Hukuk Lisans Programı

Borçlar Hukuku I (Özel Hükümler)(HUK321)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK321 Borçlar Hukuku I (Özel Hükümler) 5 3 0 0 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Mehtap İPEK İŞLETEN mipek@gsu.edu.tr (Email) Doğan KARA dkara@gsu.edu.tr (Email) Eylem IŞIK (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Uygulamada sık rastlanan sözleşmelerle ilgili temel bilgileri kazandırmak
İçerik Konu başlıklarında gösterilmiştir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci:

1. Sözleşmelere ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
2. Borçlar Kanunu bağlamında sözleşmelere ile ilgili yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından, bunların gelişiminden ve bunlarla ilgili olarak bilimsel değerlendirmelerden haberdar olur.
3. Sözleşme tipleri alanında mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle izler, inceler, yorumlar, değerlendirir ve eleştirir.
4. İsimli ve isimsiz sözleşmelere ilişkin uygulamada karşılaşılan sorunları sıralar.
5. İsimli ve isimsiz sözleşmelere ilişkin uygulamada karşılaşılan hukuki sorunları çözer.
6. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7. Somut uyuşmazlıkların adil biçimde çözülmesini sağlamaya çalışma, hukuki düzenlemeleri takip etme ve bu çerçevede yargılama sürecinde yer alabilecek alt yapıya sahiptir.
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı
Problem çözme
Kaynaklar Cevdet Yavuz, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C. I, C. II, İstanbul 2022.
Cevdet Yavuz, Borçlar Hukuku Özel Hükümler Ders Kitabı, İstanbul 2018.
Aydın Zevkliler, Emre Gökyayla, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara, 2021.
Fikret Eren, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 2021.
Fahrettin Aral, Hasan Ayrancı, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 2019.
M. Alper Gümüş, Borçlar Hukuku Özel Hükümler (Kısa Ders Kitabı), İstanbul, 2018.
M. Alper Gümüş, Borçlar Hukuku Özel Hükümler Cilt 1-2, İstanbul 2013.
Borçlar Kanunu
Medenî Kanun
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İsimsiz Sözleşmeler Genel Teorisi
2 Satım sözleşmesi – Tanımı, Unsurları,Satım sözleşmesi – Tanımı, Unsurları,Satım sözleşmesi – Tanımı, Unsurları
3 Satım Sözleşmesinin Şekli ve Geçerliliği,Satım Sözleşmesinin Şekli ve Geçerliliği,Satım Sözleşmesinin Şekli ve Geçerliliği
4 Taşınır Satımı – Genel Bilgiler,Taşınır Satımı – Genel Bilgiler,Taşınır Satımı – Genel Bilgiler
5 Satıcının Borçları,Satıcının Borçları
6 Alıcının Borçları
7 Taşınmaz Satımı
8 Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Diğer Satım Türleri
9 Trampa Sözleşmesi ve Bağışlama Sözleşmesi
10 Kira Sözleşmesi – Tanımı, Unsurları, Şekli, Geçerliliği
11 Kiracının Borçları
12 Kiralayanın Borçları
13 Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi
14 Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Toplam İş Yükü 74
Toplam İş Yükü / 25 2,96
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top