Hukuk Lisans Programı

Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk(HUK394)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK394 Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk 6 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Zeynep Özlem ÜSKÜL ENGİN zeynepuskul@yahoo.com (Email) Dolunay ÇÖREK dolunaycorek@gmail.com (Email) Bengisu MERT bmert@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Toplumsal cinsiyet kavramını açıklamak ve toplumdaki toplumsal cinsiyet rollerini tartışmak ve bunun hukuk üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak.
İçerik 1) Toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyet
2) Kadın ve toplumsal cinsiyet
3) Erkek ve toplumsal cinsiyet
4) Toplumsal cinsiyetin sınırları ve sınırın dışında kalanlar
5) Kadın, şiddet ve hukuk
6) Sığınma evleri ve hukuki düzenleme
7) Kadın ve iş yaşamı ve hukuk
8) Kadın ve siyaset
9) Kadın bedeni ve hukuk
10) Kürtaj ve hukuk
11) Erkeklik, askerlik ve hukuk
12) Transseksüellik ve hukuk
13) Eşcinsellik ve ayrımcılık
14) İnsan hakları ve toplumsal cinsiyet
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci;
1. Toplumsal Cinsiyet ve Hukuka ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
2. Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk ile ilgili yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından, bunların gelişiminden ve bunlarla ilgili olarak bilimsel değerlendirmelerden haberdar olur.
3. Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk arasındaki ilişkiyi tespit ederek alandaki mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle izler, inceler, yorumlar, değerlendirir ve eleştirir.
4. Hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları toplumsal cinsiyet açısından sıralar.
5. Toplumsal cinsiyet uygulamalarında karşılaşılan hukuki sorunları çözer.
6. Toplumsal Cinsiyet ve Hukukla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü olarak aktarır.
7. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
8. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
9. Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
10. Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışına sahiptir.
11. Somut uyuşmazlıkların adil biçimde çözülmesini sağlamaya çalışma, hukuki düzenlemeleri takip etme ve bu çerçevede yargılama sürecinde yer alabilecek alt yapıya sahiptir.
12. Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş; hukuksal sorunları olan ve olması gereken hukuk açısından algılama ve çözme yetkinliğine sahiptir.
Öğretim Yöntemleri Sözlü anlatım ve görsel malzemeler.
Kaynaklar Bayram, Deniz / Ege, Elif / Işıldak, Zeynep: Adaletin Cinsiyeti / Erkek Şiddeti ile Mücadelede Hukuki Deneyimler, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, İstanbul, 2021.
Berktay, Fatmagül: Tarihin Cinsiyeti, Metis Yayınları, İstanbul, 2018, s. 21.
Bora, Aksu: Kadınların Sınıfı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011.
Bora, Aksu: “Bana Ne Giydiğini Söyle”, Feminizm Kendi Arasında, İletişim Yayınları, İstanbul, 2021.
Bourdieu, Pierre: Eril Tahakküm, Çev.: Bediz Yılmaz, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2014
Rayna R. Reiter, Kadın Antropolojisi, Çev.: Bürge Abiral, Dipnot Yayınları, Ankara, 2014.
Sagaert, Claudine: Kadın Çirkinliğinin Tarihi, Çev.: Serdar Kenç, Mayakitap, İstanbul, 2017.
Sancar, Serpil: Erkeklik: İmkansız İktidar, Metis Yayınları, İstanbul, 2020.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyet
2 kadın ve toplumsal cinsiyet
3 erkek ve toplumsal cinsiyet
4 toplumsal cinsiyetin sınırları ve sınırın dışında kalanlar
5 kadın, şiddet ve hukuk
6 Sığınma evleri ve hukuki düzenleme
7 kadın ve iş yaşamı ve hukuk
8 kadın ve siyaset
9 kadın bedeni ve hukuk
10 Kürtaj ve hukuk
11 erkeklik, askerlik ve hukuk
12 Transseksüellik ve hukuk
13 Eşcinsellik ve Hukuk
14 İnsan hakları ve toplumsal cinsiyet
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 10 1 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 38
Toplam İş Yükü / 25 1,52
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top