Computer Engineering Department

Programming Practice(INF236)

Course Code Course Name Semester Theory Practice Lab Credit ECTS
INF236 Programming Practice 3 0 0 2 1 2
Prerequisites
Admission Requirements
Language of Instruction French
Course Type Compulsory
Course Level Bachelor Degree
Course Instructor(s) MURAT AKIN murakin@gsu.edu.tr (Email)
Assistant
Objective This is an introduction to Linux information and object oriented programming in C++.
Content Week 1: Linux installation and its features
Week 2: Basic Linux shell commands
Week 3: Basic Linux shell commands
Week 4: Basic Linux shell commands
Week 5: Shell script programming
Week 6: Introduction to C++ programming
Week 7: Introduction to C++ programming
Week 8: Midterm exam
Week 9: Class, object and method associations
Week 10: Introduction to object oriented programming
Week 11: Introduction to object oriented programming
Week 12: Introduction to object oriented programming
Week 13: Object-oriented programming with C++
Week 14: Object-oriented programming with C++
Course Learning Outcomes 1. Linux
2. C++
3. Introduction to Object Oriented Programming
Teaching and Learning Methods The course is taught with theoretical and laboratory studies.
References 1. Linux / For Everyone, Christopher Negus, Alfa Publishing, 2007.
2. Object Oriented C++ Programming Guide, Robert Lafore, Alfa Publishing, 2009.
Print the course contents
Theory Topics
Week Weekly Contents
1 Linux installation and its features
2 Basic Linux shell commands
3 Basic Linux shell commands
4 Basic Linux shell commands
5 Shell script programming
6 Introduction to C++ programming
7 Introduction to C++ programming
8 Midterm exam
9 Class, object and method associations
10 Introduction to object oriented programming
11 Introduction to object oriented programming
12 Introduction to object oriented programming
13 Object-oriented programming with C++
14 Object-oriented programming with C++
Practice Topics
Week Weekly Contents
1 Linux installation and its features
2 Basic Linux shell commands
3 Basic Linux shell commands
4 Basic Linux shell commands
5 Shell script programming
6 Introduction to C++ programming
7 Introduction to C++ programming
8 Midterm exam
9 Class, object and method associations
10 Introduction to object oriented programming
11 Introduction to object oriented programming
12 Introduction to object oriented programming
13 Object-oriented programming with C++
14 Object-oriented programming with C++
Contribution to Overall Grade
  Number Contribution
Contribution of in-term studies to overall grade 1 40
Contribution of final exam to overall grade 1 60
Toplam 2 100
In-Term Studies
  Number Contribution
Assignments 0 0
Presentation 0 0
Midterm Examinations (including preparation) 1 40
Project 0 0
Laboratory 0 0
Other Applications 0 0
Quiz 0 0
Term Paper/ Project 0 0
Portfolio Study 0 0
Reports 0 0
Learning Diary 0 0
Thesis/ Project 0 0
Seminar 0 0
Other 0 0
Toplam 1 40
No Program Learning Outcomes Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
Activities Number Period Total Workload
Class Hours 13 2 26
Working Hours out of Class 13 1 13
Assignments 0 0 0
Presentation 0 0 0
Midterm Examinations (including preparation) 1 8 8
Project 0 0 0
Laboratory 0 0 0
Other Applications 0 0 0
Final Examinations (including preparation) 1 10 10
Quiz 0 0 0
Term Paper/ Project 0 0 0
Portfolio Study 0 0 0
Reports 0 0 0
Learning Diary 0 0 0
Thesis/ Project 0 0 0
Seminar 0 0 0
Other 0 0 0
Total Workload 57
Total Workload / 25 2,28
Credits ECTS 2
Scroll to Top