Hukuk Lisans Programı

Türk Anayasa Hukuku(HUK112)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK112 Türk Anayasa Hukuku 2 5 0 0 5 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Özen ÜLGEN ADADAĞ ozen.ulgen@gmail.com (Email) Şule ÖZSOY sozsoy@gsu.edu.tr (Email) Demirhan Burak ÇELİK dbcelik@gsu.edu.tr (Email) Yunus Emre ERDÖLEN (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Osmanlı-Türk anayasal gelişmelerinin ve 1982 Anayasanın temel özelliklerinin öğrenilmesi

Türk Anayasa hukukunun temel kavramlarının, anayasa kurallarının, yargı kararlarının ve bilimsel kaynakların hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle incelenmesi

Türk Anayasa kurallarının, yargı kararlarının, doktrindeki görüşlerin hukuki uyuşmazlıkların çözümünde kullanılmak amacıyla değerlendirilmesi

Türk Anayasal metinlerinin karşılaştırmalı bir şekilde incelenerek evrensel hukuk ilkelerinin aktarılması
İçerik Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri
1982 Anayasasının temel özellikleri
Cumhuriyetin nitelikleri
Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması rejimi
Yasama, yürütme ve yargı organlarının oluşumu ve işleyişi
Anayasa yargısı
Dersin Öğrenme Çıktıları Türk Anayasa kurallarını, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar, değerlendirebilmek

Türk Anayasa kuralları, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları çözebilmek

Hukuki uyuşmazlıkları Türk Anayasa kuralları, yargı kararları ve doktrindeki görüşleri değerlendirerek çözüme kavuşturmak

Türk Anayasa hukuku ilkelerini özümsemek; hukuksal sorunları olan ve olması gereken hukuk açısından algılama ve çözme yetkinliğine sahip olmak
Öğretim Yöntemleri Geçmişteki Türk Anayasa metinleri , Anayasa Mahkemesi kararları, Anayasa Hukuku kitapları, hukuki sorunları çözmeye yönelik becerileri pekiştiren pratik çalışmalar
Kaynaklar Ömer ANAYURT, Anayasa Hukuku Genel Kısım, 5. Baskı, Seçkin, 2022.
Yavuz ATAR, Türk Anayasa Hukuku, 16. Baskı, Seçkin, 2023.
Süheyl BATUM/Didem YILMAZ/Serkan KÖYBAŞI, Anayasa Hukuku-Temel Kavramlar ve Genel Esaslar, 1. Baskı, On İki Levha, 2021.
Abdurrahman EREN, Anayasa Hukuku Dersleri, 5. Baskı, Seçkin, 2023.
Zafer GÖREN, Anayasa Hukuku, 5. Baskı, Yetkin, 2020.
Kemal GÖZLER, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, 14. Baskı, Ekin, 2022.
Kemal GÖZLER, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 27. Baskı, Ekin, 2023.
İbrahim KABOĞLU, Anayasa Hukuku Dersleri, 16. Baskı, Legal, 2021.
İbrahim KABOĞLU (der.), Türkiye’nin Anayasa Gündemi, 2. Baskı, İletişim, 2018.
İbrahim KABOĞLU/Eric SALES, Darbe ve Demokrasi Sarkacında Türk Anayasa Hukuku, Çev.: İrem Berksoy, 1. Baskı, Legal, 2018.
- Orijinali: İbrahim KABOĞLU/Eric SALES, Le droit constitutionnel turc: Entre coup d'État et démocratie, 2nd édition, L’Harmattan, 2018.
Osman Korkut KANADOĞLU/Ahmet Mert DUYGUN, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, 2. Baskı, On İki Levha, 2021.
Bertil Emrah ODER/Osman Korkut KANADOĞLU, Uygulamalı Anayasa Hukuku, 3. Baskı, Beta, 2016.
Ergun ÖZBUDUN, Türk Anayasa Hukuku, 21. Baskı, Yetkin, 2022.
Şule ÖZSOY BOYUNSUZ, Dünyada Başkanlık Sistemleri, İmge, 2017.
Bülent TANÖR, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, 37. Baskı, Yapı Kredi, 2023.
Bülent TANÖR/Necmi YÜZBAŞIOĞLU, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, 21. Baskı, Beta, 2023.
Erdoğan TEZİÇ, Anayasa Hukuku, Tıpkı 25. Baskı, Beta, 2021.
Necmi YÜZBAŞIOĞLU, Anayasa Hukukunun Temel Metinleri, 15. Baskı, Beta, 2021.
Louis FAVOREU/Patrick GAÏA, Richard GHEVONTIAN [et al.], Droit constitutionnel, 25e édition, Dalloz, 2023.
Francis HAMON/Michel TROPER, Droit constitutionnel, 44e édition, LGDJ, 2023.
Philippe ARDANT/Bertrand MATHIEU, Droit constitutionnel et institutions politiques, 35e édition, LGDJ, 2023.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri - Osmanlı dönemi
2 Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri - Osmanlı dönemi
3 Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri - 1924 Anayasası
4 Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri - 1961 Anayasası
5 1982 Anayasası - Genel Esaslar
6 Cumhuriyetin nitelikleri
7 Cumhuriyetin nitelikleri
8 VİZE
9 Temel hak ve özgürlükler
10 Temel hak ve özgürlükler
11 Yasama
12 Yasama
13 Yürütme
14 Yargı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri - Osmanlı dönemi
2 Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri - Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemi
3 Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri - 1924 Anayasası
4 Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri - 1961 Anayasası ve 1982 Anayasası
5 Anayasa yargısının işlevi, Anayasa mahkemelerinin oluşumu ve görevleri
6 İptal davası
7 İtiraz yolu
8 VİZE
9 Bireysel başvuru yolu
10 Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması
11 Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması
12 Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması
13 Anayasa Mahkemesi kararlarının etkisi
14 Anayasa Mahkemesi kararlarının etkisi
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 3 14 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 15 1 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 30 1 30
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 1 14 14
Toplam İş Yükü 143
Toplam İş Yükü / 25 5,72
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top