Siyaset Bilimi Lisans Programı

Siyasal Partiler(SP321)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP321 Siyasal Partiler 5 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Esra ATUK eatuk@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersi siyaset biliminin temel konularından biri olan siyasal partileri çeşitli boyutlarıyla incelemeyi amaçlamaktadır. Siyaset bilimi kuram ve yöntemleri ışığında, siyasal partiler başlıbaşına siyasal sistemin parçası olan birer aktör, ama aynı zamanda siyasal sistem ve vatandaşlar arasında « aracı » işlevi gören birer kurum olarak ele alınacaktır. Siyasal partilerin çözümlemesinden hareketle, temsilî rejimlerin işleyişinin daha iyi anlaşılmasına çalışılacaktır.
İçerik Partilerin siyasal sosyolojisi çerçevesinde, öncelikle bazı tanımlar vermeye ve bu tanımlardan hareketle siyasal partileri siyasal sistem içine yerleştirmeye çalışacağız. Partilerin ortaya çıkışı, tarihsel gelişimleri, işlevleri ve liberal demokrasilerden bağımsız düşünülemeyecek gelişimleri ile ilgili sorunsallaştırma çabalarını ortaya koyacağız.
İkinci kısımda, partileri projelerinden hareketle, toplumsal ve siyasal çatışma eksenlerindeki konumlarına göre okumaya ve bu bilgiler ışığında siyasal aileleri sınıflandırılmaya çalışacağız.
Son olarak, partilerin hukukî statülerini ve iç yapılarını inceledikten ve bu alanda oluşturulmuş farklı tipolojileri tanıttıktan sonra, partilerin kitleleri seferber etme mantığı ve seçim mekanizmaları ile olan ilişkileri üzerinde duracağız.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi izleyen ve başarılı olan öğrenci :

1) siyasal partilere ilişkin temel kavramları açıklar,
2) siyasal partileri farklı veçheleriyle tanımlar,
3) siyasal partiyi bir araştırma sahası olarak kavrar ve siyasal parti çalışmalarında başvurulan farklı yaklaşımları ayırdeder,
4) siyasal partilerin siyasal sistemle ve yerel, ulusal ve uluslararası çevreleriyle yürüttükleri ilişkileri algılar,
5) siyasal partilerin resmî ve resmî olmayan söylemlerini çözümler,
6) bir siyasal partinin projesinden ve mevcut siyasal çatışma eksenlerine göre konumundan hareketle, hangi siyasal aileye dahil olduğunu algılar,
7) siyasal partilerin örgütlenme ve seferber etme mantığını kavrar,
8) siyasal partileri örgütsel özelliklerine göre sınıflandırır,
9) yasalar tarafından siyasal partilerin eylemlerine getirilen sınırlandırmaları anlar,
10) belirli bir ülkede siyasal partilerin oluşturduğu sistemin mantığını ve bu sistemin genel anlamda siyasal sistemle kurduğu ilişkileri kavrar,
11) Türkiye’de ve dünyada siyasal parti olgusunun ve siyasal parti sistemlerinin geçirdiği dönüşümleri çözümler,
12) siyasal partilerle liberal demokrasiler arasındaki bağı kurar.
Öğretim Yöntemleri Seanslar büyük oranda ders anlatımı ve haftalık okumalar etrafında gerçekleştirilecek tartışmalardan oluşmaktadır. Bu iki unsur öğrencilerin derse devam ve metinlerin okunması konusunda titizlik göstermelerini gerektirmektedir. Okunacak metinlerle ilgili açıklamalar ders saatinde haftalık olarak verilecektir.

Öğrencilerin özgün bir araştırma çalışması yürüterek ve sınıfta sunarak derse katkıda bulunmaları beklenmektedir. Çalışmanın konusu herhangi bir ülke ya da bölgenin siyasal partilerinin çeşitli veçheleriyle ilgili olabilir (siyasal partilerin ya da parti sistemlerinin tarih, söylem ve ideoloji, örgütlenme, siyasal rekabet, seferber etme gücü ve seçim sonuçları bakımından incelenmesi, vb.)
Kaynaklar AVRIL, Pierre, Essai sur les partis politiques, Paris, Payot, 1990.

BRECHON, Pierre, Les partis politiques, Paris, Montchrestien, 1999.

CHARLOT, Jean, Les partis politiques, Paris, Armand Colin, 1971.

CHARLOT, Jean et Monica, « Les groupes politiques dans leur environnement » et « L’interaction des groupes politiques », in LECA, Jean et GRAWITZ, Madeleine (dir.), Traité de science polique, Tome 3, p. 429-536.

MENY, Yves (dir.), Idéologies, partis politiques et groupes sociaux, Etudes réunies pour Georges Lavau, Paris, Presses de la FNSP, 1991.

DONEGANI, Jean-Marie, SADOUN, Marc, La democratie imparfaite. Essai sur le parti politique, Paris, Gallimard, 1994.

DUVERGER, Maurice, Les partis politiques, (4ème édition), Paris, Armand Colin, 1961.

KATZ, Richard S., MAIR, Peter (eds.), How Parties Organize. Change and Adaptation in Party Organizations in Western Democracies, London, SAGE Publications, 1994.

LAWSON, Kay (Ed.), How Political Parties Work. Perspectives from Within, Westport, Praeger Publishers, 1994.

OFFERLE, Michel, Les partis politiques, Paris, PUF, coll. « Que Sais-Je ? », 1997.

OLIVIER, Laurent , GREFFET, Fabienne, ANDOLFATTO, Dominique (dir.), Les partis politiques : quelles perspectives ? , Paris, L’Harmattan, 2001.

SEILER, Daniel-Louis, De la comparaison des partis politiques, Paris, Economica, 1986.

SEILER, Daniel-Louis, Les partis politiques en Occident. Sociologie historique du phénomène partisan, Paris, Ellipses, 2003.

SEILER, Daniel-Louis, Les partis politiques, Paris, Armand Colin, 2000.

WARE, Alan, Political Parties and Party Systems, Oxford, Oxford University Press, 1996.

WARE, Alan, Citizens, Parties and the State. A Reappraisal, Cambridge, Polity Press, 1987.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş : Sonrunsalın saptanması. Dersin ve konuların tanıtılması.
2 Partilerin tanımı ve işlevler. Parti ve siyasal sistem.
3 Siyaset biliminin konusu olarak siyasal partiler : Kucurularından günümüze siyasal parti incelemeleri. Sorunsallar ve hipotezler.
4 Proje, doktrin, ideoloji : Projenin mantığı. Parti söyleminin farklı düzeyleri. Siyasal partiler ve ideolojiler.
5 Siyasal ailelerin sınıflandırılması (1) : Tek boyutlu yaklaşımlar
6 Siyasal ailelerin sınıflandırılması (2) : Çok boyutlu yaklaşımlar
7 Siyasal ailelerin sınıflandırılması (3) : Avrupa partilerinin profilleri ve Türkiye’ye uyarlama denemesi
8 Ara sınav
9 Örgütsel birer olgu olarak siyasal partiler
10 Siyasal partiler ve siyasal mobilizasyon : Mobilizasyon düzeyleri (yöneticiler ve seçilmişler, üyeler, sempatizanlar, seçmenler…). Partiler ve seçimler.
11 Parti sistemleri ve siyasal sistem
12 Batı’da ve dünyadan siyasal parti sistemleri. Türkiye’de siyasal parti sisteminin evrimi.
13 Sunuşlar
14 Sunuşlar. Sonuç.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 30
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi alanındaki başlıca kuramları, kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri anlayabilir. X
2 Türkiye'deki sisyasal sistemin ve dünyadaki diğer siyasal sistemlerin yapısını ve işleyişini tanımlayabilir. X
3 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir. X
4 Siyasal süreçler, kurumlar, mekanizmalar ve ilişkiler hakkında hipotezler oluşturarak bunları ampirik düzlemde sınayabilir. X
5 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayarak taraflara ulaştırabilir. X
6 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meselelere farkındalık ve duyarlılıkla yaklaşabilir. X
7 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir. X
8 Küresel siyasal toplumda değişimin doğasını ve küreselleşme gibi karmaşık süreçlerin oluşumunu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir. X
9 Siyaset Bilimi ve ilişkili diğer disiplinlerin temel alanlarında ekip çalışmaları yapabilir. X
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı ve zorunlu yabancı dili olan İngilizce’yi kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir. X
11 Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği düzeyde kullanabilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 4 40
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 10 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 110
Toplam İş Yükü / 25 4,40
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top