gerekli olan olasılık ve istatistik bilgilerini kullanabilme becerisi sağlar. Bu kapsamda dersin amaçları şu şekilde belirlenmiştir:
• Mühendislik alanında elde edilecek verilerin uygun istatistiksel tekniklerle nasıl analiz edileceğini göstermek
• Betimsel istatistik, olasılık teorisi ve uygulamalarını anlatmak
• Öğrencilerin örnekleme teorisi, zaman serileri, regresyon analizi gibi temel istatistik konularına ve uygulamalarına hakim olmalarını sağlamak
• Çeşitli örnekler gösterilerek, kullanılan tekniklerin metodolojisinin kavranmasını sağlamak
• Dersin işlemesi sırasında öğrencilere sorular yoluyla dersi derste öğrenme ve öğrencilerle öğrenme sağlamak
İçerik Betimsel İstatistik
Örnekleme Teorisi
Örneklem Dağılımları
Aralık tahmini, Hipotez testleri
1. ve 2. Tip hatalar
İki örneklem için hipotez testleri
Ki-kare testi ve kullanım alanları
Ara Sınav
Regresyon ve Korelasyon
Belirlilik Katsayısı
Artık analizi
Varyans Analizi
Zaman serileri analizi
İndisler
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci:
1. İstatistiğin gerekli kavramlarını, kurallarını ve yöntemlerini bilir, karşılaştığı problemlere istatistiksel yaklaşım önerebilir, bunları çözebilir gerekli uygulamaları yapabilir; istatistiki teknikleri, işletmelerde uygulayabilecek bir bilgi birikimine sahip olur, analitik ve çözüm bulucu yetenek kazanır.
2. Verileri toplama ve tasnif etme yöntemlerini kullanabilir, bunları analiz etme ve değerlendirebilme için gerekli olan temel istatistiksel metotlara hakim olur.
3. Örnekleme yöntemi ve hipotez tesleri ile ana kitle parametreleri hakkında karar verebilir, istatistiki çalışmaların güvenilirliği ile ilgili tahminlerde bulunabilir.
4. Verilerin dağılımına ilişkin uyum testleri yapabilir.
5. Regresyon analizi ile ileriye yönelik tahminlerde bulunabilir.
Öğretim Yöntemleri Analizler ve örnekler
Kaynaklar 1. Montgomery, D.C., Runger, G.C., “Applied Statistics And Probability for Engineers”, 5th Edition, Wiley, 2010.
2. Ronald, E.W., Raymond, H.M., Sharon, L.M., Keying, E.Y., “Probability and Statistics for Engineers and Scientists”, 9th Edition, Pearson, 2011.
3. Spiegel, M., Stephens, L., “Schaums Outline of Statistics”, 4th Edition (Schaum's Outline Series), 2011.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Betimsel İstatistik
2 Örnekleme Teorisi
3 Örneklem Dağılımları
4 Aralık tahmini, Hipotez testleri
5 1. ve 2. Tip hatalar
6 İki örneklem için hipotez testleri
7 Ki-kare testi ve kullanım alanları
8 Ara Sınav
9 Regresyon ve Korelasyon
10 Belirlilik Katsayısı
11 Artık analizi
12 Varyans Analizi
13 Zaman serileri analizi
14 İndisler
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 3 60
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi X
2 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
3 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
4 Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
5 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
6 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan ulusal ve/veya uluslararası standartlar hakkında bilgi
11 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi
12 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; toplumsal ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci
14 Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi X
15 Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 1 10
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 3 5 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 17 17
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 98
Toplam İş Yükü / 25 3,92
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top