Hukuk Lisans Programı

İmar Hukuku(HUK358)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK358 İmar Hukuku 6 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Özge AKSOYLU ÜRGER oaksoylu@gsu.edu.tr (Email) Sıla ÖZTÜRKLER sozturkler@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin öğrenme çıktılarında belirtilen hususların öğrenciye kazandırılması
İçerik İmar Hukukunun Kaynakları, İmar Planları (üst ölçekli ve alt ölçekli planlar, plan hiyerarşisi, mevzi ve ilave imar planları, plan değişiklikleri, planların yargısal denetimine ilişkin esaslar), İmar Programı, Kamulaştırma, Parselasyon, İfraz ve Tevhit, Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzni, İmar Önlemleri, İmar Yaptırımları, Özel İmar Düzenlemeleri, Kentsel Dönüşüm.
Dersin Öğrenme Çıktıları - Türk imar hukukunun ilke ve kuralları ile bunların uygulanmasına ilişkin Danıştay içtihatları konusunda kapsamlı bilgi sahibi olmak,
- İmar hukuku kurallarını temel hak ve özgürlükler, özellikle de mülkiyet hakkı perspektifinden değerlendirebilmek ve bu konuya ilişkin ulusal ve uluslararası mahkeme içtihatlarına hakim olmak,
- İdari yargılama usulü kural ve içtihatlarının imar hukuku alanında uygulanmasına ilişkin hukuki sorunları çözme becerisine kavuşmak,
- Özel imar düzenlemeleri hakkında hukuki alt yapı kazanmak
- Kentsel dönüşüme ilişkin hukuk kurallarını bilmek ve bunların doğurduğu hukuki meselelerin çözümüne yönelik muhakeme yapabilmek
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı ve pratik çalışmalar.
Kaynaklar Konu ile ilgili bilimsel eserler, yargı içtihatları, ders kitapları, ilgili mevzuat ve öğrencinin kendi aldığı ders notları.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İmar Hukukunun Kaynakları (Anayasa, 3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer kanunlar, yönetmelikler)
2 İmar Hukukunda Planlar (üst ölçekli planlar ve imar planları, plan hiyerarşisi)
3 İmar Hukukunda Planlar (mevzi ve ilave imar planları, plan değişiklikleri)
4 Pratik Çalışma: Planların Yargısal Denetimine İlişkin İçtihat İncelemesi
5 İmar Programı - Kamulaştırma
6 İmar Programı - Kamulaştırma
7 Parselasyon - İfraz ve Tevhit
8 Parselasyon - İfraz ve Tevhit
9 Yapı Ruhsatı - Yapı Kullanma İzni
10 Yapı Ruhsatı - Yapı Kullanma İzni
11 İmar Önlemleri - İmar Yaptırımları
12 Kentsel Dönüşüm
13 Özel İmar Düzenlemeleri
14 Pratik Çalışma
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 2 14 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 2 4
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 2 2 4
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 36
Toplam İş Yükü / 25 1,44
Dersin AKTS Kredisi 1
Scroll to Top