Hukuk Lisans Programı

Sosyal Güvenlik Hukuku(HUK405)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK405 Sosyal Güvenlik Hukuku 7 3 0 0 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Sedef KOÇ TANGÜN skoc@gsu.edu.tr (Email) Hazal TOLU hazaltolu@windowslive.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin, sosyal güvenlik hukukunun temel kavramları ve sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
İçerik Sosyal Güvenlik Hukuku dersi kapsamında, çalışanlara yönelik sosyal sigortalar mevzuatı bünyesinde düzenlenmiş olan iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, analık, işsizlik, malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları ve genel sağlık sigortası ile çalışmayanlara yönelik sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerin temel esasları ve yargı kararları incelenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler, sosyal güvenlik hukukunun temel kavramlarına hakim olup sosyal güvenlik sisteminin nasıl düzenlediğini göreceklerdir. Bu alandaki yargı kararlarının incelenip değerlendirilmesi sonucunda, hukuki muhakeme yeteneklerini geliştirebileceklerdir.
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı, uygulamalı çalışma, karar incelemesi.
Kaynaklar GÜZEL Ali/OKUR Ali Rıza/CANİKLİOĞLU Nurşen, Sosyal Güvenlik Hukuku
TUNCAY Can/EKMEKÇİ Ömer, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri
Anayasa, 5510 sayılı Kanun, konu ile ilgili uluslararası sözleşmeler
AYM kararları, Yargıtay 10. ve 21. HD. kararları
Yıl içinde basına yansıyan sosyal güvenlik haberleri
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Sosyal güvenlik kavramı
2 Sosyal güvenlik hukukunun tarihsel gelişimi
3 Uluslararası hukukta ve Anayasa hukukunda sosyal güvenlik
4 Türk sosyal güvenlik sisteminde reform
5 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Sigortalar Kanunu’nun temel kavramları
6 Sosyal sigortaların finansman kaynağı olarak primler
7 İş kazası ve meslek hastalığı sigortası
8 Hastalık ve analık sigortaları
9 Genel sağlık sigortası
10 İşsizlik sigortası
11 Malullük sigortası
12 Yaşlılık sigortası
13 Yaşlılık sigortası
14 Ölüm sigortası
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 5 2 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Toplam İş Yükü 70
Toplam İş Yükü / 25 2,80
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top