Lojistik ve Finansman Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Çok Ölçütlü Karar Verme ve Lojistikteki Uygulamaları(LFM 533)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFM 533 Çok Ölçütlü Karar Verme ve Lojistikteki Uygulamaları 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Tuncay GÜRBÜZ tuncaygurbuz09@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin “Çok Ölçütlü Karar Verme - ÇÖKV” kavramına giriş yapmalarını sağlamak ve temel kavramlarını ve yöntemleri göstererek, genel kullanım alanlarını tanıtmak ve lojistik alanındaki uygulamalarını göstermek.
İçerik 1. hafta : ÇOKV Genel Bakış, Temel Tanımlar, Normalizasyon, ÇOKV Yöntemlerinin sınıflandırılması

2. hafta : Nicel / Nitel Veriler, Ölçüt Oluşturma ve Ağırlıklandırma

3. hafta : Nitel değişkenlerin sayısallaştırılması,
Telafi etmeyici ÇÖKV Yöntemleri - I

4. hafta : Telafi etmeyici ÇÖKV Yöntemleri - II
Puanlama Yöntemleri (SAW, WPM)

5. hafta : Uygulama Örnekleri ile Bazı ÇÖKV Yöntemleri – AHP, TOPSIS

6. hafta : Uygulama Örnekleri ile Bazı ÇÖKV Yöntemleri – ELECTRE, OCRA

7. hafta : Uygulama Örnekleri ile Bazı ÇÖKV Yöntemleri – GRA, MOORA, DEA

8. hafta : ARA SINAV

9. hafta : Uygulama Örnekleri ile Bazı ÇÖKV Yöntemleri – DEMATEL, ANP

10. hafta : Grup Karar Verme – Toplumsal Seçim Fonksiyonları

11. hafta : Bulanık Küme Teorisi

12. hafta : Bulanık ÇÖKV’ye genel bakış

13. hafta : Proje Sunumları

14. hafta : Proje Sunumları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
• ÇÖKV kavramını öğrenir.
• Belli başlı ÇÖKV yöntemlerini öğrenir.
• Uygulama alanlarını görerek hangi alanlarda nasıl uygulama yapılabileceği konusunda fikir sahibi olur.
• Lojistik alanında bu yöntemlerin nasıl kullanılacağını öğrenir.
• Lojistik alanında bu yöntemleri deneyimler.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar K. Paul YOON, Ching-Lai HWANG, Multiple Attribute Decision Making – An Introduction, Sage Publications, California, USA, 1995.

Ching-Lai HWANG, Ming-Jeng Lin, Group Decision Making under Multiple Criteria, Springer Verlag, New York, USA, 1987.

Enrique BALLESTERO, Carlos ROMERO, Multiple Criteria Decision Making and its Applications to Economic Problems, Kluwer Academic Publishers, Boston,USA, 1998.

Thomas L. SAATY, Müjgan S. ÖZDEMİR, A Dictionary of Decisions with Dependence and Feedback Based on the Analytic Network Process, RWS Publications, Pittsburgh, USA, 2005.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 ÇOKV Genel Bakış, Temel Tanımlar
2 Nicel / Nitel Veriler, Ölçüt Oluşturma ve Ağırlıklandırma
3 Nitel değişkenlerin sayısallaştırılması
4 Telafi etmeyici ÇÖKV Yöntemleri - Puanlama Yöntemleri
5 Analytic Hierarchy Process - AHP, Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution - TOPSIS
6 Elimination et Choix Traduisant la Réalité - ELECTRE, Operational Competitiveness Rating - OCRA
7 Analytic Network Process - ANP
8 Grup Karar Verme – Sosyal Karar Fonksiyonları
9 ARA SINAV
10 Bulanık Küme Teorisine Genel Bakış
11 Bulanık ÇÖKV’ye genel bakış
12 ÇOKV Tekniklerinin Lojistikteki Uygulamaları - I
13 ÇOKV Tekniklerinin Lojistikteki Uygulamaları - II
14 Proje Sunumları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Lojistik ve finansman yönetimi alanındaki güncel işletme ve teknoloji uygulamaları ile analiz ve strateji geliştirme yöntemleri hakkında yetkinliğe sahip olmak
2 Problem ve vaka analizi tabanlı öğrenme ile etkin bir lojistik ve finansman yönetimi için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmak
3 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşmak, bilgiyi değerlendirmek, yorumlamak ve uygulamak
4 Akademik alanda çalışmalara devam ediyorlarsa lojistik/finansman yönetimi uygulamalarıyla ilgili yeterli bilgi sahibi olmak; sektörde çalışıyorlarsa kavramsal konularda yeterli donanıma sahip olmak
5 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlamak ve uygulamak, değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirmek.
6 Aldıkları disiplinlerarası dersler ile lojistik ve finansman bilgi teknolojilerini, yenilikçi süreçler ile birleştirerek fırsatlar yaratabilmek.
7 Eğitim süresince edindikleri bilgi ve beceriler ile kendi profesyonel değerlerine, bağlı oldukları kuruma ve lojistik sektörünün gelişimine katkıda bulanabilmek, kurum ve sektördeki değişimi yönetebilmek.
8 Mühendislik problemlerini kurgulamak, yeni, özgün fikir ve yöntemler geliştirmek; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirmek.
9 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmek, mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları incelemek ve öğrenmek.
10 Küresel lojistik ve finansman yönetimi konuları üzerinde çalışarak yaratıcı çözümler geliştirmek, proje yönetimi bilgisini kullanarak bunları hayata geçirme yeteneklerine sahip olmak.
11 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlamak ve uygulamak, çok disiplinli takımlarda liderlik yapabilmek, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilmek, yorumlayabilmek ve sorumluluk alabilmek.
12 Yurtiçi ve yurtdışı doktora çalışmalarına devam edecek donanıma sahip olabilmek.
13 Lojistik ve Finansman Yönetimi kapsamında uygun araştırma sorularını belirleyebilmek, bu alanda gerekli yöntemleri kullanarak etkin bir çalışma yürütebilmek ve araştırma sonuçlarını sektörde veya akademik alanda uygulayabilmek. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek.
14 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak.
15 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top