Siyaset Bilimi Lisans Programı

Kamu Politikaları Analizi(SP401)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP401 Kamu Politikaları Analizi 7 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Yeşeren ELİÇİN ARIKAN yeseren.elicin@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kamu politikaları analizi kamu otoritelerinin eylemlerinin toplum üzerindeki etkilerini inceler. Kamu otoritelerinin gerçekleştirdiği müdahalelerin hem niteliği hem de yöntemleri üzerinde durur. Bu müdahalelerin kapsamı ve karmaşıklığına vurgu yapar. Kamu politikalarına ilişkin olarak, sorunların gündeme alınması, çözüm seçeneklerinin değerlendirilmesi ve karar alma, uygulama, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerini analiz eder. Kamusal eylem üzerinde etkili olan farklı aktörlerin oynadıkları rollere dikkati çekerek karar süreçlerini deşifre etmeyi sağlayacak yöntem ve araçları öğretmeyi amaçlar.
İçerik Bu ders kamu politikalarının nasıl inceleneceği ve değerlendirileceği üzerinde durmaktadır. İlk olarak bu alanda geliştirilen kavram ve teorik yaklaşımlar üzerinde durulmaktadır. Daha sonra politika analiz yöntemleri incelenmekte, sorunların kamusal otoritenin gündemine girmesinden, çözüm için bir politika üretilerek uygulamaya konmasına ve politikanın ortadan kalkmasına kadar olan süreç örneklerle açıklanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci, bu dersin sonunda kamusal otoritelerin örgütlenmesi ve eylemlerine ilişkin düşünce, kavram ve yaklaşımları tanıyacak ve tahlil edebilecektir.
Öğrencinin bir kamu otoritesi ve bir kamu politikası üzerine bireysel ve bağımsız araştırma, analiz yapabilecek ve bunlardan yola çıkarak bir değerlendirme ve tavsiyelerde bulunabilecektir.
Öğretim Yöntemleri Pedagojik yöntem dersin teorik içeriğinin öğretilerek, öğrencilerden bu bilgiyi alanda uygulamaları, yani bir kamu politikası üzerinde çalışarak analiz etmelerinin istenmesi üzerine dayanmaktadır. Somut olarak :
Dersin öğretim üyesi tarafından verilen seminerler,
Kamu politikası örnekleri üzerine tartışmalar,
Bir kamu politikası ya da programı üzerine aşamalı biçimde gerçekleştirilecek bir analiz ve analizin sözlü ve yazılı sunumu,
Ara sınav.
Kaynaklar 1. HASSENTEUFEL, Patrick (2009), Sociologie politique : L’action publique, Paris : Armand Colin.
2. PARSONS,W. (1995), Public Policy. An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis, Cheltenham,U.K.: Edward Elgar Publishing, (1-29 ; 54-67).
3. COLOMBEAU Sara Casella, « Types de politiques publiques », in Laurie Boussaguet et al., Dictionnaire des politiques publiques, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) « Références », 2010(), p. 657-665.
4. GARRAUD,Philippe « Agenda/Émergence », in Laurie Boussaguet et al., Dictionnaire des politiques publiques, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) « Références », 2010 (), p. 58-67.
5. HALPERN, Charlotte « Décision », in Laurie Boussaguet et al., Dictionnaire des politiques publiques, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) « Références », 2010 (), p. 201-210.
6. JACOB, Steve « Évaluation », in Laurie Boussaguet et al., Dictionnaire des politiques publiques, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) « Références », 2010 (), p. 257-266
7. MEGIE, Antoine « Mise en oeuvre », in Laurie Boussaguet et al., Dictionnaire des politiques publiques, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) « Références », 2010 (), p. 343-350
8. PERRET, B(2008) L'évaluation des politiques publiques, GSU online
9. MULLER P (2013)“De la théorie de l’état a l’analyse des politiques publiques” in Les Politiques Publiques, GSU online
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Kavramlar, kamu politikası analizinin bir disiplin olarak gelişimi
3 Kavramlar, kamu politikası analizinin bir disiplin olarak gelişimi
4 Sorunların kamu otoritelerinin gündemine alınması, karar alma süreci
5 Politikaların uygulanma süreci
6 Öğrencilerin ön sunumları
7 Kamu politikalarının değerlendirilme süreci
8 Kamu politikalarının değerlendirilme süreci ve sonlandırılması
9 Ara sınav
10 Öğrenci sunumları
11 Öğrenci sunumları
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 25
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 14 10
Toplam 16 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi alanındaki başlıca kuramları, kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri anlayabilir. X
2 Türkiye'deki sisyasal sistemin ve dünyadaki diğer siyasal sistemlerin yapısını ve işleyişini tanımlayabilir. X
3 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir. X
4 Siyasal süreçler, kurumlar, mekanizmalar ve ilişkiler hakkında hipotezler oluşturarak bunları ampirik düzlemde sınayabilir. X
5 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayarak taraflara ulaştırabilir. X
6 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meselelere farkındalık ve duyarlılıkla yaklaşabilir. X
7 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir. X
8 Küresel siyasal toplumda değişimin doğasını ve küreselleşme gibi karmaşık süreçlerin oluşumunu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir. X
9 Siyaset Bilimi ve ilişkili diğer disiplinlerin temel alanlarında ekip çalışmaları yapabilir. X
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı ve zorunlu yabancı dili olan İngilizce’yi kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir. X
11 Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği düzeyde kullanabilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 9 4 36
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 14 14
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 13 13
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top