Siyaset Bilimi Lisans Programı

İdare Hukuku I(SP263)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP263 İdare Hukuku I 3 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Çağla TANSUĞ ctansug@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin "dersin öğrenme çıktıları" bölümünde sıralanan hususları gerçekleştirecek bilgi düzeyine ulaşmalarını sağlamaktır
İçerik Dersin içeriği, "konu başlıkları" bölümünde belirtilmiştir
Dersin Öğrenme Çıktıları -Mevzuatı okuma ve anlama becerisi
-İdarenin yapısı hakkında çağdaş yorum tekniklerini kullanabilme becerisi
-Kamu hizmetinin sosyal boyutunun niteliğini irdeleyebilme yeteneği
-Kolluk rejimini temel hak ve özgürlükler kapsamında değerlendirebilme yeteneği
-Personel rejiminin kamu görevlileri ve bireyler açısından karşılıklı ilişkilerini değerlendirme yeteneği
-Kamu malları rejiminin niteliklerini irdeleyebilme yeteneği
-Kamulaştırma ve özelleştirme usullerinin varlık nedenleri, amaçları ve sonuçlarının değerlendirilebilmesi yeteneği
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımları ve pratik çalışmalar
Kaynaklar Türk İdare Hukuku, Bahtiyar AKYILMAZ-Murat SEZGİNER-Cemil KAYA, Seçkin Yayıncılık, Nisan 2011, 2. Baskı
İdare Hukuku, Ender Ethem ATAY, Turhan Kitabevi Yayınları, Ekim 2009, 2. Baskı
İdare Hukuku’na Giriş (I), Cem AYAYDIN, Yenilik Basımevi, 2008
Kamu İştirakleri, Erdoğan BÜLBÜL, Beta 2004
İdare Hukuku, İsmet GİRİTLİ-Pertev BİLGEN-Tayfun AKGÜNER-Kahraman BERK, Der Yayınları, Haziran 2012, 5.Baskı
İdare Hukuku Dersleri, Kemal GÖZLER-Gürsel KAPLAN, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Ekim 2011, 11. Baskı
İdare Hukuku Cilt 1-Genel Esaslar, A. Şeref GÖZÜBÜYÜK-Turgut TAN , Turhan Kitabevi Yayınları, Kasım 2011, 8.Baskı
Yönetim Hukuku, A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, Turhan Kitabevi Yayınları, 2010, 29.Baskı
Türkiye'nin Yönetim Yapısı, A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, Turhan Kitabevi Yayınları, Ekim 2010, 10. Baskı
İdare Hukuku, Metin GÜNDAY, İmaj Yayıncılık, Ekim 2011, 10. Baskı
Günışığında Yönetim, İl Han ÖZAY, Filiz Kitabevi, 2004, 9. Baskı
İdare Hukuku, Turgut TAN, Turhan Kitabevi Yayınları, Eylül 2011, 1. Baskı
İdare Hukuku, Yıldızhan YAYLA, Beta, Eylül 2010, 2. Baskı
İdare Hukuku Dersleri I, Ramazan YILDIRIM-Ahmet Ziya ÇALIŞKAN-Ayşegül ÇOBAN ATİK-Kürşat ERSÖZ-Yusuf DENİZ-Selman Sacit BOZ,Mimoza Yayıncılık, Şubat 2012, 4.Baskı
İdare Hukuku, Turan YILDIRIM-Melikşah YASİN-Nur KARAN-Eyüp ÖZDEMİR-Gül ÜSTÜN-Özge Okay TEKİNSOY,On İki Levha Yayınları, Nisan 2012, 3.Baskı
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş, genel ilkeler, idare kavramı
2 İdare hukukunun alanı, İdare hukukunun tarihi gelişimi
3 Hukuka bağlı idare, Sosyal Devlet, İdare Hukukunun kaynakları (dinamik yaklaşım)
4 İdare Hukukunun kaynakları (devam), İdare Hukukunun özellikleri
5 Kamu tüzel kişiliği, idarenin kuruluşu
6 Merkezden yönetim, yerinden yönetim
7 ARA SINAV
8 İdare Teşkilatına genel bakış, İdarenin bütünlüğü
9 Hiyerarşi, idari vesayet
10 Merkezden yönetim örgütleri
11 Yerinden yönetim örgütleri
12 Kamu Personeli (Temel ilkeler)
13 Kamu Personeli (disiplin hukuku), İdare malları
14 İdarenin mal edinme yöntemleri (Kamulaştırma, İstimval)
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
3 Genel ilkeler, idare kavramı
4 İdare Hukukunun özellikleri
5 Kamu tüzel kişiliği, idarenin kuruluşu
6 Merkezden yönetim, yerinden yönetim
8 İdare Teşkilatı
9 Hiyerarşi, idari vesayet
11 Merkezden yönetim ve yerinden yönetim örgütleri
13 Kamu Personeli
14 İdarenin mal edinme yöntemleri
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi alanındaki başlıca kuramları, kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri anlayabilir. X
2 Türkiye'deki sisyasal sistemin ve dünyadaki diğer siyasal sistemlerin yapısını ve işleyişini tanımlayabilir. X
3 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir. X
4 Siyasal süreçler, kurumlar, mekanizmalar ve ilişkiler hakkında hipotezler oluşturarak bunları ampirik düzlemde sınayabilir. X
5 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayarak taraflara ulaştırabilir. X
6 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meselelere farkındalık ve duyarlılıkla yaklaşabilir. X
7 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir. X
8 Küresel siyasal toplumda değişimin doğasını ve küreselleşme gibi karmaşık süreçlerin oluşumunu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir. X
9 Siyaset Bilimi ve ilişkili diğer disiplinlerin temel alanlarında ekip çalışmaları yapabilir. X
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı ve zorunlu yabancı dili olan İngilizce’yi kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir. X
11 Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği düzeyde kullanabilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 14 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 6 6 36
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 6 6 36
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 128
Toplam İş Yükü / 25 5,12
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top