Hukuk Lisans Programı

Medeni Hukuk II(HUK122)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK122 Medeni Hukuk II 2 4 0 0 4 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Hüseyin Murat DEVELİOĞLU hmdevelioglu@gmail.com (Email) İsmail DEDE idede@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Aile hukukunun öğrenilmesi
İçerik Konu başlıklarında gösterilmiştir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci:

1. Aile hukukuna ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
2. Aile hukuku ile ilgili yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından, bunların gelişiminden ve bunlarla ilgili olarak bilimsel değerlendirmelerden haberdar olur.
3. Aile hukuku alanında mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle izler, inceler, yorumlar, değerlendirir ve eleştirir.
4. Aile hukuku uygulamasında karşılaşılan sorunları sıralar ve çözer.
5. Hukukla ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü olarak aktarır.
6. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7. Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
8. Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışına sahiptir.
9. Somut uyuşmazlıkların adil biçimde çözülmesini sağlamaya çalışma, hukuki düzenlemeleri takip etme ve bu çerçevede yargılama sürecinde yer alabilecek alt yapıya sahiptir.
10. Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş; hukuksal sorunları olan ve olması gereken hukuk açısından algılama ve çözme yetkinliğine sahiptir.
Öğretim Yöntemleri Konu Anlatımı
Problem çözme
Kaynaklar Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Mustafa Alper Gümüş, Aile Hukuku, İstanbul, 2022.
Mehmet Erdem, Aslı Makaracı Başak, Aile Hukuku, 2. Bası, İstanbul, 2022.
Ahmet Kılıçoğlu, Aile Hukuku, Ankara, 2017.
Bilge Öztan, Aile Hukuku, Ankara, 2015.
Turgut Akıntürk, Derya Ateş, Aile Hukuku, İstanbul, 2019.
Commentaire Romand, Code civil art. 1-359, Bâle, 2010.
Olivier Guillod, Sabrina Burgat, Droit des familles, 5ème édition, Bâle, 2018.
Türk Medeni Kanunu, İsviçre Medeni Kanunu, Genel Eserler, Monografiler
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Nişanlanma
2 Nişanlanmanın sona ermesi
3 Evlenme
4 Evlenmenin hükümsüzlüğü
5 Evliliğin sona ermesi
6 Evlenmenin umumi hükümleri
7 Mal rejimleri
8 Edinilmiş mallara katılma rejimi
9 Hısımlık
10 Evlilik dışı nesep
11 Aile topluluğu
12 Vesayet
13 Kayyımlık
14 Vesayet organlarının sorumluluğu
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 14 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 28 28
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 42 42
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 140
Toplam İş Yükü / 25 5,60
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top