Siyaset Bilimi Lisans Programı

Sağlık Politikaları(SP415)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP415 Sağlık Politikaları 5 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Birol CAYMAZ birolhoca.caymaz@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin hedefi, temel kültürel ifadelerden ve kültür tartışmalarının en önemli konularından biri olan müzik aracılığıyla popüler kültürü ele almaktır.
İçerik Bu dersin konusu, toplum içinde kitleler tarafından anlaşılan ve onların ifade aracı olan kültür olarak tanımladığımız popüler kültürdür. Popüler kültür topluluklar için deneyimlerini birleştirmek ve ortaya koymak için kullanılan bir araçtır. Böylece popüler kültürün egemen kültürün hem alımlanma ve ona karşı çıkma formu oluşturmaktadır.
Bu ders kültür ve popüler müzik kuramlarıyla başlayacaktır. Bu başlangıç seanslarından sonra 20. yüzyıla damgasını vurmuş olan farklı müzikal gelenekler ele alnıacaktır. İkinci aşamada ise Türkiye’deki farklı popüler müzik akımları incelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi alan öğenciler şu kponularda donanım kazanacaklardır :

1) Kültür sosyolojisinin temel kavramlarını açıklayabilmek.
2) Bir araştırma nesnesi olarak popüler kültürü kavramak ve bu konudaki farklı yaklaşımları karşılaştırabilmek.
3) Farklı müzik akımlarının toplumsal sistemlerle ve yerel, ulusal, uluslararası düzeyde ilişkilerini anlamak.
4) Popüler kültür hakkındaki resmi ve popüler söylemleri inceleyebilmek.
5) Günümzdeki farklı popüler kültür örneklerini karşılaştırabilmek.
6) Küreselleşmenin ve yeni teknolojilerin kültür üzerindeki etkisini inceleyebilmek
Öğretim Yöntemleri Bu ders, konu anlatımlarından ve her hafta verilen metinlerin tartışılmasından oluşmaktadır. Bu iki unsur öğrencilerin düzenli olarak derse katılımını ve tartışma metinlerini okumlaarını zorunlu kılmaktadır. Okunup tartışılacak metinler hakkındaki bilgiler bir hafta öncesinden ders sırasında bildirilecektir
Öğrencilerin ders metinlerini okuyup tartışarak derse katkıda bulunmaları beklenmektedir.
Kaynaklar FLEURY Laurent, Sociologie de la culture et des pratiques culturelles, Armand Colin, 2006.
PETROPOULOS Ellias, Songs of the Greek Underworld: The Rebetika Tradition, Saqi Books, 2000.
JONES LeRoi, Le peuple du blues, Editions Gallimard, 2005.
NATTIEZ Jean-Jacques, MUSIQUES Une encyclopédie pour le XXIe siècle volume 1, ACTES SUD, 2003.
NATTIEZ Jean-Jacques, MUSIQUES Une encyclopédie pour le XXIe siècle volume 3, ACTES SUD, 2005.
AZOULAY Eliane, Musique du monde, Bayard Editions, 1997.
HEBDIGE Dick, Sous-Culture le sens du style, Eds. La Découverte, 2008.
ÖZBEK Meral, Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İletişim Yay.,73 éditions, 2006.
GREEN Anne-Marie (sous la dir.), Musique et Sociologie, Eds. L’Harmattan, 2000.
ADORNO Theodor W., Introduction à la sociologie de la musique, Eds. Contrechamps, 1994.
TENAILLE Frank, Le Swing du Caméléon – Musiques et chansons africains 1950-2000, Eds. Actes Sud, 2000.
MERİÇ Murat, Pop Dedik, İletişim yay., 2006.
KAHYAOĞLU Orhan, Grup Yorum, Dharma Yay., 2003.
HOLST Gail, Road to Rembetika, Eds. Denise Harvey, 1975.
CASTELO-BRANCO Salwa El-Shawan, Voix du Portugal, ACTES SUD, 1997.
PELLERIN Agnès, Le Fado, Eds. Chandeigne, 2003.
WILLIAMS Patrick, Les Tsiganes de Hongrie et leur musique, ACTES SUD, 1996.
GREVE Martin, Almanya’da ‘Hayali Türkiye’nin Müziği, İstanbul Bilgi Üniversitesi yay., 2006.
LAGRANGE Frédéric, Musique d’Egypte, Cité de la Musique/ACTES SUD, 1996.
BECKER Howard, Paroles et Musique, Eds. L’Harmattan, 2003.
TENAILLE Frank, Le Rai de la bâtardise à la reconnaissance internationale, ACTES SUD, 2002.
DİLMENER Naim, Bak Bir Varmış Bir Yokmuş Hafif Türk Pop Tarihi, İletişim yay., 3e édition, 20062005.
DISTER Alain, Cultures Rock, Edition Milan, 1996.
COHEN Eleni, Rebetiko, Eds. Christian Pirot, 2008
LE BART Christian, Les Fans des Beatles, Presses Universitaires de Rennes, 2000.
Kardeş Türküler: 15 yılın öyküsü, bgst yay., 2008.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş dersi : dersin tanuımı ve içeriği
2 Kültürün tanımı ve işlevleri
3 Franfurt Okulu ve kültür kuramı. Blues sosyolojisi
4 Kültürel İncelemeler Okulu ve alt-kültür kuramları
5 Bir kültürel olgu olarak Fado
6 Alt-kültürden kitle kültürüne Rembetiko
7 Müzik aracılığıyla Arap dünyasında modernleşme ve kültürel değişim
8 Arasınav
9 World Music : Kültürel yaşam üzerinde küreselleşmenin ve özgünlük arayışının etkisi
10 Kültür politikaları ve Türk müziği üzerindeki etkileri
11 Arabesk : müzik aracılığıyla egemen kültüre bir tepki örneği
12 Müzik ve Siyasi direniş : Türkiye’de protest müzik
13 Kimliklerin geri dönüşü : Günümüz Türkiye’sinde etnik müzik
14 Günümüz Türkiye’sinde müzik, mekan ve toplum
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 50
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi alanındaki başlıca kuramları, kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri anlayabilir. X
2 Türkiye'deki sisyasal sistemin ve dünyadaki diğer siyasal sistemlerin yapısını ve işleyişini tanımlayabilir.
3 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir. X
4 Siyasal süreçler, kurumlar, mekanizmalar ve ilişkiler hakkında hipotezler oluşturarak bunları ampirik düzlemde sınayabilir. X
5 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayarak taraflara ulaştırabilir. X
6 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meselelere farkındalık ve duyarlılıkla yaklaşabilir. X
7 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir. X
8 Küresel siyasal toplumda değişimin doğasını ve küreselleşme gibi karmaşık süreçlerin oluşumunu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir. X
9 Siyaset Bilimi ve ilişkili diğer disiplinlerin temel alanlarında ekip çalışmaları yapabilir. X
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı ve zorunlu yabancı dili olan İngilizce’yi kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir. X
11 Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği düzeyde kullanabilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 16 16
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 106
Toplam İş Yükü / 25 4,24
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top