le Programme de licence en génie informatique

Pratique de la Programmation(INF236)

Nom du Cours Semestre du Cours Cours Théoriques Travaux Dirigés (TD) Travaux Pratiques (TP) Crédit du Cours ECTS
INF236 Pratique de la Programmation 3 0 0 2 1 2
Cours Pré-Requis
Conditions d'Admission au Cours
Langue du Cours Français
Type de Cours Obligatoire
Niveau du Cours Licence
Enseignant(s) du Cours MURAT AKIN murakin@gsu.edu.tr (Email)
Assistant(e)s du Cours
Objectif du Cours Ceci est une introduction à l'information Linux et à la programmation orientée objet dans un compagnon C++.
Contenus Semaine 1: Installation de Linux et ses fonctionnalités
Semaine 2: Commandes shell de base Linux
Semaine 3: Commandes shell basiques de Linux
Semaine 4: Commandes shell de base Linux
Semaine 5: Programmation de script Shell
Semaine 6: Introduction à la programmation C++
Semaine 7: Introduction à la programmation C++
Semaine 8: Examen à mi-parcours
Semaine 9: Associations de classes, d'objets et de méthodes
Semaine 10: Introduction à la programmation orientée objet
Semaine 11: Introduction à la programmation orientée objet
Semaine 12: Introduction à la programmation orientée objet
Semaine 13: Programmation orientée objet avec C++
Semaine 14: Programmation orientée objet avec C++
Acquis d'Apprentissage du Cours 1. Linux
2. C++
3. Introduction à la programmation orientée objet
Méthodes d'Enseignement Le cours est enseigné avec des études théoriques et de laboratoire.
Ressources 1. Linux / Pour tous, Christopher Negus, Alfa Publishing, 2007.
2. Guide de programmation orienté objet C ++, Robert Lafore, Alfa Publishing, 2009.
Imprimer le contenu du cours
Intitulés des Sujets Théoriques
Semaine Intitulés des Sujets
1 Installation de Linux et ses fonctionnalités
2 Commandes shell de base Linux
3 Commandes shell de base Linux
4 Commandes shell de base Linux
5 Programmation de script Shell
6 Introduction à la programmation C++
7 Introduction à la programmation C++
8 Examen à mi-parcours
9 Associations de classes, d'objets et de méthodes
10 Introduction à la programmation orientée objet
11 Introduction à la programmation orientée objet
12 Introduction à la programmation orientée objet
13 Programmation orientée objet avec C++
14 Programmation orientée objet avec C++
Intitulés des Sujets Pratiques
Semaine Intitulés des Sujets
1 Installation de Linux et ses fonctionnalités
2 Commandes shell de base Linux
3 Commandes shell de base Linux
4 Commandes shell de base Linux
5 Programmation de script Shell
6 Introduction à la programmation C++
7 Introduction à la programmation C++
8 Examen à mi-parcours
9 Associations de classes, d'objets et de méthodes
10 Introduction à la programmation orientée objet
11 Introduction à la programmation orientée objet
12 Introduction à la programmation orientée objet
13 Programmation orientée objet avec C++
14 Programmation orientée objet avec C++
Contribution à la Note Finale
  Numéro Frais de Scolarité
Contribution du contrôle continu à la note finale 1 40
Contribution de l'examen final à la note finale 1 60
Toplam 2 100
Contrôle Continu
  Numéro Frais de Scolarité
Devoir 0 0
Présentation 0 0
Examen partiel (temps de préparation inclu) 1 40
Projet 0 0
Travail de laboratoire 0 0
Autres travaux pratiques 0 0
Quiz 0 0
Devoir/projet de session 0 0
Portefeuille 0 0
Rapport 0 0
Journal d'apprentissage 0 0
Mémoire/projet de fin d'études 0 0
Séminaire 0 0
Autre 0 0
Toplam 1 40
No Objectifs Pédagogiques du Programme Contribiton
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
Activités Nombre Durée Charge totale de Travail
Durée du cours 13 2 26
Préparation pour le cours 13 1 13
Devoir 0 0 0
Présentation 0 0 0
Examen partiel (temps de préparation inclu) 1 8 8
Projet 0 0 0
Laboratoire 0 0 0
Autres travaux pratiques 0 0 0
Examen final (temps de préparation inclu) 1 10 10
Quiz 0 0 0
Devoir/projet de session 0 0 0
Portefeuille 0 0 0
Rapport 0 0 0
Journal d'apprentissage 0 0 0
Mémoire/projet de fin d'études 0 0 0
Séminaire 0 0 0
Autre 0 0 0
Charge totale de Travail 57
Charge totale de Travail / 25 2,28
Crédits ECTS 2
Scroll to Top