Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Türk Dili I(TUR001)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
TUR001 Türk Dili I 1 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin, Türkçenin geçmişini ve özelliklerini bilmesi, dili doğru ve etkili kullanabilmesi ve toplum içinde kendini daha iyi ifade edebilmesi mezun olduktan sonra başarılı bir kariyere sahip olmaları için çok önemli katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda dersin amaçları şu şekilde belirlenmiştir:
• Yükseköğrenim döneminde her öğrenciye anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek;
• Dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek;
• Türk edebiyatının seçkin yapıtlarıyla öğrencilerin eleştirel, sorgulayıcı, araştırıcı, yapıcı ve yaratıcı düşünce ve anlatımlarını geliştirmek;
Öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dil oluşumunu sağlamak ve anadil bilincine sahip gençler yetiştirmektir.
İçerik 1. Hafta: Dilin tanımı ve önemi
2. Hafta: Dil- Kültür İlişkisi - Dil ile ilgili verilen metin örneğini okuma
3. Hafta: Dilin türleri
4. Hafta: Dillerin Doğuşu ve Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasında Yeri
5. Hafta: Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihi Evreleri - ön okuma
6. Hafta: Türkiye Türkçesi
7. Hafta: Ses bilgisi - Öykü türü- Öykü yazarı araştırması
8. Hafta: Ara Sınav
9. Hafta: Ses Olayları - Şiir türü- bir şiir örneği seçme
10. Hafta: Biyografi ve gezi yazısı türleri- Biyografi araştırması
11. Hafta: Yazım Kuralları – Eleştiri türü- Eleştirel okuma örneği seçme
12. Hafta: Noktalama İşaretleri- Deneme türü
13. Hafta: Resmi Yazışmalar (Dilekçe ve tutanak) - Konu belirleme çalışması
14. Hafta: Yazışma Uygulamaları ve Değerlendirmeleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
1. Dilini doğru ve etkili kullanma becerisi kazanarak kendini topluluk önünde rahatlıkla ifade edebilir.
2. Yazılı anlatım becerilerini ve metin çözümleme yöntemlerini geliştirebilir.
3. Dil, kültür ve millet kavramları arasındaki bağlantıyı görerek kişisel ve toplumsal gelişme bakımından dili doğru ve etkili kullanabilir.
4. Türkçenin tarihi ve yayılma alanlarına dair bilgiyi sosyal ve mesleki girişimlerde bulunmak üzere kullanabilir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. Aksan, D., “Her Yönüyle Dil/Ana Çizgileriyle Dilbilim”, c.1,2,3, Türk Dil Kurumu., 1979-1982.
2. Atatürk, M.K, “Nutuk”.
3. Banguoğlu, T., “Türkçenin Grameri”, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2000.
4. Buckley, R., “Topluluk Önünde Konuşma”, Sistem Yayıncılık, Mayıs, 2001.
5. Ergin, M., “Üniversiteler İçin Türk Dili”, Bayrak Yayınları, 2002.
6. Gencan, T.N., “Dilbilgisi”, Ayraç Yayınevi, Ekim 2001.
7. Karaalioğlu, S.K., “Kompozisyon Sanatı”, İstanbul, Ocak 1999.
8. Karahan, L., “Türkçede Söz Dizimi”, Akçağ Yayınları, 1999.
9. Kudret, C., “Örneklerle Edebiyat Bilgileri”, c. 1, 2, İnkılap Kitabevi, 1980.
10. Moran, B., “Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış”, c. 1, 2, 3, İletşim Yayınları, 1983-1994.
11. Özdemir, E., “Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı”, Remzi Kitabevi, Ocak 1999.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 1. Hafta: Dilin tanımı ve önemi
2 2. Hafta: Dil- Kültür İlişkisi - Dil ile ilgili verilen metin örneğini okuma
3 3. Hafta: Dilin türleri
4 4. Hafta: Dillerin Doğuşu ve Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasında Yeri
5 5. Hafta: Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihi Evreleri - ön okuma
6 6. Hafta: Türkiye Türkçesi
7 7. Hafta: Ses bilgisi - Öykü türü- Öykü yazarı araştırması
8 8. Hafta: Ara Sınav
9 9. Hafta: Ses Olayları - Şiir türü- bir şiir örneği seçme
10 10. Hafta: Biyografi ve gezi yazısı türleri- Biyografi araştırması
11 11. Hafta: Yazım Kuralları – Eleştiri türü- Eleştirel okuma örneği seçme
12 12. Hafta: Noktalama İşaretleri- Deneme türü
13 13. Hafta: Resmi Yazışmalar (Dilekçe ve tutanak) - Konu belirleme çalışması
14 14. Hafta: Yazışma Uygulamaları ve Değerlendirmeleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi X
2 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
3 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
4 Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
5 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
6 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan ulusal ve/veya uluslararası standartlar hakkında bilgi X
11 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi X
12 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
13 Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; toplumsal ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci X
14 Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 7 1 7
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 13 13
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Toplam İş Yükü 60
Toplam İş Yükü / 25 2,40
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top