Siyaset Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yeni Toplumsal Hareketler(SP741)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP741 Yeni Toplumsal Hareketler 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Hakan YÜCEL hakanyucel1970@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı siyasal ve toplumsal alanların önemli bir unsuru olan gençlik hareketleri, kadın hareketleri, çevreci ve cinsel-dinsel-etnik azınlık eylemleri gibi kültürel kimlik temelli toplumsal hareketler ile kentsel hareketleri, neoliberal küreselleşme sürecine tepki olarak çıkan karşı küreselleşmeci hareketleri Yeni Toplumsal Hareketler kuramları bağlamında tartışmaktır.
İçerik Bu ders 1968 sonrasında sanayi sonrası toplumda sınıfsallık dışında algılanan unsurların belirleyici kimlik kaynağı haline gelmesini ve toplumsal çatışma eksenin merkezine oturması olgusunun tartışmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda ilk olarak mekana, kuşağa, cinsiyete dayanan kimlik hareketleri Yeni Toplumsal Hareketler kuramları çerçevesinde tartışılacaktır. İkinci aşamada küreselleşe sürecine tepki olarak ortaya çıkan toplumsal hareketler çeşitli örnekleri, aktörleriyle ve sosyal medya ile ilişkileri bağlamında tartışılacaktır. Üçüncü ve son aşamada ise Türkiye'den örnekler, toplumsal hareketler kuramlarıyla ve diğer toplumlardaki örneklerle karşılaştıralarak tartışlacaktır. Tüm bu süreçte kültürel kimlikler ile sınıfsal kimlikler bağlantısı merkezi bir önemde olacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi izleyen öğrenciler şu donanıma sahip olacaklardır:
1) 1968'den bugüne toplumsal-siyasal dönüşümleri kimlik merkezli bir kuramsal bağlam içinde kurumsal siyaset alanı dışında analiz edebilmek.
2) Cinsiyet, kuşak, etniste gibi "kültürel" olarak kodlanan unsurların sınıfsallıkla ilişkisini kuram ve kavramlarla analiz edebilmek.
3) Küreselleşme sürecinin toplumsal etkilerini analiz edebilmek.
Öğretim Yöntemleri Ders, konu anlatımları ve her hafta yapılacak olan metin tartışmalarından oluşmaktadır. Bu iki unsuru derse devamı zorunlu kılmaktadır. Okunup tartışalacak metinler hakkında ders öncesinde öğenciler bilgilendirilecektir.
Kaynaklar ERDER Sema, Kentsel gerilim, um:ag yay., 1997
ASLAN Şükrü, 1 Mayıs Mahallesi 1980 Öncesi Toplumsal Mücadaleler ve Kent, İletişim Yay., 2004
BALİ Rıfat, Tarz-ı hayattan life style’a, İletişim Yay., 2002
ŞENYAPILI Tansı, Barakadan Gecekondu’ya Ankara’da Kentsel mekanın Dönüşümü 1946-1960, İletişim Yay., 2004.
WEDEL Heidi, Siyaset ve Cinsiyet, Metis Yay., 2001.
IŞIK Oğuz, PINARCIOĞLU M. Melih, Nöbetleşe yoksulluk, İletişim Yay., 2001
BAYAT Asef, Ortadoğu’da Maduniyet, Toplumsal hareketler ve
Siyaset, İletişim yay., 2006.
KABACALI Alpay, Türkiye'de gençlik hareketleri,Gürer yay., 2007
DAĞTAŞ, Erdal, Türkiye'de Sivil İtaatsizlik Toplumsal hareketler ve Basın, Ütopya yayınevi, 2007
OKAN Murat, Türkiye'de Alevilik, İmge yay., 2004
ŞENSEVER F. Levent, Dünya Sosyal Formu, Metis yay., 2003.
TILLY Charles, Toplumsal hareketler, babil yay., 2004
ÇETİNKAYA Y.Doğan (der.), Toplumsal Hareketler Tarih Teori ve Deneyim, İletişim yay., 2008.
ÖZBEK Meral (ed.), Kamusal Alan, Hil Yay., 2004
JASPER, James M., Ahlaki Protesto Sanatı. Toplumsal Hareketlerde Kültür, Biyografi ve Yaratıcılık, Ayrıntı Yayınları
ARAT, Yeşim, «1980’ler Türkiyesi’nde Kadın Hareketi», Toplum ve Bilim, 53, Bahar 1991, s. 7-19
TEMELKURAN, Ece, Oğlum, Kızım, Devletim: Evlerden Sokaklara Tutuklu Anneleri, Metis, 1997
COCKBURN, A. & J.S. CLAIR, Seattle. Dünyayı Sarsan 5 Gün, Agora Kitaplığı, 2003
ŞİMŞEK Sefa, “New Social Movements in Turkey Since 1980”, Turkish Studies Vol.5, No:2, Summer, 2004, pp.111-139.
COŞKUN Mustafa Kemal, “Süreklilik ve Kopuş Teorileri Bağlamında Türkiye’de Eski ve Yeni Toplumsal Hareketler”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61-1, ss.67-102.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ile ilgili temel kavram, kuram ve yaklaşımları aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde kullanır.
2 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir.
3 Alanındaki ulusal ve uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapabilir ve akademik yayın faaliyetleri ile sahip olduğu bilgiyi paylaşır.
4 Toplumsal dönüşümlerin nedenlerini kavrama becerisine sahiptir ve bu beceriyi çağın gerekleri doğrultusunda toplumun gelişimi için kullanır.
5 Türkiye toplumunun ve siyasetinin tarihsel ve güncel dinamiklerini bilimsel bir bakış açısıyla yorumlayabilir.
6 Toplumsal dinamiklerin güncel görünümlerini eleştirel bir şekilde kavrar ve çözümler.
7 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir.
8 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meseleler hakkında farkındalık ve duyarlılığa sahiptir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top