Siyaset Bilimi Lisans Programı

Siyaset Kuramları(SP221)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP221 Siyaset Kuramları 3 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Esra ATUK eatuk@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Siyaset Kuramları dersinin amacı, siyaset biliminin başlıca izleklerini farklı bakış açıları ve çözümleme araçları sunan kuramsal yaklaşım ve modeller yardımıyla derinlemesine incelemektir.
İçerik Siyaset biliminde başvurulan farklı kuramlar dersin içeriğine dahil edilmiştir. Bu kuramlar incelenirken, lzledikleri bilimsel yönteme özellikle vurgu yapılacak ve kuramlar belli bir mantığa göre tanıtılacaktır : Siyasal regülasyon bağlamında toplum ve sisyasal sistem ilişkisinin tüm veçheleriyle anlaşılması. Kuramları ele alırken izleyeceğimiz yöntem, sınırları olmakla birlikte, siyaset felsefesinden bilimsel siyaset kuramına geçişi anlaşılır kılması ve farklı kuramları birbirlerine göre konumlandırarak bir bütüne ulaşması bakımından avantajlıdır. Böylece, çoğunlukla soyut, karmaşık ve pratik faydadan yoksun bir alan olarak algılanan siyaset kuramının doğru kavranması kolaylaştırılmaya çalışılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi izleyen ve başarılı olan öğrenci :

1) siyasal olguları tespit eder ve tanımlar,
2) siyasal olguları çözümleme araçlarını rahatlıkla kullanır,
3) siyasal olgunun farklı boyutlarını inceleyen farklı kuramları ayırdeder,
4) siyasal aktörlerin sisyasal sistemle ve yerel, ulusal ve uluslararası çevreleriyle kurdukları ilişkileri anlar,
5) sisyasal sistemin işleyişini çözümler,
6) siyasal iktidarın mantığını kavrar,
7) farklı siyasal seçkin türlerini ve aralarındaki ilişkileri ayırdeder,
8) siyasal kararları çözümler,
9) demokrasinin anlamını ve sınırlarını kavrar,
11) demokratikleşme süreçlerini karşılaştırmalı biçimde çözümler,
12) siyaset kuramındaki yeni açılımları izler.
Öğretim Yöntemleri Seanslar büyük oranda ders anlatımı ve haftalık okumalar etrafında gerçekleştirilecek tartışmalardan oluşmaktadır. Bu iki unsur öğrencilerin derse devam ve metinlerin okunması konusunda titizlik göstermelerini gerektirmektedir. Okunacak metinlerle ilgili açıklamalar ders saatinde haftalık olarak verilecektir.
Kaynaklar D. Marsh & P. Furlong, « A Skin, not a Sweater : Ontology and Epistemology in Political Science », in G. Stoker & D. Marsh, Theory and Methods in Political Science, Palgrave Macmillan, 2002.

Cours de Jean-Marc Ferry, Professeur ordinaire à l’Université libre de Bruxelles, Epistémologie des sciences politiques, 2005-2006.

D. Monière, Introduction aux théories politiques, Québec, Montréal, 1987.

G. Burdeau, L'Etat, Paris, Seuil, 1970.

Gerald F. Gaus & Chandran Kukathas (eds.), Handbook of Political Theory, Sage, London, 2004.

F. Chazel & P. Birnbaum (dir.), Sociologie Politique – Textes, Paris, Armand Colin, 1978.

P. Birnbaum (dir.), Le pouvoir politique, Paris, Dalloz, 1975.

B. Denni & P. Lecomte, Sociologie du politique, Grenoble, PUG, 1999.

Robert E. Goodin & Hans-Dieter Klingemann (eds.), A New Handbook of Political Science, Oxford University Press, New York, 1996.

J. S. Dryzek, B. Honig & A. Phillips (eds.), The Oxford Handbook of Political Theory, Oxford University Presse, New York, 2006.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş : Dersin tanıtımı ve mantığı
2 Siyasal mantık yürütmenin sorunsalı (Siyasetin saptanması ve tanımı : siyasal regülasyon - Siyasetin çözümlenmesi : yöntem (kavramsal çerçeve, çözümleme araç ve yöntemleri, bilimsel yöntemin varsayımları))
3 Siyaset biliminde ontoloji ve epistemoloji
4 Siyaset kuramları : Genel bir bakış / Siyaset kuramlarının yarar ve işlevleri
5 Siyasal regülasyonun örgütlenmesi : Devletin siyasal dinamik içindeki yeri
6 Siyasal regülasyon mekanizmalarını açıklayan klasik kuramlar (1) : Siyasetin belirleyicisi olarak toplumsal yapılar ve işlevler
7 Siyasal regülasyon mekanizmalarını açıklayan klasik kuramlar (2) : Siyasal sistem kuramı
8 Ara sınav
9 Kara kutunun içinde : Kim ? Ne ? Nasıl ? Siyasal iktidar kuramları
10 Siyasal seçkin kuramları (1)
11 Siyasal seçkin kuramları (2)
12 Siyasal karar alma kuramları
13 Demokrasi ve demokratikleşme kuramları
14 Sonuç : Geçmişin mirası ve çağdaş eğilimler
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 4 20
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 5 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi alanındaki başlıca kuramları, kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri anlayabilir. X
2 Türkiye'deki sisyasal sistemin ve dünyadaki diğer siyasal sistemlerin yapısını ve işleyişini tanımlayabilir.
3 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir.
4 Siyasal süreçler, kurumlar, mekanizmalar ve ilişkiler hakkında hipotezler oluşturarak bunları ampirik düzlemde sınayabilir.
5 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayarak taraflara ulaştırabilir.
6 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meselelere farkındalık ve duyarlılıkla yaklaşabilir.
7 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir.
8 Küresel siyasal toplumda değişimin doğasını ve küreselleşme gibi karmaşık süreçlerin oluşumunu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir.
9 Siyaset Bilimi ve ilişkili diğer disiplinlerin temel alanlarında ekip çalışmaları yapabilir.
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı ve zorunlu yabancı dili olan İngilizce’yi kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir.
11 Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği düzeyde kullanabilir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 4 48
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 11 11
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 108
Toplam İş Yükü / 25 4,32
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top