Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Olasılık(ING241)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ING241 Olasılık 3 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Mehtap DURSUN KARAHÜSEYİN mdursun@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Programda zorunlu ders olarak sunulan bu ders, öğrencilere olasılık teorisine ait temel kavramları algılamada ve bu disipline ilişkin yöntemleri (olayların olasılıkları, rassal değişkenlere ilişkin kurallar ve moment kavramı, rassal değişkenlerin dönüşümleri, Gauss’un önerimleri) kullanma yeterliliğine ulaşmada yardımcı olacaktır. Bu kapsamda dersin amaçları şu şekilde belirlenmiştir:
• Öğrenciye olasılık kavramını, özellikle de belirsiz olaylarla ilgili olarak rassal değişkenleri tanıtmak
• Öğrencinin farklı olasılık dağılımlarına hakim olmalarını sağlamak
• Öğrencinin iş dünyasında karşısına çıkabilecek problemlerde özellikle belirsizliğin analizinde olasılık teorisinden faydalanmalarını sağlamak
İçerik 1. Hafta: Ders tanıtımı ve olasılığa giriş
2. Hafta: Bir olayın olasılığı, olasılık aksiyomları, koşullu olasılık, bağımsız olaylar, Bayes teoremi
3. Hafta: Rassal değişkenler ve olasılık dağılımları
4. Hafta: Olasılık dağılım fonksiyonu, olasılık kütle fonksiyonu, olasılık yoğunluk fonksiyonu
5. Hafta: Beklenen değer, varyans ve standart sapma
6. Hafta: İki ve daha yüksek boyutlu rassal değişkenler
7. Hafta: Momentler
8. Hafta: Ara Sınav
9. Hafta: Bazı önemli kesikli dağılımlar
10. Hafta: Bazı önemli kesikli dağılımlar (devam)
11. Hafta: Bazı önemli kesikli dağılımlar (devam)
12. Hafta: Bazı önemli sürekli dağılımlar
13. Hafta: Bazı önemli sürekli dağılımlar (devam)
14. Hafta: Bazı önemli sürekli dağılımlar (devam)
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
1. Kümeler teorisi ve olasılık aksiyomları arasındaki ilişkiyi açıklayabilir.
2. Rassal değişkenlere ait farklı fonksiyonları ayırt edebilir.
3. Rassal değişkenlerin karakteristik özelliklerini tanımlayabilir.
4. Önemli kesikli ve sürekli dağılımlarının hangilerini olduğunu sıralayabilir.
5. Olasılık dağılımlarının fonksiyonları yardımıyla olasılık teorisini gerçek hayat örneklerine uygulayabilir.
Öğretim Yöntemleri Anlatım, tartışma, soru-cevap.
Kaynaklar • Soong, T.T., Fundamentals of Probability and Statistics for Engineers, John Wiley & Sons, 2004.
• Akdeniz, F., Olasılık ve İstatistik, Baki Kitapevi, Eylül 1998.
• Ross, S.M., Introduction to probability models, Academic Press, 2003, 8th Ed.
• Lipschutz, S., Lipson, M., Olasılık, Schaum serisi, Nobel Akademik Yayıncılık, 2013.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Ders ile ilgili genel kuralların belirlenmesi
2 Bir olayın olasılığı, olasılık aksiyomları, koşullu olasılık, bağımsız olaylar, Bayes teoremi
3 Rassal değişkenler ve olasılık dağılımları
4 Olasılık dağılım fonksiyonu, olasılık fonksiyonu, olasılık yoğunluk fonksiyonu
5 Beklenen değer, varyans ve standart sapma
6 İki boyutlu rassal değişkenler
7 Momentler
8 Bazlı önemli kesikli dağılımlar
9 Ara Sınav
10 Bazlı önemli kesikli dağılımlar (devam)
11 Bazlı önemli kesikli dağılımlar (devam)
12 Bazlı önemli sürekli dağılımlar
13 Bazlı önemli sürekli dağılımlar (devam)
14 Bazlı önemli sürekli dağılımlar (devam)
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi X
2 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
3 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
4 Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
5 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
6 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan ulusal ve/veya uluslararası standartlar hakkında bilgi
11 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi
12 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; toplumsal ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci
14 Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi
15 Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 2 26
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 17 17
Toplam İş Yükü 95
Toplam İş Yükü / 25 3,80
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top