Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Yönetim ve Organizasyon(IND364)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
IND364 Yönetim ve Organizasyon 5 3 0 0 4 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Sadettin Emre ALPTEKİN ealptekin@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı öğrencilere günümüz modern örgütlerinin yönetilmesi için gerekli olan teori, kavram ve teknikleri öğretebilmektir. Bu dersi alan öğrenciler ayrıca planlama, örgütleme, yöneltme ve denetim gibi temel yönetim fonksiyonları ve uygulamaları hakkında da bilgi sahibi olacaklardır.
İçerik 1.hafta: Yönetime Giriş: Yönetim ve Yöneticiler
2. hafta: Yönetim düşüncesinin ve uygulamalarının tarihsel gelişimi ve güncel yaklaşımlar
3. hafta: Karar verme ve süreçleri
4. hafta: Planlama
5. hafta: Stratejik planlama süreci
6. hafta: Örgütleme ve örgüt yapıları
7. hafta: Ara sınav
8. hafta: Grup ve motivasyon yönetimi
9. hafta: Liderlik
10. hafta: Kişilerarası ilişkiler yönetimi
11. hafta: Denetleme
12. hafta: Örnek olay çalışmaları ve proje sunumları
13. hafta: Örnek olay çalışmaları ve proje sunumları
14.hafta: Örnek olay çalışmaları ve proje sunumları
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
1- Planlama, örgütleme, yöneltme denetim gibi yönetimin temel fonksiyonlarını anlayabilmeli, açıklayabilmeli ve analiz edebilmelidir.
2- Yönetim teori ve uygulamalarını analiz edebilmeli ve tartışabilmelidir.
3- Güncel yönetim sorunlarını analiz edebilmeli ve çözümler üretebilmelidir.
4- Kişilerarası ilişkiler, takım çalışması, liderlik ve çatışma yönetimi gibi yetkinlikleri değerlendirebilmelidir.
5- Eleştirel bir bakış açısı ve yazılı/sözlü iletişim yetkinlikleri geliştirebilmelidir.
6- Yönetim ve liderlik kademelerinde başarılı olmasını sağlayacak bilgi, yetenek, tutum ve değerler geliştirebilmelidir.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, örnekleme ve örnek olay yöntemi
Kaynaklar • T. Koçel “İşletme Yöneticiliği”, 13.bası, Beta: Istanbul 2011.
• R.L. Daft, “New Era of Management”, 10th edition, SOUTH-WESTERN: NY 2011.
• Schermerhorn, J.R., “Exploring Management in Modules”, John Wiley, 2006
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Organizasyon teorisine giriş, mevcut yönetim felsefelerinin anlatılması
2 Organizasyonun dış çevresi
3 Organizasyonlar arası ilişki
4 Uluslararası çevre için organizasyonların tasarlanması
5 Strateji, organizasyon tasarımı, etkinlik ve yönetimin rolü
6 Organizasyon yapısının temelleri ve girişimcilik
7 Organizasyonel kültür ve etik değerler
8 Yaratıcılık ve değişimin yönetimi
9 Ara Sınav
10 Karar verme süreçleri
11 Anlaşmazlık, güç ve politika
12 Üretim ve hizmet teknolojileri
13 Bilgi teknolojileri ve kontrol
14 Organizasyonun büyüklüğü, organizasyonların yaşam çevrimi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 30
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi
2 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
3 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
4 Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
5 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
6 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan ulusal ve/veya uluslararası standartlar hakkında bilgi X
11 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi X
12 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
13 Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; toplumsal ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci
14 Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi X
15 Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 1 1
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Toplam İş Yükü 107
Toplam İş Yükü / 25 4,28
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top