Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

İş Güvenliği ve Sağlığı(CNT214)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CNT214 İş Güvenliği ve Sağlığı 3 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) İlke BEREKETLİ ZAFEIRAKOPOULOS ibereketli@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İş güvenliği ve sağlığı kavramının gün geçtikçe önem kazanması sonucunda Endüstri Mühendisliği lisans programına zorunlu ders olarak eklenen İş Güvenliği ve Sağlığı dersinin amaçları
• Öğrencilere iş güvenliği ve sağlığı kavramı ile ilgili temel bilgileri vermek,
• Ülkemizdeki ve dünyadaki iş kazaları istatistikleri ve alınan iş güvenliği önlemleri hakkında genel bir bakış açısı sunmak,
• İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili kanun metinleri ve uygulanan standartları tanıtmak,
• Risk değerlendirme yöntemlerini kullanarak süreçlerin risk düzeyini belirleyebilmelerini sağlamaktır.
İçerik İş güvenliği ve sağlığı (İGS) temel kavramları, İş kazaları ve meslek hastalıkları, Kaza oluşum teorileri, Kalite yönetimi ve İGS, OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assesment Series) İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Kanun No. 6331, Kabul Tarihi: 20/06/2012), Risk yönetimi, Risk haritası oluşturma, Risk değerlendirme yöntemleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci,
1: İş güvenliği ve işçi sağlığı kavramlarını, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını tanımlayabilir.
2: İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili hukuki mevzuatları uygulayabilir.
3: İş güvenliği yönetim süreçlerinde kalite iyileştirme uygulamaları gerçekleştirebilir.
4: İşletmeler için risk haritası oluşturabilir, risk değerlendirme yöntemlerini uygulayabilir.
5: Gerçek örnek olayları çözümleyebilir ve yorumlayabilir.
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı, soru-cevap, örnek olaylar, tartışma.
Kaynaklar Özkılıç, Ö., İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevresel Etki Risk Değerlendirmesi, MESS Yayınları
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Metni (Kanun No. 6331, Resmi Gazete Sayı: 28339)
Demircioğlu, M., Centel, T., “İş Hukuku”, 14. Basım, Beta Basım, İstanbul, 2010.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İş güvenliğinin tarihçesi
2 İş güvenliği ve sağlığı (İGS) temel kavramları
3 Kaza oluşum teorileri
4 İş kazaları analizi
5 İş kazalarındaki cezai sorumluluk ve yaptırımlar
6 İş kazalarındaki hukuki sorumluluk, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
7 OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assesment Series)
8 Meslek hastalıkları
9 Ara sınav
10 Fabrikalarda ve iş yerlerinde İGS çalışmaları
11 Kalite yönetimi ve İGS
12 Risk yönetimi
13 Risk haritası oluşturmave Risk değerlendirme yöntemleri
14 Örnek olay sunumları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 25
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 35
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi X
2 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
3 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
4 Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
5 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
6 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan ulusal ve/veya uluslararası standartlar hakkında bilgi X
11 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi X
12 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; toplumsal ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci X
14 Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi X
15 Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 1 12
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 5 5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 61
Toplam İş Yükü / 25 2,44
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top