Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Uluslararası Örgütler(RI-808)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI-808 Uluslararası Örgütler 2 3 0 0 3 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Ayşe Füsun TÜRKMEN fturkmen@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı A)Uluslararası sistemin, uluslararası örgütler ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları yoluyla incelenmesi; B) Bu tür örgütlerde uluslararası memur olarak çalışmak isteyenlere gerekli temel ve pratik bilgilerin verilmesi
İçerik Uluslararası örgütlerle ilgili tarihsel ve kavramsal bir girişin ardından, herhangi bir tipoloji uygulanmadan, birinci kısımda günümüzün en önemli küresel ve bölgesel örgütleri ayrı ayrı ve kıyaslamalı olarak ; ikinci kısımda ise faaliyet alanlarına göre aynı şekilde incelenmekte; üçüncü ve son kısımda uluslararası sivil toplum kuruluşları ele alınmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi izleyen ve başarılı olan öğrenci:
1) uluslararası örgütlerle ilgili temel kavramları açıklar;
2) uluslararası örgütlerin tipolojisini sınıflandırır;
3) uluslararası örgütlerin tarihçesi hakkında bilgi sahibi olur;
4)uluslararası örgütlerin yapı ve mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olur;
5) her bir örgütün uluslararası ilişkilerde oynadığı rolü veya rolleri ayırt edebilir;
6)söz konusu örgütlerde kariyer yapabilmenin yolları hakkında ön bilgi sahibi olur.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı ve okumalara dayalıdır. Ayrıca örgütlerdeki son durum web sitelerinin takibi ile güncelleştirilmektedir.
Kaynaklar BETTATI Mario, Le droit des organisations internationales;
CHARPENTIER Jean, Institutions internationales;
COT Jean Pierre et PELLET Alain, La Charte des Nations Unies: commentaire article par article;
DORMOY Daniel (ed.) L'UE et les organisations internationales;
JOYNER Christopher, The UN and international law;
SMOUTS Marie Claude, Les organisations internationales;
WEİSS Thomas G and GORDENKER Leon, NGOs, the UN and Global Governance;
WHITE N.D., Keeping the peace: the UN and the maintenance of international peace and security.
Süreli yayın: International Organization
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tarihsel ve kavramsal giriş, ilk uluslararası örgütler ve Milletler Cemiyeti
2 Birleşmiş Milletler I
3 Birleşmiş Milletler II
4 Avrupa Konseyi
5 NATO
6 Avrupa Birliği
7 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
8 Sosyal ve İnsanî yardım örgütleri: a) Uluslararası Çalışma Örgütü
9 b) Mülteciler: BM Mülteciler Yüksek Komiserliği; BM Filistin Mültecilerine Yardım Örgütü
10 c)Dünya Sağlık Örgütü, UNESCO,UNICEF
11 STK'lara giriş: Karma bir örgüt olarak Uluslararası Kızılhaç Örgütü
12 Uluslararası STK'lar I
13 Uluslararası STK'lar II
14 Genel değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 40
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 2 20
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Lisans düzeyinde almış olduğu eğitime ek olarak, Uluslararası İlişkilerin gerektirdiği çok disiplinlilik yeterliğine sahip olabilmeli; X
2 Araştırma yöntemleri konusunda uzmanlık düzeyinde yetkinleşmiş olmalı, araştırmalarından elde etmiş olduğu bulguları bilimsel kıstaslara uygun bir şekilde değerlendirebilmeli;
3 Bu düzeyde edinmiş olduğu bilgiyi pekiştirmiş olarak uzmanlık düzeyinde pratiğe dökebilecek durumda olmalı; X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlık alanını belirlemiş olmalı ve yüksek lisans çalışmalarını bu seçim doğrultusunda derinleştirmeli, analitik kapasitesini arttırmalı; X
5 Yazılı ve görsel medyada Uluslararası İlişkiler ile ilgili yayın ve programları yürütebilecek altyapıya sahip olabilmeli; X
6 Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları çerçevesinde Uluslararası İlişkilerde uzmanlık hedefleyen bir kariyer sahibi olabilmeli;
7 Uzmanlık alanı konusunda ulusal ve uluslararası yayınları takip edebilmeli; X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 5 60
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 9 9
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 2 1 2
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top