Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı

Uluslararası Denizcilik Sözleşmesi Ve Deniz Hukuku(GÜV336)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
GÜV336 Uluslararası Denizcilik Sözleşmesi Ve Deniz Hukuku 4 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersi Veren(ler) Hasan Bora USLUER hbusluer@gsu.edu.tr (Email) Özcan DURUKAN (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı T.C. Galatasaray Üniversitesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin STCW gereği sahip olmaya hak kazandıkları ehliyetlerin kendilerine sağlayacağı uluslararası çalışma haklarından dolayı gerek ulusal, gerekse uluslararası platformda hukuksal olarak bilgi sahibi olmaları ve hareket tarzı geliştirmelerini sağlamaktır. Bu amaçla, Uluslararası Denizcilik Örgütü-IMO tavsiye ve ulusal gereklilikler ile kullanımı zorunlu olan kanun, kural ve sözleşmelerin kavranması ve uygulama bilgisi sahibi olunmasını sağlamaktır. Ayrıca; Zabit aday öğrencilerin öncelikle hukuk kavramıyla tanışması, Temel hukuku ve deniz hukukunun kavramları ve detaylarını öğretmek, Uluslararası denizcilik hukuku ve sözleşmeleri tanıtmak, detaylarını öğretmek ve uygulayabilmesini sağlamak temel amaçlar arasındadır.
İçerik Sosyal hayatı düzenleyen kurallar; Hukuk dallarının tanıtımı, yargı organlarının tanıtımı ve görevleri,
Medeni kanun sistemi, başlangıç hükümleri, kişiler hukuku, borç ilişkisi ve kaynakları, akitler, haksız fiiller, haksız iktisap, borcun ifası, borçların üçüncü kişilere etkileri, borcun sona ermesi, müteselsil borçlar, şarta bağlı borçlar,
Ticaret hukukuna giriş, TTK’na göre ticari iş, ticari hüküm, ticari işletme, tacir, tüccar yardımcıları, ticaret şirketleri, kıymetli evrak,
Milletlerarası Hukuk kavramları; Deniz Hukuku’na Giriş, özellikleri, Deniz Hukuku’nun bölümleri, Deniz Umumi Hukuku,
Deniz Çevresinin Korunması ve Muhafazasına İlişkin Uluslararası Hukuki Düzenlemeler; MARPOL 73-78,Atıkların ve Diğer Maddelerin Tahliyesine ve Denizin Kirlenmesinin Önlenmesine İlişkin Londra Sözleşmesi,
CLC-1969,
Deniz Güvenliğine ilişkin Uluslararası Sözleşmeler,
LOADLINE 1966,
SOLAS,
GMDSS İletişim Kuralları,
STCW,
TONNAGE 1969,
Deniz Kamu Hukuku’na İlişkin Ulusal Düzenlemeler; Gemi, Gemi Sicili Bayrağı,
Ulusal ve Uluslar arası Düzenlemelere Göre Gemide Taşınması Gereken Belgeler; Klas Kuruluşları ve İşlevleri,
Kaptan ve Kılavuz Kaptan,
Deniz Ceza Hukuku,
Deniz İdare Hukuku,
Deniz Kirliliğine İlişkin Ulusal Düzenlemeler,
İdari Cezalar,
Deniz İş Sosyal Güvenlik Hukuku,
MLC 2006
Deniz Haydutluğu BPM5
Sigorta Kanunu,
Borçlar Kanunu vb.
Dersin Öğrenme Çıktıları I. Temel hukukun ana kavramlarını, özelliklerini anlama,
II. Deniz hukukunun kaynaklarını, özelliklerini, kavramlarını anlama,
III. Deniz İş, İdare, Sosyal güvenlik hukuklarının özelliklerini kavrama
IV. Uluslararası denizcilik sözleşmeleri anlama, Türk Hukuku ile kıyaslama becerilerini kazanır.
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımlı, görsel paylaşımlı(sunu ve video), Vaka Analizi, Bilirkişi ve Hukukçu daveti ile olay tartışması vb.
Kaynaklar SOLAS 1974-Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi, 1974 (SOLAS-74),
MARPOL 73/78 1978 Protokolü ile Değişik, 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78)
STCW 95, Standards of Training Certification and Watchkeeping -Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları,
MLC, 2006 (Maritime Labour Convention, 2006),
BPM5 BEST MANAGEMENT PRACTICES,
TÜRK TİCARET KANUNU 2012,
TÜRK MEDENİ KANUNU 2002,
TÜRK SİGORTA KANUNU 2007,
UNCLOS 1982
ISPS Code,
BWM.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Deniz Kamu Hukukunun Temel Kavramları ve Kaynakları, Deniz Özel Hukukunun Temel Kavramları ve Kaynakları
2 Deniz yetki alanları. İç sular. Karasuları. Bitişik Bölge. MEB. Kıta Sahanlığı
3 Açık Denizler ve Konuya İlişkin Uluslararası Hukuki İhtilaflar. Türk Boğazlarının Hukuki Rejimi
4 BM, IMO ve Diğer Ilgili Uluslararasi Kuruluşlar ve Statüleri
5 Deniz Kirliliğine İlişkin Ulusal Ve Uluslararası Düzenlemeler ve Deniz Çevresinin Korunması
6 Deniz Emniyeti Hukuku ve ISPS.
7 Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Sigorta Kanunu
8 Deniz Ticaret Hukukuna Giriş. Gemi, Sicil, Bayrak, Geminin Denize ve Yola ve Yüke elverişliliği
9 Deniz İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Kaptan ve Gemiadamları. Kaptanın görev, yetki ve sorumlulukları, Donatan, donatanın hak ve sorumlulukları
10 MLC 2006
11 Deniz Ticareti Sözleşmeleri, Charter Mukaveleleri, Deniz kazaları, Çatma, Arama & Kurtarma ve Tahlisiye, Müşterek Avarya
12 MARPOL, Deniz kirliliğinden doğan hukuki sorumluluk ve zararların tazmini
13 Deniz Sigortaları tanımı ve çeşitleri, Tekne & Makine (Hull and Machinery) ve Yük Sigortaları, P & I Kulüp Sigortaları
14 Gemi ve Liman kontrolleri, Port State denetim kavramları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top