Hukuk Lisans Programı

İnsan Hakları Hukuku II(HUK214)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK214 İnsan Hakları Hukuku II 4 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Julian FERNANDEZ (Email) Mehmet Ali TANRIKULU matanrikulu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Birinci dönemdeki İnsan Hakları Hukuku dersinin amacı, lisans programı 2. sınıf öğrencilerini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile tanıştırmaktır. Ders, tüketici olmamakla birlikte, Sözleşme hukukunun esasına ilişkin bir giriş niteliğindedir. Sözleşme'nin ve Protokollerinin genel olarak anlatılmasından sonra (1. ders), Sözleşme'de yer alan hakların niteliği, sahipleri ve sınıflandırılması konusu ele alınacaktır (2. ders). Bu giriş derslerinden sonra sısarıyla yaşama hakkı (3. ders), işkence yasağı (4. ders), devletin yaşama hakkı ve işkence yasağı bağlamındaki pozitif yükümlülükleri (5. ders), kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı (6. ders), adil yargılanma hakkı (7. ders), suçta ve cezada kanunilik ilkesi (9. ders), özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı (10. ders), düşünce, vicdan ve din özgürlüğü (11. ders), ifade özgürlüğü (12. ders) ve toplantı ve dernek kurma özgürlüğü (13. ders) konuları işlenecektir. Dönemin son dersi, 8. ila 11. maddeler arasında yer alan hakların sınırlanması rejimine ayrılacaktır.
İçerik Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminin incelenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan haklar hakkında bilgi sahibi olmak
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, tartışma
Kaynaklar - Jean-François Renucci, Droit européen des droits de l’Homme. Droits et libertés garantis par la CEDH, Paris, LGDJ, 2017, 552 p.
- Catherine Gauthier, Sébastien Platon & David Szymczak, Droit européen des droits de l’Homme, Paris, Sirey, 2017, 518 p.
- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çevrimiçi kaynaklarının, özellikle (Basın bölümündeki) tematik dosyaların ve (İçtihat bölümündeki) içtihat kılavuzlarının kullanılması şiddetle tavsiye edilmektedir (www.echr.coe.int).
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Genel olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Protokolleri
2 Sözleşme'de yer alan hakların niteliği, sahipleri ve sınıflandırılması
3 Yaşama hakkı
4 İşkence yasağı
5 Yaşama hakkı ve işkence yasağı bağlamında devletin pozitif yükümlülükleri
6 Özgürlük ve güvenlik hakkı
7 Adil yargılanma hakkı
8 Ara sınav
9 Suç ve cezada kanunilik
10 Özel ve aile hayatına saygı hakkı
11 Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü
12 İfade özgürlüğü
13 Toplantı ve dernek kurma özgürlüğü
14 Sözleşme'nin 8. ve 11. maddeleri arasındaki hakların sınırlandırılması
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 2 14 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 2 14 28
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 6 1 6
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 10 1 10
Toplam İş Yükü 72
Toplam İş Yükü / 25 2,88
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top