Siyaset Bilimi Lisans Programı

Siyaset Bilimine Giriş(SP101)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP101 Siyaset Bilimine Giriş 1 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Burcu ERTUNA BİÇER bertuna@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders öğrencilere siyaset bilimini anlamak için gerekli olan analiz çerçevesini vermeyi hedeflemektedir. Bu temel çerçevenin öğrencilerin siyaset biliminin farklı boyutlarını, kavramlarını ve ideolojilerini anlamalarına yardımcı olacağı düşünülmektedir.
İçerik Dersin içeriği, siyaset ve siyaset biliminin, siyasal iktidarın, devletin, bürokrasinin tanımını, genelde ideolojilerin, özellikle de liberalizm, sosyalizm ve milliyetçiliğin doğuşunu, özelliklerini ve teorisyenlerinin fikirlerini, demokrasinin ve partilerin doğuşunu kapsamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi izleyen ve başarılı olan öğrenci:

1) Siyaset biliminin temel analiz çerçevesini destekleyen temel kavramlarına hakimdir
2) Siyaset Bilimi alanındaki farklı düşünme biçimlerini ve teorileri anlayabilir
Öğretim Yöntemleri Teorik ders biçiminde yapılmaktadır.
Kaynaklar P. Braud, Sociologie politique, L.G.D.J., 2004.

D. Chagnollaud, Science politique, Dalloz, coll. “Cours”, 2002.

J. M. Denquin, Introduction à la science politique, Hachette, Coll. Les fondamentaux, 2001.

M. Grawitz et J. Leca, Traité de science politique, 4 tomes, PUF, 1985.

G. Hermet, B. Badie, P. Birnbaum et P. Braud, Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques, A. Colin, Coll. Cursus, 1994.

F. Lambert et S. Lefranc, 50 fiches pour comprendre la science politique, Bréal, 2003.

J. Lagroye, Sociologie politique, Presses de Science Po et Dalloz.

C. Rouvier, Sociologie politique, Litec, 2006.

J. Touchard, Histoire des idées politiques, tome 2 (du XVIIIème à nos jours), PUF, 2005.

Esat Çam, Siyaset Bilimine Giriş, Der Yayınları , İstanbul, 2005.

Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi, İmge Kitabevi, Ankara 2007.

Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınları, Ankara, 2004.

Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2003.

A. Heywood, Politics, Palgrave, 2002.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Siyaset nedir ve siyaset bilimi nedir ? Siyasetin kriterleri nelerdir ?
2 Siyasal iktidar : İktidarın tanımı ve türleri ; tahakküm biçimleri ve Max Weber’e göre meşruiyet biçimleri ; iktidar ve devletsiz toplumlar
3 Devlet : Modern devletin doğuşu ; devlete farklı yaklaşımlar
4 Bürokasi
5 Siyasal rejimler ve ideolojiler : Giriş
6 Liberalizm
7 Arasınav
8 Ütopik sosyalizm
9 Sosyalizm ve marksizm
10 Milliyetçilik
11 Parlamenter demokrasinin doğuşu : Siyasal işbölümü
12 Modern demokrasinin doğuşu
13 Partilerin ve parti temelinde siyasal rekabetin doğuşu
14 Genel değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 50
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi alanındaki başlıca kuramları, kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri anlayabilir. X
2 Türkiye'deki sisyasal sistemin ve dünyadaki diğer siyasal sistemlerin yapısını ve işleyişini tanımlayabilir. X
3 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir. X
4 Siyasal süreçler, kurumlar, mekanizmalar ve ilişkiler hakkında hipotezler oluşturarak bunları ampirik düzlemde sınayabilir. X
5 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayarak taraflara ulaştırabilir. X
6 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meselelere farkındalık ve duyarlılıkla yaklaşabilir. X
7 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir. X
8 Küresel siyasal toplumda değişimin doğasını ve küreselleşme gibi karmaşık süreçlerin oluşumunu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir. X
9 Siyaset Bilimi ve ilişkili diğer disiplinlerin temel alanlarında ekip çalışmaları yapabilir. X
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı ve zorunlu yabancı dili olan İngilizce’yi kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir. X
11 Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği düzeyde kullanabilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 4 48
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 112
Toplam İş Yükü / 25 4,48
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top