İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Enformasyon Toplumu ve Örgütsel İletişim(RPS 502)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPS 502 Enformasyon Toplumu ve Örgütsel İletişim 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Nilgün Tutal Cheviron ntutal@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Enformasyon ya da dijital çağ denilen çağımızda bu toplumsal biçimlerin anlaşılması gerekmektedir. Çağımızın enformasyonla ilişkisi bağlamında dünya ekonomik ve kültürel anlamda küreselleşmektedir. Siyasi, kültürel ve ekonomik yapıların bu gelişmelere bağlı değişimleri ve sorunları ile bu sorunlara çözümler üzerinde düşünebilmek. Uluslararasılaşan şirketlerde kültürlerarası farklılığın gerektirdiği iletişim biçimlerini dikkate sunmak ve örgütsel iletişimde demokratik bir iletişim biçiminin ne olabileceğini ele almak.
İçerik Bu bağlamdaki aşağıdaki alt başlıklar ders planı içinde ele alınacaktır:
-sanayi ve sanyi sonrası toplum kavramları
-Kültürlerarasılık
-Farklı Kültür Yaklaşımları
-Ulusal Kültür
-Bölgesel Kültür
-Şirket Kültürü-örgütsel kültür-imaj kültürü- zamansal ve mekansal kültür
-Meslek Kültürü
-Bireysel yapılara bağlı kültür
-Kültürlerarası iletişim
Kültürel farklılıkla uyumlu piyasa segmentleri ve simgesel/kültürel farklılıkların tüketilmesi; kültürel olarak farklı hedef kitlelerinin tüketici profilleri; kültürel farklılıklara bağlı medya kullanımı
-Kültürlerarası iletişimde kamu politikaları; kültürel yurttaşlık ve iletişimsel çoğulculuk-Kültürlerarası iletişim konusunda siyasi iktidarın oluşturacağı normlar ve değerlendirmeler
-Dil (çalışma dili tercihi, çalışma dilini kullanma becerisi, yanlış anlamalar ve çeviri sorunları)
-Dillerin öneminin farkına varmanın gerekliliği
-Hitap tarzları Sen-Ben Biz-Siz
--Bireylerarasındaki etkileşim
-Kişilikler
-Grup Dinamiği (grup kişiliği)
-Yurtdışı görevlendirmelerde çalışanların yabancı kültüre karşı tavırları
Değerler, güven ilişkisi, pazarlık, bağış ve hediyeler
-Kültürlerarası patrikleri geliştirmek için hangi pratiklerden yararlanılabilir
Dersin Öğrenme Çıktıları -Küreselleşme olgusunun ekonomik, politik ve kültürel boyutları nı kavranır.
-Küreselleşme ile iletişim teknolojilerinin geçirdiği değişimler birbiriyle bağlantılandırılır.

-Küreselleşmenin ulusal ve ulus-üstü düzeyde kurumlarda yatarattığı kültürel, ekonomik ve politik dönüşümler ve sorunlar saptanır ve sorgulanır.
-sanayi toplumu ve sanayi-sonrası toplum kavramları tarihsel olarak kavranır
-Örgütsel iletişimde demokratik iletişim biçimleri öğrenilir
Öğretim Yöntemleri Ders on hafta boyunca ortak okuma, tartışma ve değerlendirmelere odaklanır. izleyen dort hafta boyunca ise oöğrenciler ders bağlamında işlenen konular hakkında kitap sunumu yapar.
Kaynaklar Ders notları ve ek okumalar
Nilgün Tutal. Küreselleşme İletişim Kültürlerarasılık İstanbul: Kırmızı yay.
Zygmunt Bauman Küreselleşme ve Toplumsal Sonuçları
Paul Virilio Enformasyon Bombası
Hubert L. Dreyfus İnternet Üzerine
Christian Fucsh, Sosyal Medya Eleştirel Bir Giriş
Jean Baudrillard Tüketim Toplumu
-Christian Fuchs Dijital Emek ve Karl Marx
Richard Sennett Yeni Kapitalizm Kültürü
Joel Bakan Şirket
Richard Sennett Karakter Aşınması
Ralph Keyes Hakikat-sonrası çağ
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 5 20
Sunum 1 40
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 100
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 8 160
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Dijital platformlarda etkili iletişim stratejileri üretmek ve yönetmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olur. X
2 Enformasyon toplumu temel dinamiklerine ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve yorumlar. X
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar, değerlendirir, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir. X
4 İletişim ve Bilgi teknolojileri alanlarındaki gelişmeleri, yenilikleri bilir ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlar, değerlendirir. X
5 Sosyal Bilimlerde araştırma, değerlendirme ve sunum teknikleri bilir ve kullanır. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 3 14 42
Ödevler 5 10 50
Sunum 1 15 15
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 184
Toplam İş Yükü / 25 7,36
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top