Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Uluslararası İlişkiler Tarihi(RI-617)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI-617 Uluslararası İlişkiler Tarihi 1 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Zeynep ARIKANLI zarikanli@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Farklı disiplinlerden gelen ve farklı alt yapılara sahip öğrencilere, günümüz uluslararası siyasi sisteminin tarihsel temellerini aktarmak ve günümüz dünyasını bu perspektiften de analize etmelerine olanak vermek.
İçerik 1648 tarihli Vestfalya Antlaşmalar'ından İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği 1945'e kadar geçen süreci ele alan ders, modern egemen devlet sisteminin gelişim seyrini ele almaktadır. Dünyayı kuran ve yıkan savaşlar, barış antlaşmaları, toplumsal ve ekonomik krizler, Avrupa'dan başlayarak özellikle 1860 sonrasında Uzak Doğu'yu da kapsayan geniş bir coğrafi alanın çoklu ama birbirine paralel giden tarih(ler)ini incelemektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Uluslararası İlişkiler disiplininin gelişimi hakkında bilgi edinirler;
- Günümüz uluslararası sisteminin tarihsel temellerini öğrenirler;
- Hem sistem, hem aktör düzeyinde analiz yapma becerisi elde ederler.
Öğretim Yöntemleri Dersi veren öğretim üyesinin anlatımının yanı sıra, ekli kaynakça dışında metinlerle desteklenen ders, diğer yandan görsel materyallerle ilerlerler. Buna göre, her konu başlığına ilişkin belgesel/ video gösterimi yapılır
Kaynaklar AGAMBEN, Giorgio, Homo Sacer I. Le Pouvoir Souverain et la Vie Nue. Çeviren: Marilène Raiola, Paris : Éditions du Seuil, 1995, 216 s.
---------------------------- État d’Exception. Homo Sacer, II-1, traduit par Joel Gayraud, Paris : Éditions du Seuil, 2003, 151 s.
BENJAMIN, Walter, Pasajlar, Çeviren: Ahmet Cemal, İstanbul : Yapı Kredi Yayınları, Ocak 2002, 4. Baskı, 277 s.
BEST, Antony ve diğerleri. (ed.), 20. Yüzyılın Uluslararası İlişkiler Tarihi, Çeviren : Taciser Ulaş Belge, Ankara : Siyasal Kitabevi, Eylül 2012, 615 s.
BRAUDEL, Fernand, Grammaire des Civilisations, Paris : Champs/ Flammarion, 1993, 625 s.
CARR, Edward Hallet, Tarih Nedir, Çeviren: Misket Gizem Gürtük, İstanbul: İletişim Yayınları, 2018, 21. Baskı, 255 s.
------------------------------- The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939. An Introduction to the Study of International Relations, New York : Palgrave, 2001, cviii+ 233 s.
FROMKIN, David, A Peace to End All Peace. The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East, New York : Avon Books, 1990, 635 s.
HOBSBAWM, Eric J., Devrim Çağı, 1789-1848, Çeviren: Bahadır Sina Şener, Ankara: Dost Kitabevi, 6. Baskı, 375 s.
--------------------- İmparatorluklar Çağı, 1875-1914, traduit par Vedat Ulvi Aslan, Ankara: Dost Kitabevi, 6. Baskı, 428 s.
---------------------- Aşırılıklar Çağı. Kısa 20. Yüzyıl, traduit par Yavuz Aldoğan, İstanbul: Everest Yayınları, 2006, 10. Baskı, 788 s.
--------------------- İlkel Asiler. 19. ve 20. Yüzyıllarda Toplumsal Hareketin Arkaik Biçimleri Üzerine İncelemeler, traduit par Uygur Kocabaşoğlu, İstanbul : 2012, 267 s.
İBN HALDUN, Mukaddime 1-2, İstanbul : Dergâh Yayınları, 2005, 4. Baskı.
MANN, Micheal, İktidarın Tarihi I: Başlangıcından 1760’a Kadar Toplumsal İktidarın Kaynakları, Çeviren: Emre Kolay, Olcay Sevimli, Soner Torlak, Esin Saraçoğlu, Ankara: Phoenix, 2013, 616 s.
------------------------- İktidarın Tarihi II: Sınıfların ve Ulus-Devletlerin Yükselişi, 1760-1914, Çeviren: Ali Rıza Gürgen; Gülben Şaş; Elçin Deniz Efe; Hüseyin Ali Sözen; Soner Torlak; Bilgesu Savcı; Mehmet Sait Türk, Ankara: Phoenix, Aralık 2012, 848 s.
----------------------- İktidarın Tarihi III: Küresel İmparatorluklar ve Devrim, 1890-1945, Çeviren: Ali Rıza Günden Özgür Balkılıç, Ankara: Phoenix, Nisan 2017, 606 s.
---------------------- The Sources of Social Power, Vol. 4: Globalizations, 1945-2011, Los Angeles: The University of California Press, Şubat 2013, 496 s.
MOORE, Barrington, Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri. Çağdaş Dünyanın Yaratılmasında Soylunun ve Köylünün Rolü, Çeviren: Şirin Tekeli ve Alâeddin Şenel, Ankara : İmge Kitabevi, Şubat 2003, 707 s.
NİZAMÜ’L-MÜLK, Siyasetnâme, Çeviren: Mehmet Taha Ayar, İstanbul : Türkiye İş Bankası Yayınları, Kasım 2012, 4. Baskı, 365 s.
SANDER, Oral, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, Ankara : İmge Kitabevi, Ocak 2015, 25. Baskı, 423 s.
------------------ Siyasi Tarih, 1918-1994, Ankara : İmge Kitabevi, Mart 2015, 22. Baskı , 605 s.
SCHMITT, Carl, Le Nomos de la Terre dans le Droit des Gens du Jus Publicum Europeaum, Çeviren: Lilyane Deroche-Gurcel, Paris : Presses Universitaires de France, Ocak 2001, 363 s.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş ve Tanıtım
2 Vestfalya'dan Fransız Devrimi'ne, 1648-1789
3 Dünyayı Değiştiren Devrim: Fransız Devrimi, 1789-1799
4 Fransız Devrimi'nden Viyana Düzeni'ne, 1789-1815
5 Viyana Düzeni Yıkılırken: 1848-1856
6 Dünya Değişiyor, 1860-1890
7 İmparatorluklar Çağı, 1890-1914
8 VİZE
9 Bildiğimiz Dünyanın Sonu: Birinci Dünya Savaşı, 1914-1918
10 İki Savaş Arası Dönem, 1919-1939
11 Totaliter Rejimlerin Yükselişi
12 İkinci Dünya Savaşı, 1939-1945
13 Yeni Dünya Sistemi ve Soğuk Savaş'a Doğru
14 Genel Değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Kısa Sınavlar 7 25
Toplam 8 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Lisans düzeyinde almış olduğu eğitimi derinleştirmiş olabilmeli; X
2 Uluslararası İlişkiler disiplininin gerektirdiği siyaset bilimi ve felsefesi, tarih, hukuk, iktisat, sosyoloji temeline hâkimiyetinden hareketle çok yönlü analiz kapasitesini geliştirmiş olabilmeli; X
3 Bu düzeyde edinmiş olduğu bilgiyi pekiştirmiş olarak uzmanlık düzeyinde pratiğe dökebilecek durumda olmalı; X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlık alanını belirlemiş olmalı ve yüksek lisans çalışmalarını bu seçim doğrultusunda derinleştirmeli, analitik kapasitesini arttırmalı; X
5 Araştırma yöntemleri konusunda uzmanlık düzeyinde yetkinleşmiş olmalı, araştırmalarından elde etmiş olduğu bulguları bilimsel kıstaslara uygun bir şekilde değerlendirebilmeli; X
6 Galatasaray Üniversitesi’nin, Avrupa ile kurumsal ilişkileri ışığında, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olabilmeli; X
7 Akademik ve/ veya uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarda etkin bir yer alacak bilgi ve beceriye sahip olabilmeli; X
8 Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip etmekle kalmayıp, bu yayınlara katkıda bulunabilecek akademik ve dil (Fransızca, İngilizce, Türkçe) yetisine ve donanımına sahip olabilmeli; X
9 Araştırmacı yönü gelişmiş olmalı; bu amaç doğrultusunda edindiği bilgi ve becerileri, niteliksel ve niceliksel çalışmalarda etkin biçimde kullanabilecek seviyede olmalı; X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 1 13
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Kısa Sınavlar 7 8 56
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top