Hukuk Lisans Programı

Vergi Hukuku II(HUK354)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK354 Vergi Hukuku II 6 3 0 0 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Balca ÇELENER bcelener@gsu.edu.tr (Email) Gizem Nur ÖZKAYA gizemmozkaya@gmail.com (Email) Aleyna KALENDER akalender@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı Türk Vergi sisteminde yer alan vergilere ilişkin düzenlemeleri incelemektir.
İçerik Türk Vergi Sisteminin Tarihsel Gelişimi,Gelir Vergisi-Gelir Kavramı-Mükellefiyet, Ticari ve Zirai Kazançların vergilendirilmesi,Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının vergilendirilmesi, Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi, Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi, Gelirin Beyanı, Kurumlar Vergisi - Verginin Konusu-Mükellefleri-Muafiyet ve İstisnalar, Vergiye Tabi Kurum Kazancının Belirlenmesi ve beyanı, Katma Değer Vergisi
Emlak Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi-Motorlu Taşıtlar Vergisi-Damga Vergisi
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci:
- Türk vergi sisteminde yer alan vergilerin tarihsel gelişimini değerlendirerek, Türk Vergi Sisteminde yer alan vergileri sınıflandırabilecektir.
-Vergilerin tarihsel gelişimin dönemler itibariyle karşılaştırabilecek,
-Vergileri ekonomik kaynaklarına göre sınıflandırabilecektir.
-Gelir üzerinden alınan vergilere ilişkin mevzuatı değerlendirebilecek, gelir vergisinin konusunu, gelir vergisinde vergiyi doğuran olayı, mükellefiyeti tanımlayabilecektir.
-Gelir vergisine tabi gelir unsurlarını ayırt edebilecek ve her bir gelir unsuru için vergiye tabi gelirin tespitini yapabilecektir.
-Gelir vergisinin beyanı ve ödenmesine ilişkin esasları öğrenmiş olacaktır.
-Kurumlar vergisinde konu, mükellefiyet ve vergiye tabi kazancın belirlenmesine ilişkin esasları kavrayabilecektir.
-Kurumlar vergisinin beyanı ve ödenmesi ile ilgili esasları öğrenmiş olacaktır.
-Harcamalar üzerinden alınan vergilere ilişkin genel esasları öğrenecektir.
-Katma Değer Vergisinin temel öğeleri yönünden kavramış olacaktır,
-Özel Tüketim vergisini temel öğelerini ifade edebilecektir.
-Diğer tüketim vergilerine ilişkin temel soruları yanıtlayabilecektir.
-Servet üzerinden alınan vergiler konusunda temel hukuki bilgilere sahip olacaktır.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Öncel,M.& Kumrulu,A & Çağan, N. (2023) Vergi Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Türk Vergi Sisteminin Tarihsel Gelişimi
2 Gelir Vergisi-Gelir Kavramı-Mükellefiyet
3 Ticari ve Zirai Kazançların vergilendirilmesi
4 Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının vergilendirilmesi
5 Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi
6 Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi
7 Gelirin Beyanı I
8 Gelirin Beyanı II
9 Sınav Haftası
10 Kurumlar Vergisi - Verginin Konusu-Mükellefleri-Muafiyet ve İstisnalar
11 Vergiye Tabi Kurum Kazancının Belirlenmesi ve beyanı
12 Katma Değer Vergisi
13 Emlak Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi
14 Veraset ve İntikal Vergisi-Motorlu Taşıtlar Vergisi-Damga Vergisi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 9 9
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 85
Toplam İş Yükü / 25 3,40
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top