Siyaset Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Siyasal Semboller ve Ritüeller(SP729)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP729 Siyasal Semboller ve Ritüeller 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Birol CAYMAZ birolhoca.caymaz@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste siyasal antropoloji, siyaset bilimi, sosyoloji ve tarih disiplinlerinin imkanlarından yararlanarak siyasal semboller ve ritüellerin devletin sürekliliği ve iktidar meseleleriyle ilişkisi ve özellikle de modern ulus devletlerin kuruluş sürecinde gündeme gelen « icad edilmiş gelenekler », devlet törenleri ve buralarda kullanılan semboller incelenecek.
İçerik Bu ders çerçevesinde öncelikle konuyla ilgili tarih, sosyoloji, siyasi antropoloji ve siyaset bilimi alanlarından yaralanılarak tarihsel, kuramsal bir giriş yapılacak daha sonra Osmanlı devletinde cülus, kılıç kuşanma ve Cuma selamlıkları gibi resmi törenler, buralarda uygulanan teşrifat düzeni ve kullanılan semboller ele alınacaktır. Son olarak, Türkiye’de modern ulus-devletin kuruluş sürecinde genç Cumhuriyetin Osmanlı geçmişiyle bağlarını koparma eğilimi çerçevesinde siyasal semboller ve ritüeller etrafında ifade bulan eski/yeni karşıtlıkları çözümlenecektir. Resmi nitelikli ritüeller ve sembollerin ulus kimliği inşasında ve ulusal olanın sınırlarını belirlemedeki rolü ve önemi, ulusal bayramlar ve anma günleri, anıt heykeller, marşlar, şiirler, piyesler, haritalar ele alınarak incelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Ayin ve törenlerin ve buralarda kullanılan sembollerin antropolojik tanımlarının,
2- Tarih boyunca farklı toplumlarda siyasal iktidarın kutsallık boyutunun,
3- Modern devlet, ulus ve ulusçuluk, « geleneğin icadı » kavramlarının,
4- Ulusal bilinç, ulusal kimlik ; semboller ve merasimler arasındaki ilişkilerin,
5- Osmanlı devletinde uygulanan siyasal nitelikli törenler ve başvurulan sembollerin,
6- Cumhuriyet döneminde milli bayramlar ve sembollerin
öğrenilmesi.
Öğretim Yöntemleri Ders sınıfta öğrenciyle yüz yüze yöntemiyle yapılmaktadır. Zaman zaman osmanlı ve cumhuriyet dönemine ilişkin resim gravür minyatür, fotoğraf ve film gibi görseller ve osmanlı marşları gibi ses kayıtları derste kullanılmaktadır.
Kaynaklar Eric. J. Hobsbawm- Geleneğin icadı. Agora kitaplığı, 2006.
Benedict Anderson- Hayali Cemaatler. Metis yay., 2007.
Ernest Gellner- Milliyetçiliğe Bakmak. iletişim yay., 1998.
Marc Abeles- Devletin antropolojisi. Kesit yay., 1998.
Sibel Bozdoğan- Modernizm ve ulusun inşası. Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde mimari kültür. Metis yay., 2002.
Hakan T. Karatepe- Padişahım çok yaşa. Osmanlı devletinin son zamanında merasimler. Kitap yay., 2004.
Caner Onay- Tören, kutlama ve saha içi gösteri teknikleri. Nobel, 2004.
Esra Özyürek- Modernlik nostaljisi: Kemalizm, laiklik ve gündelik hayatta siyaset. Boğaziçi Üniversitesi yay., 2008.
Arzu Öztürkmen- Türkiye’de folklor ve milliyetçilik. İletişim yay., 1998.
Seyfi Öngider- İki şehrin hikayesi. Ankara İstanbul çatışması. Aykırı yay., 2003.
Neşe G. Yeşilkaya- Halkevleri: İdeoloji ve mimarlık. İletişim yay., 1999.
Selim Deringil- Simgeden Millete. II. Abdülhamid’den Mustafa Kemal’e devlet ve millet. İletiştim yay., 2007.
Birol Caymaz- Türkiye’de Vatandaşlık. Resmi ideoloji ve yansımaları. Bilgi Üniversitesi yay., 2007.
Sibel Özbudun- Ayinden törene. Anahtar kitaplar, 1997
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ile ilgili temel kavram, kuram ve yaklaşımları aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde kullanır. X
2 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir. X
3 Alanındaki ulusal ve uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapabilir ve akademik yayın faaliyetleri ile sahip olduğu bilgiyi paylaşır. X
4 Toplumsal dönüşümlerin nedenlerini kavrama becerisine sahiptir ve bu beceriyi çağın gerekleri doğrultusunda toplumun gelişimi için kullanır. X
5 Türkiye toplumunun ve siyasetinin tarihsel ve güncel dinamiklerini bilimsel bir bakış açısıyla yorumlayabilir. X
6 Toplumsal dinamiklerin güncel görünümlerini eleştirel bir şekilde kavrar ve çözümler. X
7 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir. X
8 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meseleler hakkında farkındalık ve duyarlılığa sahiptir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 0 0 0
Sunum 10 4 40
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 10 2 20
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 133
Toplam İş Yükü / 25 5,32
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top