Hukuk Lisans Programı

Kamu Maliyesi(MAL202)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
MAL202 Kamu Maliyesi 4 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Hakan Üzeltürk huzelturk@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kamu sektörünün tanımı, kapsamı ve fonksiyonları, kamu hizmetlerinin ve giderlerinin nitelikleri, kamu gelirlerinin tanımı, amaçları ve çeşitleri, maliye politikasının amaçları ve araçları ve bütçe sistemi hakkında genel bilgileri kazandırmak.
İçerik Kamu Maliyesinin temel kavramları ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi, Kamu hizmetleri ve dışsallıklar, Kamu harcamaları, Kamu harcamalarının Sınıflandırılması, Kamu gelirleri, Kamu gelirlerinin sınıflandırılması, Vergi teorisi, Vergi ilkeleri, Vergilerin sınıflandırılması, Kamu bütçesi ve Türk Bütçe sistemi, Devlet borçları, Maliye politikası
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci:,
-Kamu maliyesinin temel kavramlarını öğrenecek,
-Kamu gelirlerinin hangi kaynaklardan sağlandığını ve bu kaynakların hangi gider kalemlerinde kullanıldığını öğrenecek,
-Türk Bütçe Sistemi hakkında temel bilgilere sahip olacak ve birey ile devlet arasındaki vergi ilişkisinin doğumu, gelişimi ve sona ermesine ilişkin kurallar ve ilkeler bütününe hâkim olacaktır.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Kamu Maliyesinin temel kavramları ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi
2 Kamu hizmetleri ve dışsallıklar
3 Kamu harcamaları
4 Kamu harcamalarının sınıflandırılması
5 Kamu gelirleri
6 Kamu gelirlerinin sınıflandırılması
7 Vergi teorisi
8 Vergi ilkeleri
9 Ara Sınav
10 Vergilerin sınıflandırılması
11 Vergilerin sınıflandırılması (Devam)
12 Kamu bütçesi ve Türk Bütçe sistemi
13 Devlet borçları
14 Maliye politikası
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 40
Sunum 1 60
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 78
Toplam İş Yükü / 25 3,12
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top