Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı

Sosyal ve Siyasal Araştırmalarda Uygulamalı Yöntemler/Seminer(SP 515)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP 515 Sosyal ve Siyasal Araştırmalarda Uygulamalı Yöntemler/Seminer 1 3 0 0 0 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Birol CAYMAZ birolhoca.caymaz@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders çerçevesinde hem alan araştırması hem de dokümanter çalışmalarda kullanılacak yöntemler anlatılmaktadır : derinlemesine görüşme, anket ve metin analizinin yanı sıra kaynak araştırması, kaynakça hazırlama ele alınmaktadır.
İçerik Derste öncelikle farklı sosyal bilim disiplinlerinde uygulanan yöntemler ele alındıktan sonra günümüzde giderek daha fazla benimsenen disiplinlerarasılık ve yöntemlerin çoğulluğu konuları anlatılmaktadır. İkinci bölümün konularını anket hazırlaması, örneklem alma, anketin uygulanması ve verilerin analizi teşkil etmektedir. Üçüncü ve son bölümdeyse derinlemesine görüşme tekniği işlenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Farklı yöntemleri öğrenmek,
2- Bilimsel çalışmanın aşamalarını bilmek,
3- Ele alınan konu ve çalışılan disipline göre uygun bir yöntem benimsemek,
4- Anket hazırlamayı öğrenmek,
5- Anket sorularını hazırlayıp uygulamak,
6- Örneklem almak,
7- Sonuçların tespit edilmesi,
8- Verileri işlemek,
9- Derinlemesine görüşme hazırlamak,
10- Derinlemesine görüşmenin biçimini belirlemek,
11- Derinlemesine görüşme formunun hazırlanması,
12- Görüşmelerde dikkat edilecek incelikler,
13- Kayıtların metne çevirilmesi,
14- Verilerin analizinin yapılması
Öğretim Yöntemleri Dersin büyük bir bölümü sısnıfta öğretim üyesi tarafından yapılmaktadır. Öğrenilen araştırma tekniklerinin uygulanması çerçevesinde öğrencilerin 5. haftadan itibaren ekip halinde bir araştırma projesi hazırlayarak saha araştırması yapmaları zorunludur. Dersin son iki seansında projenin hazırlık ve uygulama safhalarında karşılaşılan zorlukların tartışılması ve araştırma projesi raporunun sınıfta sunulması beklenmektedir
Kaynaklar PATRICK CHAMPAGNE (…éd.)- Initiation à la pratique sociologique. Paris, Dunod. 1989.
BOURDIEU Pierre- « La fausse neutralité des techniques : objet construit ou artefact », pp. 253-264, in BOURDIEU, PASSERON et CHAMBOREDON (éd.)- Le métier de sociologue, Paris, Bordas.
BOURDIEU Pierre- « L’opinion publique n’existe pas », pp. 222-250, in Question de sociologie, les éditions de minuit, 1984.
MUCCHIELLI Alex- Les méthodes qualitatives, Paris, PUF, 1994.
FERREOL G., DEUBEL P.- Méthodologie des sciences sociales. Paris, Armand Colin, 1993
BEAUD Stéphane - “L’usage de l’entretien en sciences sociales”, Politix, no 35, pp. 226-257
BOURDIEU Pierre - “Comprendre”, pp. 903-939, in La Misère du Monde, Seuil, 1993
LEGAVRE Jean-Baptiste - “La «neutralité» dans l’entretien de recherche”, Politix, no 35, pp. 207-225
DUCHESNE Sophie - “Entretien non-préstructuré, stratégie de recherche et étude des représentations”, Politix, no 35, pp. 189-206
CAYMAZ Birol- “Siyasi partilerin gençlik kolları”, ss. 299-330, in Türkiye’de gençlik çalışması ve politikaları, Bilgi üniv. Yay., 2008.
ÜSTEL Füsun, CAYMAZ Birol- Seçkinler ve sosyal mesafe. (rapor) Nisan 2009. http://www.aciktoplumvakfi.org.tr/pdf/seckinler-ve-sosyal-mesafe.pdf
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dersin tanıtılması ve organizasyonu. Ders tanıtım belgesinin dağıtılması ve kaynakların genel tanıtımı.
2 Yöntem kavramı, Bilimsel araştırmanın merhaleleri, Teorilerin çoğulluğu (seçmen davranışlarının ele alınması)
3 -Hipotezlerin hazırlanması -Veri üretim teknikleri. Anket, mülakat, iz sürme, deney
4 -Anket -Soru formunun hazırlanması -Soru çeşitleri
5 Soru formunun küçük örneklemle test edilmesi Soru formunun uygulanması yöntemleri
6 Örneklem nasıl alınır ? Tesadüfi örneklem, Ampirik örneklem
7 Verilerin işlenmesi Cevapların kodlanması Sınıflandırma teknikleri
8 Derinlemesine görüşme Mülakat çeşitleri
9 -Ara sınav
10 -Mülakatın uygulanması -Mülakatın yapılacağı yer -Mülakatın süresi -Anketörün müdahale biçimleri
11 -Verilerin üretimi -Kayıtların metne çevrilmesi yöntemleri
12 Derinlemesine görüşme sonuçlarının analizi Tematik analiz Yapısal analiz
13 Saha araştırması tecrübelerinin öğrenciler tarafından sunulması ve tartışılması
14 Öğrenci projesinin final raporunun sunulması
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 0
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 50
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 4 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ile ilgili temel kavram, kuram ve yaklaşımları aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde kullanır. X
2 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir. X
3 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlar. X
4 Alanındaki ulusal ve uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapabilir ve akademik yayın faaliyetleri ile sahip olduğu bilgiyi paylaşır. X
5 Toplumsal dönüşümlerin nedenlerini kavrama becerisine sahiptir ve bu beceriyi çağın gerekleri doğrultusunda toplumun gelişimi için kullanır. X
6 Türkiye toplumunun ve siyasetinin tarihsel ve güncel dinamiklerini bilimsel bir bakış açısıyla yorumlayabilir. X
7 Toplumsal dinamiklerin güncel görünümlerini eleştirel bir şekilde kavrar ve çözümler. X
8 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir. X
9 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meseleler hakkında farkındalık ve duyarlılığa sahiptir. X
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 5 60
Ödevler 1 20 20
Sunum 1 10 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25 25
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 172
Toplam İş Yükü / 25 6,88
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top