Hukuk Lisans Programı

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru(HUK452)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK452 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 8 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Demirhan Burak ÇELİK dbcelik@gsu.edu.tr (Email) Yunus Emre ERDÖLEN (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Anayasa mahkemesine bireysel başvuru kurumunu, Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi içtihadı ışığında incelemek.
İçerik Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru usulü
Dersin Öğrenme Çıktıları - Anayasa mahkemesine bireysel başvuru usulüne hakim olmak

- Bireysel başvuru kapsamındaki haklara ilişkin Anayasa Mahkemesi kararları hakkında temel bilgiye sahip olmak
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı ve karar inceleme yapılması.
Kaynaklar İlgili Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları.


ALTIPARMAK, Kerem/CENGİZ, Serkan/GÖZTEPE, Ece/ÖZDOĞAN, Sedef/SAĞLAM, Fazıl, Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısına İlişkin Çalışma Grubu Raporu, İzmir Barosu İçin Hazırlanan Rapor, 2011.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, Ankara: TBB, 2011.

Anayasa Yargısı, S. 21, Ankara: AYM, 2004.

Anayasa Yargısı, S. 26, Ankara: AYM, 2009.

Anayasa Şikâyeti-Vervassungsbeschwerde, Ankara: AÜHF, 2009.

ARNWINE, Selin ESEN, “İspanya’da Bireysel Başvuru Yolu, AÜSBFD, 52(4), 2003, s. 249-271.

AYDIN, Öykü Didem, “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XV (2011), S.4, s. 121-174.

ÇELİK, Burak/ESEN, Selin/GÖZTEPE, Ece/Mumcu, Ahmet/SABUNCU, Yavuz/SAĞLAM, Fazıl/ŞENOL, Talay, Anayasa Şikâyetinin Türkiye’de Yüksek Yargı Organlarınca Benimsenmesini ve Sağlıklı Bir Biçimde Uygulanmasını Sağlayacak Adımların Atılması Konusunda Görüşler, TBB İnsan hakları Merkezi İçin Hazırlanan Rapor, 2007.

DOĞRU, Osman, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Rehberi, İstanbul: Legal, 2012.

European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), Study on Individual Access to Constitutional Justice, CDL-AD (2010)039.

European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), Opinion on the Law on the Establishment and Rules of Procedure on the Constitutional Court of Turkey, CDL-AD (2011)040.

GÖREN, Zafer, “Anayasa Mahkemesi’ne Kişisel Başvuru (Anayasa Şikâyeti)”, Anayasa Yargısı, S. 11, Ankara: AYM, s. 97-134.

GÖREN, Zafer, “Anayasa Şikâyeti: Külfetsiz, Masrafsız ve Sonuçsuz?”, Prof. Dr. Ergun Özbudun’a Armağan, C. II, Ankara: Yetkin, 2008, s. 293-337.

GÖZTEPE, Ece, Anayasa Şikâyeti, Ankara: AÜHF, 1998.

GÖZTEPE, Ece, “Türkiye’de anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkının (Anayasa Şikâyeti) 6216 Sayılı Kanun Kapsamında değerlendirilmesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2011 (95), s. 13-40.

Güncel Hukuk, Eylül 2013/9-157 (Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru sayısı).

İNCEOĞLU, Sibel (Ed.), İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, İstanbul: Beta, 2013.

KANADOĞLU, Osman Korkut, Türk ve Alman Anayasa Yargısında Anayasal Değerlerin Çatışması ve Uyumlaştırılması, İstanbul: Beta, 2000.

La protection des droits fondamentaux par la Cour constitutionnelle, Strasbourg: Conseil de l’Europe, 1996.

ODER, Bertil Emrah, “Türkiye’de Anayasa ve Anayasa Yargısı”, http://www.konrad.org.tr/23.%20Journalisten%20tr/191-208.pdf.

PEKCANITEZ, Hakan, “Mukayeseli Hukukta Medeni, Yargıda Verilen Kararlara Karşı Anayasa Şikâyeti”, Anayasa Yargısı, S. 12, Ankara: AYM, s. 257-287.

SAĞLAM, Fazıl, “Anayasa Şikâyeti Kurumunun Türk Hukukuna Kazandırılması İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Olanakları”, Anayasa Yargısı İncelemeleri, Mehmet TURHAN ve Hikmet TÜLEN (haz.), Ankara: AYM, 2006, s. 69-11.

SAĞLAM, Fazıl, “Türk ve Alman Hukukları Açısından Anayasa Yargısının Sorunları”, Erdoğan Teziç’e Armağan, İstanbul: Galatasaray Üniversitesi, s. 137-151.

SAĞLAM, Fazıl, “Hukuk Devleti ve Terör”, AÜSBF Dergisi (Yavuz Sabuncu’ya Armağan), 62:3, Temmuz-Eylül 2007, s. 291-317.

SAĞLAM, Fazıl, “Anayasa Şikâyeti Üzerine Düşünceler”, İlhan Unat’a Armağan, Ankara: Mülkiyeliler Birliği, 2011.

SAĞLAM, Fazıl, “Anayasa Şikâyeti-Anlamı, Kapsamı ve Türkiye Uygulamasında Olası Sorunlar”, Demokratik Anayasa, Ece GÖZTEPE ve Aykut ÇELEBİ (haz.), İstanbul: Metis, 2012, s. 418-466.

SAĞLAM, Musa (ed.), Bireysel Başvuru-“Anayasa Şikâyeti”, Ankara: HUKAB, 2011.

TAŞKIN, Ahmet (ed.), AİHM ve Türkiye II- Anayasa Şikâyeti ve AİHM, Ankara: TAA, 2010.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Bireysel başvurunun işlevi
2 Kişi bakımından yetki
3 Konu bakımından yetki, Zaman bakımından yetki, Başvuru yollarının tüketilmesi
4 Esasa ilişkin kabul edilebilirlik kriterleri
5 Geçici tedbir, karar türleri, kararların etkisi
6 Bireysel başvuru - norm denetimi ilişkisi
7 THÖ Sınırlama incelemesi
8 Vize haftası
9 Vize sınavı
10 OHAL'de bireysel başvuru
11 Toplantı ve gösteri yürüyüşleri örneği
12 Karar inceleme- sunum
13 Karar inceleme - sunum
14 Karar inceleme - sunum
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 1 14 14
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 14 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 42
Toplam İş Yükü / 25 1,68
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top