Hukuk Lisans Programı

Anayasa Yargısı(HUK369)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK369 Anayasa Yargısı 5 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Özen ÜLGEN ADADAĞ ozen.ulgen@gmail.com (Email) Burcu ALKIŞ balkis@gsu.edu.tr (Email) Yunus Emre ERDÖLEN (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Anayasa Yargısı alanında derinlemesine bilgi sahibi olmak

Anayasal normların Anayasa Mahkemesi tarafından nasıl yorumlandığını öğrenmek

Anayasa hukukunun temel kavramlarının, anayasa kurallarının, yargı kararlarının ve bilimsel kaynakların hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle incelenmesi

Anayasa kurallarının, yargı kararlarının, doktrindeki görüşlerin hukuki uyuşmazlıkların çözümünde kullanılmak amacıyla değerlendirilmesi

Anayasal metinlerin karşılaştırmalı bir şekilde incelenerek evrensel hukuk ilkelerinin aktarılması

Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışının aktarılması
İçerik Anayasa Mahkemesinin norm denetimi alanındaki yetkileri ve bunların uygulanmasının değerlendirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları Anayasa kurallarını, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar, değerlendirebilmek

Anayasa kuralları, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları çözebilmek

Hukuki uyuşmazlıkları anayasa kuralları, yargı kararları ve doktrindeki görüşleri değerlendirerek çözüme kavuşturmak

Evrensel hukuk ilkelerini özümsemek; hukuksal sorunları olan ve olması gereken hukuk açısından algılama ve çözme yetkinliğine sahip olmak
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, karar incelemesi
Kaynaklar Anayasa Mahkemesi Kararları
Karşılaştırmalı Hukukta Anayasaya Uygunluk Denetimi Yapan Mahkeme Kararları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Anayasa Yargısı Modelleri - Avrupa'da Anayasa Yargısının Doğuşu
2 Anayasa Mahkemesine İlişkin Kuralların Kelsen'in Teorisiyle Uyumu
3 Anayasa Mahkemesi Denetimine Tabi Normlar - Karşılaştırmalı Hukuk Değerlendirmesi
4 Eksik Düzenlemenin Anayasaya Uygunluğunun Denetimi
5 Anayasa Mahkemesine Başvuru Usulü - Karşılaştırmalı Hukuk Değerlendirmesi
6 Anayasa Mahkemesinin Karar Türleri - Kararların Etkisi
7 Yorumlu ret kararları - Yönünden İptal Kararları - Karşılaştırmalı Hukuk Değerlendirmesi
8 Karşılaştırmalı Hukuk Uygulamalarında Alternatif Karar Türleri
9 Vize Sınavı
10 Anayasa Yargısı Tarihinden Seçme Karar İncelemeleri
11 Karar incelemesi
12 Karar incelemesi
13 Karar incelemesi
14 Karar İncelemesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 6 1 6
Sunum 1 8 8
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Toplam İş Yükü 50
Toplam İş Yükü / 25 2,00
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top