Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Uluslararası Güvenlik(RI-616)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI-616 Uluslararası Güvenlik 2 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Ayşe Füsun TÜRKMEN fturkmen@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, uluslararası güvenlik (ve güvensizlik) hakkında genel bir düşünce geliştirmek, uluslararası siyasetteki aktörlerin güvenliğini sağlaman ve korumak amacıyla geliştirdikleri stratejileri tartışmaktır. Güncel uluslararası siyaset ortamında, dünya savaşı tarzı büyük savaşların mevcut olmamasına rağmen, devletlerarası ve devletlerle devlet dışı oyuncular arasındaki şiddet varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Bu bağlamda, uluslararası çatışmaların güncel örnekleri ve aynı zamanda uluslararası güvenliği yeniden tesis etme girişimleri bu ders kapsamında tartışılacaktır.
İçerik Bkz. Haftalık Plan
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi alan bir öğrenci,
1. Uluslararası Güvenlikle İlgili Temel Teorileri Öğrenmiş Olacak,
2. Uluslararası Güvenlik (ve Güvensizlik) Ortamındaki Devlet ve Devlet Dışı Oyuncuları Tespit Etmiş Olacak,
3. Uluslararası Güvenliği Tehdit Eden Güncel Sorunları Tahlil Edebilecektir.
Öğretim Yöntemleri Öğretim üyesi ve öğrenci sunumları.
Kaynaklar AKAD Mehmet Tanju, 20. yy Savaşları, İstanbul: Kastaş yayınları, 1992.
ARON Raymond, Paix et Guerre entre les Nations, Paris: Calmann-Levy, 1984.
AYOOB Mohammed, “Defining Security: A Subaltern Realist Perspective” in Critical Security Studies: Concepts and Cases, Keith Krause and Michael Williams, eds., London: UCL Press, 1997.
BONIFACE Pascal, La Puissance Internationale, Paris: IRIS, 1994.
BRZEZINSKI Zbiegniev, Büyük Satranç Tahtası, İstanbul: Sabah Kitapları, 1998.
BOULDING Kenneth, Stable Peace, Austin: University of Texas, 1979.
BUZAN Barry, People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, New York: Harvester Wheatsheaf, 1991.
CHALIAND Gerard, BLIN, ARNAUD, Dictionnaire de Strategie Militaire, Paris: Perrin, 1998.
CLAUSEWITZ Karl von., De la Guerre, Paris: Les Editions de la Minuit, 1985.
COLARD Daniel, Les Relations Internationales de 1945 a nos jours, Paris: Armand Colin, 1997.
DeFARGES Philippe Moreau, Les Grands Concepts de la Politique Internationale, Paris: Hachette, 1995.
DE SENARCLENS, La Politique Internationale, Paris: Armand Colin, 1992.
DEDEOĞLU Beril, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, İstanbul: Derin yayınları, 2002.
DUFFIELD Mark, “Relief and Reconstruction: Social Reconstruction and the Radicalisation of Development: Aid as a Relation of global Liberal Governance”, Development and Change 33:5, 2002, pp:1049-1071.
ERGUN Feridun, Uluslararası Politika Stratejileri, İstanbul: İ.Ü. Yayınları, ty.
GERGER Haluk, Nükleer Tehlike, Nükleer Silahlar ve Nükleer Savaş, Ankara: Bilim ve Sanat yayınları, 1984.
GILPIN Robert, War and Change in World Politics, Cambrigde: CUP, 1981.
GOUNELLE Max, Relations Internationales, Paris: Dalloz, 3eme Ed., 1996.
GÖNLÜBOL Mehmet, Uluslararası Politika, İlkeler, Kavramlar, Kuramlar, Ankara: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi yayınları, 1978.
HALIDAY Fred, Yeni Soğuk Savaş, İstanbul: Belge yayınları, 1985.
HERZ J., Political Realism and Political Idealism, Chicago: Chicago University press, 1951.
HOFFMANN Stanley, “Clash of Globalizations”, Foreign Affairs 81:4, 2002.
HOLLIS Martin et all., Explaining and Understanding International Relations, Oxford: Clarendon Press, 1990.
HOLSTI Kalevi, The State, War, and the State of War, Cambrigde: CUP, 1996.
KENNEDY Paul, Savaşta ve Barışta Büyük Stratejiler, İstanbul: Eti Kitapları, 1995.
KEOHANNE Robert O., NYE Joseph, Power and Interdependence: World Politics in Transition, Boston: Little Browne, 1977.
KISSENGER Henry, Diplomasi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür yayınları, 2001.
LAKE David A., POWELL Robert, Stratejic Choice and International Relations, New Jersey: Princeton University Press, 1999.
MCSWEENEY Bill, “Identity and Security: Buzan and the Copenhagen School”, Review of International Studies 22:1, 1996, pp:82-93.
MEARSHEIMER John, The Tragedy of Great Power Politics, New York: Norton, 2001.
MURRAY W., KNOX Macgregor, BERNSTEIN Alvin, Making of Strategy, Cambrigde: CUP, 1994.
ROCHE J.J., Theories des Relations Internationales, Paris: Montchrestien, 1997.
ROTHSTEIN Robert, Alliance and Small Powers, New York: Columbia University Press, 1968.
SÖNMEZOĞLU Faruk, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2000.
SÖNMEZOĞLU Faruk, Dış Politikada Yeni Alanlar, Yeni Bakışlar, İstanbul: Der yayınları, 1998.
SÖNMEZOĞLU Faruk, Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, İstanbul: Der yayınları, 2000.
WAEVER Ole, BUZAN Barry, KELSTRUP Morten and LeMAITRE Pierre, Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe, London: Pinter Publishers, 1993.
WALTZ Kenneth, Theory of International Politics, Massachussetts: Addison,Wesley Pub., 1979.
WRIGHT Martin, Power Politics, London: Continuum, 2002.
YALÇINKAYA Haldun, Savaş, İstanbul: İmge Kitapevi, 2008.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Tehdit Algılaması, Amaç Saptaması, Güç ve Etki Kavramları
3 Tarihsel Arka Plan
4 Güvenlik Stratejileri Kavramı ve Temel Stratejiler
5 Devletlerin Başlıca Güvenlik Stratejileri
6 Devletlerin Başlıca Güvenlik Araçları
7 Vize Sınavı
8 Bölgesel Güvenlik
9 Gelişmekte Olan Ülkeler ve Güvenlik
10 Terör ve Devlet
11 Ekonomi ve Güvenlik
12 Küreselleşen Dünyada Güvenlik
13 Savaş ve Barış
14 Genel Değerlendirme: Küresel Güvenlik ve Güvensizlik
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 40
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Lisans düzeyinde almış olduğu eğitimi derinleştirmiş olabilmeli; X
2 Uluslararası İlişkiler disiplininin gerektirdiği siyaset bilimi ve felsefesi, tarih, hukuk, iktisat, sosyoloji temeline hâkimiyetinden hareketle çok yönlü analiz kapasitesini geliştirmiş olabilmeli; X
3 Bu düzeyde edinmiş olduğu bilgiyi pekiştirmiş olarak uzmanlık düzeyinde pratiğe dökebilecek durumda olmalı; X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlık alanını belirlemiş olmalı ve yüksek lisans çalışmalarını bu seçim doğrultusunda derinleştirmeli, analitik kapasitesini arttırmalı; X
5 Araştırma yöntemleri konusunda uzmanlık düzeyinde yetkinleşmiş olmalı, araştırmalarından elde etmiş olduğu bulguları bilimsel kıstaslara uygun bir şekilde değerlendirebilmeli; X
6 Galatasaray Üniversitesi’nin, Avrupa ile kurumsal ilişkileri ışığında, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olabilmeli; X
7 Akademik ve/ veya uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarda etkin bir yer alacak bilgi ve beceriye sahip olabilmeli; X
8 Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip etmekle kalmayıp, bu yayınlara katkıda bulunabilecek akademik ve dil (Fransızca, İngilizce, Türkçe) yetisine ve donanımına sahip olabilmeli; X
9 Araştırmacı yönü gelişmiş olmalı; bu amaç doğrultusunda edindiği bilgi ve becerileri, niteliksel ve niceliksel çalışmalarda etkin biçimde kullanabilecek seviyede olmalı; X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 19 19
Ödevler 1 3 3
Sunum 1 3 3
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 2 10 20
Diğer 3 6 18
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top