Computer Engineering Department

National Framework of Qualifications & Programme Outcomes

Temel Alan YeterlilikleriBilgisayarMühendislik

TYYÇ Temel Alan Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. X X X X X X X
BECERİ Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. X X X X X X X
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. X X X X X X X X X
YETKİNLİK - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. X X X X X X
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X X X X X X X X
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. X X X X X X X
YETKİNLİK - Öğrenme Yetkinliği Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. X X X X X X X
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. X X X X X X
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. X X X X X
YETKİNLİK - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. X X X
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. X X X X X X X
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. X X X X X X X X X
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. X X X X
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X X X X X X X
YETKİNLİK - Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. X X X
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. X X X
Scroll to Top