Siyaset Bilimi Lisans Programı

Devlet Üzerine Güncel Tartışmalar(SP429)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP429 Devlet Üzerine Güncel Tartışmalar 5 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Cemil YILDIZCAN cemilyildizcan@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, devlet üzerine farklı bakış açıları kazandıran çeşitli çağdaş yaklaşımları ve bunların birbirlerine nasıl eklemlendiklerini veya karşı çıktıklarını incelemeyi amaçlıyor. Bu bağlamda, çoğulculuk, yeni-marksizm ve tarihsel kurumsalcılıktan feminist ve post-yapısalcı yaklaşımlara uzanan bir dizi farklı perspektif ele alınacak. Bu ders, öğrencilerin devlet ve siyaset çalışmalarına ilişkin kuramsal yaklaşımlar hakkındaki kavrayışlarını derinleştirmeyi amaçlıyor.
İçerik Bu ders, bu alandaki çeşitli farklı kuramsal bakış açılarını ele alarak devletin eleştirel kavranışına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Ders, konuyla ilgili çok zengin bir literatür üzerinden devlet çalışmalarıyla ilgili çeşitli konuları doğrudan veya dolaylı olarak ele alacaktır.
Çağdaş devlet tartışmaları üzerinde büyük etkileri olan yaklaşımların geniş bir seçkisi sunulmuş olsa da, bunlar eksiksiz olmaktan uzaktırlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda, öğrencilerin devlet üzerine yapılan araştırmaları daha iyi anlaması beklenmektedir. Bunun için bu ders, 1) öğrencilerin devlet hakkında teorik ve kavramsal yeterliliklerini pekiştirmeyi ve geliştirmeyi; 2) bu konudaki alanyazının katkısıyla devleti yalnızca bir soyutlama olarak değil sosyo-politik bir varlık olarak da düşünmek için öğrencilere analitik bir bakış ve bir sentez becerisi kazandırmayı; 3) çağdaş dünyadaki bazı önemli konular bağlamında devlet üzerine olan tartışmaları öğrencilere tanıtmayı ve bu tartışmalarla ilişkili konularda felsefi bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlar.
Öğretim Yöntemleri Ders her ne kadar her hafta dersi verenin sunumunu içerse de klasik bir ders anlatımına dayanmaz. Dersin temel kısmı sınıftaki tartışma ve fikir teatisine dayanır. Dersin formatı etkileşimi ve öğrencilerin tartışmalara aktif katılımını teşvik eder. Öğrenciler dersten önce detaylı listesi her seanstan önce sunulacak okumaları yapmak zorundadır.
Dersin dili Türkçe olsa da, Fransızca ve İngilizce dillerine hakimiyet gereklidir. İlgili alanyazının önemli bir kısmı İngilizce dilinde olduğu için öğrencilerden İngilizce dilinde akademik metinleri okuma ve anlamaları beklenmektedir.
Kaynaklar Abrams, P. (1988). Notes on the Difficulty of Studying the State (1977). Journal of historical sociology, 1(1), 58-89.

Barkey, K., & Parikh, S. (1991). Comparative perspectives on the state. Annual Review of Sociology, 17(1), 523-549.

Bourdieu, P. (1994). Re-thinking the State. Genesis and Structure of the Bureaucratic Field, Sociological Theory, 12(1): 1–18.

Cammack, P. (1990). Statism, new institutionalism, and Marxism. Socialist register, 26(26).

Evans, P. (1997). The eclipse of the state? Reflections on stateness in an era of globalization. World politics, 50(1), 62-87.

Fraser, N. (2012). Feminism, Capitalism, and the Cunning of History: An Introduction. FMSH-WP- 2012-17. 2012.

Jessop, B. (2016). The State: Past, Present, Future. Cambridge: Polity Press, pp. 15-90; 238-249.

Jessop, B. (2001). Bringing the state back in (yet again): reviews, revisions, rejections, and redirections. International Review of Sociology/Revue internationale de sociologie, 11(2), 149-173.

Miliband, R. (1982). The state in capitalist society. London: Quartet Books.

Offe, C. (1993). Structural Problems of the Capitalist State: Class rule and the political system. On the selectiveness of political institutions. In Hall J. A. (ed.) The State. Critical Concepts, (pp. 104-129), London-NY: Routledge.

Poulantzas, N. (1979). The political crisis and the crisis of the state. Critical sociology: European perspectives, 374-381.

Poulantzas, N. (1978). State, power, socialism. London: Verso.

Sklair, L. (2000). The transnational capitalist class and the discourse of globalisation. Cambridge Review of International Affairs, 14(1), 67-85.

Skocpol, T. (1985). "Bringing the State Back in: Strategies of Analysis in Current Research." In Evans, P. B., Rueschemeyer, D., & Skocpol, T. (Eds). Bringing the state back in. (pp.3-37), Cambridge: Cambridge University Press.

Wood, E. M. (2003). Globalisation and the State: Where is the Power of Capital?. In Saad Filho, A. (ed.), Anti-capitalism: a marxist introduction, (pp. 127-141), London: Pluto Press.

Neocleous, M. (2003). Imagining the state. Maidenhead, Berkshire: Open University Press.

Barrow, C. W. (1993). Critical theories of the state: Marxist, neomarxist, postmarxist. Madison: University of Wisconsin Press.

Bourdieu, P. (2012) Sur l’E´tat. Cours au Collège de France 1989–1992 [On the State. Courses at Collège de France 1989–1992]. Paris: Seuil.

Corrigan, P., Ramsay, H., & Sayer, D. (1980). The state as a relation of production. In Corrigan, P. (ed.) Capitalism, state formation and Marxist theory, 1-25.

Silfen, G. D., & Deric, S. (2011). Political Sociology: Oppression, Resistance and the State, CA: SAGE Publications.

Wood, E. M. (1986). The Retreat From Class: A New" True. Socialism. London: Verso.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş : Dersin tanıtımı ve hedefler
2 Devlet nasıl incelenir ? Zorluklar ve sınırlar üzerine tartışma
3 Devlet incelemelerinde farklı yaklaşımların genel bir görünümü
4 Devlet/Toplum, Devlet/Sınıf, Devlet/Piyasa ilişkileri üzerine tartışmalar
5 Devlet Tartışmaları: Miliband-Poulantzas Tartışması
6 Devlet Tartışmaları: Alman Tartışması (Habermas, Offe, Hirsch)
7 Devlet tartışmalarına marksist gelenek içerisinden yapılan çağdaş katkılar
8 Stratejik-İlişkisel Yaklaşım
9 Feminist Yaklaşımlar
10 Yeşil teori
11 Yeni bağlamlar, yeni zorluklar: Küreselleşme döneminde sermaye, sınıf ve devlet
12 Yeni bağlamlar, yeni zorluklar: Küreselleşme döneminde sermaye, sınıf ve devlet
13 Yeni bağlamlar, yeni zorluklar: Küreselleşme döneminde sermaye, sınıf ve devlet
14 Sonuç: Devlet tartışmalarına yeniden bakış
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 4 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 3 15
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 15
Toplam 4 30
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi alanındaki başlıca kuramları, kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri anlayabilir. X
2 Türkiye'deki sisyasal sistemin ve dünyadaki diğer siyasal sistemlerin yapısını ve işleyişini tanımlayabilir. X
3 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir. X
4 Siyasal süreçler, kurumlar, mekanizmalar ve ilişkiler hakkında hipotezler oluşturarak bunları ampirik düzlemde sınayabilir. X
5 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayarak taraflara ulaştırabilir. X
6 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meselelere farkındalık ve duyarlılıkla yaklaşabilir. X
7 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir. X
8 Küresel siyasal toplumda değişimin doğasını ve küreselleşme gibi karmaşık süreçlerin oluşumunu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir. X
9 Siyaset Bilimi ve ilişkili diğer disiplinlerin temel alanlarında ekip çalışmaları yapabilir. X
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı ve zorunlu yabancı dili olan İngilizce’yi kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir. X
11 Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği düzeyde kullanabilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 4 52
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 10 10
Dönem Ödevi / Projesi 3 4 12
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 116
Toplam İş Yükü / 25 4,64
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top