Siyaset Bilimi Lisans Programı

Siyaset Sosyolojisi(SP302)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP302 Siyaset Sosyolojisi 6 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Hüseyin Özgür ADADAĞ oadadag@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı “modern devlet” örgütlenmesinin Avrupa bağlamında şekillenmesini, bunun diğer coğrafyalara yayılmasını ve özellikle Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki biçimlenişini incelemektir.
Buna ek olarak bu ders çerçevesinde siyaset sosyolojisine dair temel kavramlar ortaya koyulacak ve Türkiye siyasal hayatı siyasal aktörler, kurumlar ve değerler açısından incelenecektir.
İçerik Bu ders çerçevesinde ilk aşamada siyaset bilimi ve siyaset sosyolojisi arasındaki farklar ve ortak noktalar ortaya koyulacaktır. Dersin büyük bir kısmını oluşturacak izleyen bölümde “modern devlet”in oluşma süreci ve bileşenleri üzerinde durulacak ve bu örgütlenmenin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yapı ile kıyaslamasını yapan yazarların fikirleri eleştirel bir açıdan incelenecektir.
Dersin diğer büyük kısmını oluşturan bölümde ise Türkiye’nin toplumsal ve siyasal yapısını analiz etme yöntemlerinden biri olan merkez-çevre yaklaşımı üzerinde durularak bu yaklaşımın katkıları ve eksik yanları incelenecektir. Buna ek olarak kemalizm, ordu, işadamları gibi değer, aktör ve kurumlardan hareketle Türkiye toplumunun ve siyasetinin panoraması ortaya koyulacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları “Modern devletin” şekillenme sürecini anlamak.
Devletin bileşenlerini anlamak.
Ulus fikri ve onun Türkiye’deki içeriği üzerine düşünmek.
Türkiye’de “merkez-çevre” ilişkileri üzerine düşünmek ve bu yaklaşımı eleştirel bir şekilde değerlendirmek.
Farklı siyasal aktör, kurum ve değerler arasında ilişki kurmak.
Kemalizm, ordu, işadamları vs. gibi kurum, aktör ve değerlerin Türkiye’nin sosyo-politik yapısındaki etkilerini değerlendirmek.
Öğretim Yöntemleri Ders belirlenmiş konuların öğretim üyesi tarafından anlatımına ve haftalık okuma metinleri üzerine yapılacak tartışmalara dayanmaktadır.
Dört seanslık tartışma derslerinde ders için verilmiş okuma metinleri birbirleri ile bağlantılandırılarak tartışılacaktır.
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dersin tanıtımı ve giriş -Dersin kavramları -Siyaset bilimi ve siyaset sosyolojisi
2 Devlet ve Bileşenleri (1) Devletsiz iktidardan “modern” devlete -Feodal yapı
3 Devlet ve Bileşenleri (2) -Modern devletin oluşumu -Toplumsal katmanlaşma
4 Devlet ve Bileşenleri (3) Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti örneği. -“merkez-çevre” ilişkileri ve bu yaklaşımın eleştirileri.
5 Okuma metinlerinden hareketle tartışma
6 Devlet ve Bileşenleri (4) -“Yurttaşlar cemaati” : Ulusal kimliğin iki yüzü
7 Aktörler, değerler ve kurumlardan hareketle Türkiye siyasal hayatının sosyolojisi: (1) -İşadamları
8 Okuma metinlerinden hareketle tartışma
9 Aktörler, değerler ve kurumlardan hareketle Türkiye siyasal hayatının sosyolojisi: (2) -Ordu
10 Aktörler, değerler ve kurumlardan hareketle Türkiye siyasal hayatının sosyolojisi: (3) -Kemalizm
11 Okuma metinlerinden hareketle tartışma
12 Aktörler, değerler ve kurumlardan hareketle Türkiye siyasal hayatının sosyolojisi: (4) -Siyasal katılım, toplumsal hareketler
13 Aktörler, değerler ve kurumlardan hareketle Türkiye siyasal hayatının sosyolojisi: (5) -Sosyalleşme, kamuoyu, medya
14 Okuma metinlerinden hareketle tartışma. Genel değerlendirme ve sonuç
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 70
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 1 10
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi alanındaki başlıca kuramları, kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri anlayabilir. X
2 Türkiye'deki sisyasal sistemin ve dünyadaki diğer siyasal sistemlerin yapısını ve işleyişini tanımlayabilir. X
3 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir. X
4 Siyasal süreçler, kurumlar, mekanizmalar ve ilişkiler hakkında hipotezler oluşturarak bunları ampirik düzlemde sınayabilir. X
5 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayarak taraflara ulaştırabilir. X
6 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meselelere farkındalık ve duyarlılıkla yaklaşabilir. X
7 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir. X
8 Küresel siyasal toplumda değişimin doğasını ve küreselleşme gibi karmaşık süreçlerin oluşumunu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir. X
9 Siyaset Bilimi ve ilişkili diğer disiplinlerin temel alanlarında ekip çalışmaları yapabilir. X
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı ve zorunlu yabancı dili olan İngilizce’yi kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir. X
11 Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği düzeyde kullanabilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 1 30 30
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 131
Toplam İş Yükü / 25 5,24
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top