Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Uluslararası İlişkiler Tarihi(RI-815)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI-815 Uluslararası İlişkiler Tarihi 1 3 0 0 3 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Zeynep ARIKANLI zarikanli@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Farklı disiplinlerden, alt yapılardan ve meslek gruplarından gelen ve yaşları değişen öğrencilere, günümüz uluslararası siyasi sisteminin tarihsel temellerini aktarmak ve günümüz dünyasını bu perspektiften de analize etmelerine olanak vermek.
İçerik 1648 tarihli Vestfalya Antlaşmalar'ından İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği 1945'e kadar geçen süreci ele alan ders, modern egemen devlet sisteminin gelişim seyrini ele almaktadır. Dünyayı kuran ve yıkan savaşlar, barış antlaşmaları, toplumsal ve ekonomik krizler, Avrupa'dan başlayarak özellikle 1860 sonrasında Uzak Doğu'yu da kapsayan geniş bir coğrafi alanın çoklu ama birbirine paralel giden tarih(ler)ini incelemektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin sonunda öğrenciler:
- Uluslararası İlişkiler disiplininin gelişimi hakkında bilgi edinirler;
- Günümüz uluslararası sisteminin tarihsel temellerini öğrenirler;
- Hem sistem, hem aktör düzeyinde analiz yapma becerisi elde ederler.
Öğretim Yöntemleri Dersi veren öğretim üyesinin anlatımının yanı sıra, ekli kaynakça dışında metinlerle desteklenen ders, diğer yandan görsel materyallerle ilerlerler. Buna göre, her konu başlığına ilişkin belgesel/ video gösterimi yapılır.
Kaynaklar AGAMBEN, İstisna Hali, Çeviren: Kemal Atakay, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2018, 127 s.
BEST, Antony ve diğerleri. (ed.), 20. Yüzyılın Uluslararası İlişkiler Tarihi, Çeviren : Taciser Ulaş Belge, Ankara : Siyasal Kitabevi, Eylül 2012, 615 s.
CARR, Edward Hallet, Tarih Nedir, Çeviren: Misket Gizem Gürtük, İstanbul: İletişim Yayınları, 2018, 21. Baskı, 255 s.
------------------------------- The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939. An Introduction to the Study of International Relations, New York : Palgrave, 2001, cviii+ 233 s.
FROMKIN, David, A Peace to End All Peace. The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East, New York : Avon Books, 1990, 635 s.
HOBSBAWM, Eric J., Devrim Çağı, 1789-1848, Çeviren: Bahadır Sina Şener, Ankara: Dost Kitabevi, 6. Baskı, 375 s.
--------------------- İmparatorluklar Çağı, 1875-1914, Çeviren:Vedat Ulvi Aslan, Ankara: Dost Kitabevi, 6. Baskı, 428 s.
---------------------- Aşırılıklar Çağı. Kısa 20. Yüzyıl, Çeviren:Yavuz Aldoğan, İstanbul: Everest Yayınları, 2006, 10. Baskı, 788 s.
--------------------- İlkel Asiler. 19. ve 20. Yüzyıllarda Toplumsal Hareketin Arkaik Biçimleri Üzerine İncelemeler, Çeviren:Uygur Kocabaşoğlu, İstanbul : 2012, 267 s.
İBN HALDUN, Mukaddime 1-2, İstanbul : Dergâh Yayınları, 2005, 4. Baskı.
MANN, Micheal, İktidarın Tarihi I: Başlangıcından 1760’a Kadar Toplumsal İktidarın Kaynakları, Çeviren: Emre Kolay, Olcay Sevimli, Soner Torlak, Esin Saraçoğlu, Ankara: Phoenix, 2013, 616 s.
------------------------- İktidarın Tarihi II: Sınıfların ve Ulus-Devletlerin Yükselişi, 1760-1914, Çeviren: Ali Rıza Gürgen; Gülben Şaş; Elçin Deniz Efe; Hüseyin Ali Sözen; Soner Torlak; Bilgesu Savcı; Mehmet Sait Türk, Ankara: Phoenix, Aralık 2012, 848 s.
----------------------- İktidarın Tarihi III: Küresel İmparatorluklar ve Devrim, 1890-1945, Çeviren: Ali Rıza Günden Özgür Balkılıç, Ankara: Phoenix, Nisan 2017, 606 s.
---------------------- The Sources of Social Power, Vol. 4: Globalizations, 1945-2011, Los Angeles: The University of California Press, Şubat 2013, 496 s.
MOORE, Barrington, Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri. Çağdaş Dünyanın Yaratılmasında Soylunun ve Köylünün Rolü, Çeviren: Şirin Tekeli ve Alâeddin Şenel, Ankara : İmge Kitabevi, Şubat 2003, 707 s.
NİZAMÜ’L-MÜLK, Siyasetnâme, Çeviren: Mehmet Taha Ayar, İstanbul : Türkiye İş Bankası Yayınları, Kasım 2012, 4. Baskı, 365 s.
SANDER, Oral, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, Ankara : İmge Kitabevi, Ocak 2015, 25. Baskı, 423 s.
------------------ Siyasi Tarih, 1918-1994, Ankara : İmge Kitabevi, Mart 2015, 22. Baskı , 605 s.
SCHMITT, Carl, Le Nomos de la Terre dans le Droit des Gens du Jus Publicum Europeaum, Çeviren: Lilyane Deroche-Gurcel, Paris : Presses Universitaires de France, Ocak 2001, 363 s.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Vestalya'dan Fransız Devrimi'ne, 1648-1789
3 Fransız Devrimi'nden Viyana Düzeni'ne, 1789-1815
4 Devrimler Çağı, 1815-1848
5 Viyana Düzeni Yıkılırken, 1848-1856
6 Dünya Değişiyor, 1860-1890
7 İmparatorluklar Çağı, 1890-1914
8 Vize
9 Bildiğimiz Dünyanın Sonu: Birinci Dünya Savaşı, 1914-1918
10 İki Savaş Arası dönem, 1919-1939
11 Totaliter Rejimlerin Yükselişi
12 İkinci Dünya Savaşı, 1939-1945
13 Yeni Dünya Sistemi ve Soğuk Savaş'ın Başlangıcı
14 Genel Değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 7 25
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 8 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 1 13
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Kısa Sınavlar 7 8 56
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top