Siyaset Bilimi Lisans Programı

Siyasal Düşünceler Tarihi II(SP202)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP202 Siyasal Düşünceler Tarihi II 4 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Magali BOUMAZA boumazamagali@yahoo.fr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Derste öğrencilerin siyasal düşünceler tarihini metinlerini analiz ve değerlendirme konusunda becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir. Siyasi düşünceler tarihinin kavram ve terimlerini özümsemeleri ve bu bilgiler yardımıyla içinde yaşadığımız dünyada karşılaşılan problemler ile siyaset düşüncesi tarihi arasındaki bağları kurabilmeleri amaçlanmaktadır.
İçerik Antik Yunan felsefesinin başlangıcından 19. yy'a kadar siyasal düşünceler tarihi ile ilgili önemli yazarlardan seçme alıntılar ve ders kitabının ilgili bölümü okunmakta ve her bölümde bağımsız tartışmalar yapılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci sosyal bilimler ve siyasi düşünce vokabülerini ve kavramlarını öğrenecektir. Akabinde öğrenciler siyasal düşünce tarihini tanıyacak ve tarihsel düşünce ekollerini eleştirel bir biçimde değerlendirme yeteneği kazanacaktır
Öğretim Yöntemleri Klasik akademik ders formatı, interaktif tartışmalar, öğrenci sunumları
Kaynaklar Ders Kitabı: Histoire raisonnée de la philosophie morale et politique - Le bonheur et l'utile. Sous la direction de Alain Caillé, Christian Lazzeri, Michel Senellart, Ed. La Découverte. Ek okumalar:
L'anomalie sauvage - Negri
Robert Filmer - Patriarcha
La théologie Politique – Schmitt
La banalité de mal - Arendt
La théorie de justice – Rawls
Vers une Société rationnelle- Habermas
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Spinoza - L'anomalie sauvage - Negri
2 Locke 1
3 Locke 2
4 Rousseau (1712-1778) : l’idée d’un peuple heureux Hume (1711-1776) : la science de la nature humaine
5 Kant (1724-1804) : le bonheur et la religion dans les limites de la morale
6 l'influence de la pensée politique de Kant sur Marx
7 L’utilitarisme et la naissance des sciences sociales Les socialismes français
8 Hegel (1770-1831) : le bien au-delà du besoin
9 Pierre Leroux (1797-1871) : prophète et critique du « socialisme »Marx (1818-1883) : utilitarisme, exploitation et bonheur communiste Auguste Comte (1798-1857) : l’espoir d’une politique scientifique
10 John Stuart Mill (1806-1873) : un utilitariste anti-utilitariste ? Les libéralismes français anti-utilitaristes : G. de Staël (1766-1817), B. Constant (1767-1830) et A. de Tocqueville (1805-1859) Kropotkine (1842-1921) : l’économie libertaire
11 Georg Simmel (1858-1918), Max Weber (1864-1920), Max Scheler (1874-1928) et la tradition sociologique allemande : grandeur et misère de l’homme économique Le pragmatisme américain. Charles Sanders Peirce (1839-1914), William James (1842-1910), John Dewey (1859-1952), George Herbert Mead (1863-1931)
12 Heidegger (1889-1976) : portrait du philosophe en politique Hannah Arendt (1906-1975) : la banalité du mal
13 Schmitt
14 Levinas - Habermas - Rawls
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 14 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 10 60
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 1 20
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 25 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi alanındaki başlıca kuramları, kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri anlayabilir. X
2 Türkiye'deki sisyasal sistemin ve dünyadaki diğer siyasal sistemlerin yapısını ve işleyişini tanımlayabilir. X
3 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir. X
4 Siyasal süreçler, kurumlar, mekanizmalar ve ilişkiler hakkında hipotezler oluşturarak bunları ampirik düzlemde sınayabilir. X
5 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayarak taraflara ulaştırabilir. X
6 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meselelere farkındalık ve duyarlılıkla yaklaşabilir. X
7 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir. X
8 Küresel siyasal toplumda değişimin doğasını ve küreselleşme gibi karmaşık süreçlerin oluşumunu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir. X
9 Siyaset Bilimi ve ilişkili diğer disiplinlerin temel alanlarında ekip çalışmaları yapabilir. X
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı ve zorunlu yabancı dili olan İngilizce’yi kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir. X
11 Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği düzeyde kullanabilir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 1 14
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 138
Toplam İş Yükü / 25 5,52
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top